PRACOVNÝ ČAS, ČAS ODPOČINKU, DOVOLENKA NA ZOTAVENIE

Pracovný čas a prestávky v práci:

1. pracovný čas je najviac 43 hodín týždenne
2. pracovník mladší ako 16 rokov má pracovný čas najviac 33 hodín týždenne
3. existuje možnosť skrátenia prac. času bez zníženia mzdy, ktoré sú ustanovené vyhláškou
Ministerstva práce.
Rozvrhnutie prac. času:
1. týždenný pracovný čas sa rozvrhuje tak, aby pri rovnomernom rozvrhnutí na jednotlivé týždne rozdiel dĺžky prac. času pripadajúceho na jednotlivé týždne nepresiahol tri hodiny a aby prac. čas v jednotlivých dňoch nepresiahol 9,5 hodiny.

Kratší pracovný čas a iná úprava prac. času

Organizácia môže s pracovníkom z prevádzkových dôvodov dojednať v prac. zmluve kratší už než určený týždenný prac. čas. Môže ho tiež z pracovníkom dojednať, prípadne mu ho dovoliť zo zdravotných alebo iných dôvodov. Organizácie sú povinné vytvárať podmienky, aby sa takým žiadostiam mohlo vyhovieť. Kratší prac. čas musí byť rozvrhnutý na všetky prac. dni. Pracovníkovi
s kratším prac. časom zodpovedá mzda kratšieho prac. času.

Začiatok a koniec prac. času

1. Začiatok a koniec prac. času a rozvrh prac. smien určí vedúci organizácie po prerokovaní s príslušným odborovým orgánom.
2. Pracovník je povinný na začiatku prac. času na svojom pracovisku zotrvať a odchádzať z neho až po skončení prac. času.

Prestávky v práci

– organizácia je povinná pracovníkovi najdlhšie po piatich hodinách nepretržitej práce prac. prestávku na jedenie a oddych v trvaní najmenej 30 minút.
– organizácia môže po prerokovaní s príslušným odbor. orgánom určiť prim. dlhú prestávku na jedlo.
– začiatok a koniec týchto prestávok určí vedúci organizácie po prerokovaní s príslušným odb. org.
– prestávky na jedenie sa neposkytujú na začiatku a na konci pracovnej smeny.

Nepretržitý odpočinok medzi dvoma smenami

– org. je povinná rozvrhnúť prac. čas tak, aby pracovník mal medzi koncom jednej smeny a začiatkom druhej smeny nepretržitý odpočinok aspoň12 hodín.
– tento odpočinok sa môže skrátiť až na osem hodín pracovníkovi staršiemu ako 18 rokov:
a) v nepretržitých prevádzkach a turnusových prácach
b) v poľnohospodárstve
c) v kultúrnych zariadeniach a pri poskytovaní iných služieb obyvateľstvu a pri naliehavých opravných prácach.

Dni pracovného pokoja

– dni pracovného pokoja sú dni, na ktoré pripadá nepretržitý odpočinok pracovníka v týždni a sviatky
– prácu v dňoch pracovného pokoja možno nariadiť len výnimočne
– vo sviatok možno pracovníkovi nariadiť len práce, ktoré možno nariadiť v dňoch nepretržitého odpočinku v týždni (strážna služba)

Pracovná pohotovosť:
– prac. pohotovosť môže org. nariadiť iba v prípadoch, za podmienok v rozsahu ustanovenom v pracovno-právnom predpise alebo v kolektívnej zmluve.
– odmeňovanie prac. pohotovosti sa upravuje mzdovými predpismi a kolektívnymi zmluvami.

Práca nadčas a nočná práca

– práca nadčas je práca vykonávaná pracovníkom na príkaz organizácie alebo s jej súhlasom nad určený týždenný prac. čas vyplývajúci z vopred určeného časového rozhodnutia prac. času a vykonávaná mimo rámca rozvrhu prac. smien. Pracovníkom s kratším prac. časom nemožno prácu nadčas nariadiť.
– prácu nadčas možno nariadiť len vo výnimočných prípadoch
– práca nadčas nesmie u pracovníka byť viac ako osem hodín v jednotlivých týždňoch.
– v kalendárnom roku možno pracovníkovi nariadiť prácu nadčas v rozsahu 150 hodín.
– nočná práca je práca vykonávaná v čase 22 – 6 hod.

Dovolenka na zotavenie

Pracovníkovi vzniká za určitých podmienok nárok na:
– dovolenku za kalendárny rok alebo na jej pomernú časť
– dovolenku za odpracované dni
– dodatkovú dovolenku
– osobitnú dodatkovú dovolenku
– ďalšiu dovolenku

Dovolenka za kalendárny rok

– pracovník, ktorý počas nepretržitého prac. pomeru k tej istej organizácii v nej odpracoval aspoň 60 dní v kalendárnom roku má nárok na dovolenku za kalendárny rok, prípadne na jej pomernú časť, ak pracovný pomer netrval nepretržite po dobu celého kalendárneho roku – za odpracovaný sa považuje deň v ktorom pracovník odpracoval prevažnú časť prac. smeny.
– pomerná časť dovolenky je za každý kalendárny mesiac nepretržitého trvania tohto istého prac. pomeru 1/12 dovolenky za kalendárny rok.
– základná výmera dovolenky je tri týždne, dovolenka vo výmere 4 týždne prislúcha pracovníkovi, ktorý dokonca kalendárneho roka dovŕši aspoň 15 rokov pracovného pomeru po 18-tom roku.
– dovolenka pre učiteľov je 8 týždňov

Dovolenka za odpracované dni

– pracovník, kt. nevznikol nárok na dovolenku za kalendárny rok ani na jej pomernú časť, pretože nevykonal v kalendárnom roku v tej istej org. aspoň 60 dní patri dovolenka za odpracované v dĺžke 1/12 za kalendárny rok za každých 22 odprac. dní v prísl. kalendárnom roku

Spoločné ustanovenie o dovolenke na zotavenie

– týždňom dovolenky sa rozumie sedem po sebe nasledujúcich kal. dní
– pri krátení dovolenky, stráca pracovník nárok na tú časť dovolenky, o kt. sa mu dovolenka skrátila.
– dobu čerpania dovolenky určuje organizácia.
– organizácia môže určiť pracovníkovi čerpanie dovolenky aj keď doposiaľ nesplnil podmienky pre vznik nároku na dovolenku.
– ak si pracovník nemohol dovolenku vyčerpať dovolenku v kal. roku z naliehavých prevádzkových dôvodov je organizácia povinná poskytnúť ju pracovníkovi tak, aby sa skončila najneskôr do konca budúceho kal. roku
– pracovníkovi prislúcha za dobu čerpania dovolenky náhrada mzdy vo výške priemerného zárobku
– náhradu mzdy za nevyčerpanú dovolenku možno pracovníkovi poskytnúť len vtedy, ak pracovník nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kal. roka:
– pre prekážky v práci na strane pracovníka
– pre skončenie pracovného pomeru

Komentáre k článku PRACOVNÝ ČAS, ČAS ODPOČINKU, DOVOLENKA NA ZOTAVENIE (11)

 1. Dobrý deň, chcela by som sa opýtať. Môže zamestnávateľ disponovať celou mojou dovolenkou??? ďakujem za odpoveď.

 2. Lucia, záleží od okolností. Čo presne myslíte výrazom „disponovať“? Ak tým myslíte, že zamestnávateľ Vám schvaľuje celú dovolenku, tak áno, na to má právo. Nemôže Vám ale dopredu na rok určiť, kedy presne a koľko voľna môžete čerpať. Nejakú časť áno, ale nie celú dovolenku.

 3. Dobrý večer,

  chcem sa opýtať, či my zamestnávateľ môže napísať dovolenku za nočnú smenu, ďakujem.

 4. Dobrý deň, mňa by zaujímalo, či je normálne pracovať 260 hodín mesačne spôsobom nočná, nočná, denná, denná, voľno za 2,40,-Eur na hodinu, bez príplatkov za nočné a 5-10,- Eurové sankcie každý týždeň, za čo, to si už zamestnávateľ vymyslí… Dá sa niečo proti tomu robiť? Ak sa však ozvem, dostanem výpoveď a to som ešte nespomenula, že sme nonstop na kamerách, ktoré sú sledované na to určenými osobami… a nepracujem ani vo verejnej správe, ani pod Ministerstvom vnútra a ani pod ozbrojenými či záchranárskymi zložkami. Ďakujem.

 5. dobry den,potreboval by som informaciu ci moze zamestnavatel v statnom sektore strhavat za kazdy den dovolenky 30 min.na obed.Dakujem

 6. manzelka pracuje vdystribucii novyn a casopisov pracuje v priemere rano od 7 00 do 11.30 a poobede od 16.30 do 23.00 tj denne odpracuje 10az 11 hodim predcasi im neplatia a nema povinny odpocinok 12 hodin medzi smenami soboty a nedele nepracuje ako sa protitomuto branit tantos

 7. organizácia je povinná pracovníkovi najdlhšie po piatich hodinách nepretržitej práce POSKYTNÚ´T prac. prestávku na jedenie a oddych v trvaní najmenej 30 minút

 8. Chcem sa spýtať,môže mi vedúca napísať dovolenku v deň,keď som práve končila nočnú smenu?Mám si prespať dovolenku?

 9. Po nočnej smene sa počíta deň, že mám voľno, alebo je to odpočinok po nočnej službe? Pretože staničná sestra nás presviedča, že to je voľno medzi službami, no ja s ňou nesúhlasím a som presvedčená, že mám pravdu.
  Ďakujem za odpoveď.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥