Manažment rizika

Štátnice – Financie – 02 – 10 – Manažment rizika, vývoj manažmentu rizika, nové koncepcie systémov manažmentu rizika, prístupy k znižovaniu negatívnych dopadov rizika Download …

Metódy a modely merania rizika

Štátnice – Financie – 02 – 07 – Metódy a modely merania rizika, pravdepodobnostné a rozhodovacie stromy, metódy počítačovej simulácie, možnosti počítačovej podpory merania rizika …

Riziko v podnikateľskom rozhodovaní

Štátnice – Financie – 02 – 06 – Riziko v podnikateľskom rozhodovaní, základné definície: neistota, riziko, čisté a podnikateľské riziko, postoj podnikateľa k riziku, klasifikácia …

Hodnotenie rizika nových produktov

Hodnotenie rizika nových produktov – medzi významné rizikové aktivity patrí vývoj a zavádzanie nových produktov. Na posudzovanie rizík nových produktov možno zvoliť tri faktory: trh, …

Hodnotenie rizika regiónov a štátov

Postupy hodnotenia rizika regiónov a štátov – je možné pomocou uplatnenia bodového systému hodnotenia. Základom tohto hodnotenia je výber určitých faktorov, ktorých úroveň rizika jednotlivých …

Izolované hodnotenie rizika

Izolované hodnotenie rizika je postupom hodnotenia rizika, keď sa hodnotenie projektov rozkladá do dvoch komponentov. Prvý komponent je riziko projektu a druhým je jeho výhodnosť …

Pravidlá rozhodovania za rizika

Rozhodovanie za rizika Pravidlá rozhodovania za rizika slúžia ako podpora pre rozhodovateľa. Používajú sa na určenie preferenčného usporiadania rizikových variantov, určenie poradia variantov podľa zvoleného …

Podstata a náplň hodnotenia rizika

Podstata a náplň hodnotenia rizika – hodnotenie rizika je činnosť, ktorá prebieha v úzkej nadväznosti s hodnotením celkovej výhodnosti jednotlivých variantov rozhodovania. Riziko neposudzujeme izolovane, …

Metódy počítačovej simulácie

Metódy počítačovej simulácie – vo všeobecnosti využitie simulačných metód je spojené s riešením zložitých problémov, kde komplexnosť súčasného pôsobenia množstva faktorov sťažuje použitie optimalizačných metód. …

Pravdepodobnostné a rozhodovacie stromy

Pravdepodobnostné stromy – predstavujú grafický nástroj zobrazenia rizikových variantov a ich dôsledkov (vzhľadom na určité kritéria hodnotenia kvantitatívnej povahy). Využívajú pojmový aparát teórie grafov a …

Politické riziko

Politické riziká – možno rozdeliť na riziká spôsobené makroekonomickou a sociálnou politikou vlády v rámci legitímnych regulačných funkcií v oblasti rozpočtu, daní, investícií, ochrany spotrebiteľa …

Riziko v oblasti informatiky

Riziká v oblasti informatiky – význam a vážnosť týchto rizík rastie v súvislosti s využívaním počítačových sietí. S dôležitosťou informačných systémov do popredia vystupuje niekoľko …

Finančné riziko

Finančné riziká – druhy finančných rizík: – riziko zdrojovej štruktúry financií – pomer cudzích a vlastných zdrojov firmy je meradlom rizikovosti. – likvidné riziko – …