Postup finančnej analýzy

Hodnotenie finančného zdravia podniku sa uskutočňuje pomocou finančnej analýzy. Finančná analýza je neoddeliteľnou súčasťou finančného riadenia podniku, lebo zabezpečuje väzbu medzi predpokladaným výsledkom riadiacich rozhodnutí …

Riziko vzniku platobnej neschopnosti

Dlhová služba Riziko vzniku platobnej neschopnosti patrí medzi faktory ovplyvňujúce finančnú štruktúru podniku. Platobnú neschopnosť ovplyvňuje zvyšovanie podielu cudzieho kapitálu na celkovom kapitále podniku zvyšuje …

Náklady kapitálu

Náklady kapitálu predstavujú také náklady podniku, ktoré podnik potrebuje vynaložiť na získavanie a viazanie jednotlivých zložiek kapitálu. Členenie nákladov kapitálu Rozlišujeme náklady kapitálu: náklady vlastného …

Finančná analýza

Podmienkou úspešného riadenia podniku je dokonalá znalosť situácie, v ktorej sa podnik nachádza. Hodnotenie finančného zdravia Hodnotenie finančného zdravia podniku sa uskutočňuje pomocou finančnej analýzy. …