ANALÝZA EXTERNÉHO PROSTREDIA PODNIKU

Vonkajšie prostredie, v ktorom sa podnik nachádza sa skladá z 2 sfér:
1. makroprostredie (pozostáva z ekonomickej, sociálnej, technickej, demografickej, právnej, politickej a ekologickej sekcie)
2. odvetvové prostredie (obsahuje činitele, ktoré priamo ovplyvňujú postavenie podniku a to: konkuremčné podniky , zákazníci, dodávatelia a ďalšie faktory).

Analýza makroprostredia
– prostredie, v ktorom sa nachádzajú všetky podnikateľské subjekty nezávisle od konkrétneho odvetvia alebo druhu podnikania, pričom sa nachádzajú pod tlakom síl, ktoré nedokážu ovplyvniť
? ekonomické prostredie (druh hospodárskeho mechanizmu, hospodárska politika, základné makroekonomické ukazovatele,…)
? technické (stav rozvoja vedy a techniky, výskumno-vývojová základňa, nové technológie,…)
? sociálne (spoločenské usporiadanie, sociálne skupiny, zaužívané kultúrne, etické a iné normy, sociálne problémy)
? demografické (počet, štruktúra a mobilita populácie, pracovná kvalifikácia)
? politické a právne (politická situácia, hospodárska politika vlády, zákonné normy a ich uplatňovanie)
? ekologické.

Analýza odvetvového prostredia
? potenciálni konkurenti (podniky, ktoré nepôsobia v príslušnom odvetví, sú však schopné vstúpiť do odvetvia a konkurovať)
? vyjednávacia sila zákazníkov (zákazníci zväčša požadujú nižšie ceny a vyššiu kvalitu)
? vyjednávacia sila dodávateľov (tlaky dodávateľov dodávať materiál za vyššie ceny – hrozba ak je nižšia kvalita)
? substitúty – výrobky alebo služby, ktoré môžu nahradiť pôvodný výrobok alebo službu, uspokojiť podobnú potrebu (čím je cena substitútov nižšia a jeho kvalita vyššia, tým vážnejšie sú hrozbou)

Vybrané techniky a prístupy k diagnostikovaniu podnikového prostredia:
1.) PASSPORT – tabuľkovou formou spracované informácie o určitej diagnostickej zóne, lokalite, regióne. Má byť uvedené:
– identifikácia podnikateľského územia
– geografické, historické a technické údaje
– retrospektívne charakteristiky (časové rady, obyvateľstvo)
– zoznam najdôležitejších firiem, služieb
– ekologické podmienky pre podnikanie.
2.) DIAGNOSTICKÁ MISIA – ide o diagnostický test firiem, podnikateľského prostredia a podnikateľov. Zdroje získavania informácií: pracovníci firmy navštevujú okolité firmy, ide o konkrétne návštevy, získavajú od nich info, ktoré potom spracúvajú.
3.) MONITORING – robia ho informačné a poradenské centrá RPIC. Ide o neustálu činnosť špecializovaných firiem, ktoré sa orientujú na špeciálne sledovanie vývoja podnik. odvetví. Ide o plošný marketingový prieskum.
4.) ŠTÚDIE PODNIK. PROSTREDIA – vypracúvajú sa tu projekty a programy na formovanie podnik. prostredia. Popisuje sa tu aj vplyv podnik. prostredia na firmu a jej závery, príležitosti a hrozby ovplyvňujúce hospodárenie firmy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥