Manažment

Manažment a základné manažérske funkcie Definície manažmentu sú rôzne. Pôvodne bol pojem manažment ako „umenie riadiť podnikovú činnosť prostedníctvom ľudí“ (Mary Parker Follett). Bol vnímaný …

PLÁNOVANIE

PLÁNOVANIE Je manažérska funkcia, ktorá zahŕňa definovanie cieľov, formulovanie stratégií pre dosiahnutie daných cieľov a spracovanie plánov pre koordináciu a integráciu jednotlivých činností. Dôvody plánovania: …

Legislatíva

Zákon č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (Letecký zákon) v znení neskorších predpisov Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve (Chicago, 7. 12. 1944) Medzinárodná organizácia civilného …