Výhody a nevýhody vstupu krajiny do Európskej únie

Mnohí ľudia sa zamýšľajú nad tým, či by sa európske krajiny mali usilovať o vstup do Európskej únie. Väčšina ľudí vidí prínosy vstupu do únie a sú za vstup, mnohí však vidia aj negatíva vstupu do únie a sú proti integrácii. Ako to teda je? Aké sú teda výhody a nevýhody vyplývajúce zo vstupu krajiny do Európskej únie?

VÝHODY VSTUPU DO EÚ

Ekonomické výhody

– zvýšenie konkurencie vo všetkých oblastiach hospodárstva
– nutnosť modernizácie, zavádzania high-technológií
– odstránenie obchodných prekážok
– celospoločenské úspory (jednotné prepravné), voľný pohyb tovaru
– odbúranie nákladov spojenách s ochranou hraníc
– rozvoj spolupráce s výrobcami v EÚ pri prenikaní na „tretie trhy”
– nové podnikateľské príležitosti v EÚ a EÚ v krajine
– posilnenie dôveryhodnosti krajiny a podpora vstupu zahraničného kapitálu
– nepriame účinky – vplyv na sociálnu oblasť a zamestnanosť
– vyšší objem nenávratných prostriedkov z EÚ
– voľný pohyb pracovných síl a osôb

Neekonomické výhody

– dôveryhodnosť v zahranično-politickej oblasti
– spoločné riešenie globálnych problémov
– upevnenie demokracie v krajine
– justičná a policajná spolupráca – zvýšenie bezpečnosti
– zlepšovanie kvality životného prostredia
– pozitíva vo vede, výskume a vývoji

RIZIKÁ A NEVÝHODY VSTUPU DO EÚ

1. niektoré kompetencie (napr. colná a obchodná politika, poľnohospodárska politika, technické a ekologické normy) sa presunú z národných inštitúcie na inštitúcie EÚ. Krajina sa ale bude zúčastňovať na rozhodovaní EÚ.

2. výrobky exportované do EÚ musia spĺňať jej technické normy. Pre krajinu to znamená tieto európske normy prevziať do technických noriem a uplatňovať ich. Tento proces, ktorý je časovo aj finančne veľmi náročný, povedie k zvýšeniu nákladov výrobcov, čo súvisí s potrebou nakúpiť nové technológie, so zmenami v organizácií riadenia a pod. Pravda, z dlhodobého hľadiska tieto skutočnosti povedú k zlepšeniu kvality výrobkov, a tým aj k lepším možnostiam ich realizácie na domácom i zahraničnom trhu.

3. zvýši sa konkurenčný tlak na slabšie podnikateľské subjekty, čo môže ohroziť ich existenciu
presadiť sa môže odliv kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia, ak by proces sociálnej konvergencie
nebol dostatočne výrazný a rýchly.

4. vysoké náklady na reštrukturalizáciu ekonomiky krajiny, spojené so začlenením do Európskej únie,
s prispôsobovaním sa európskym normám.

5. príspevky krajiny do štruktúrnych fondov EÚ by sa mohli prejavovať ako finančná záťaž pre ekonomiku krajiny,
hoci z dlhodobejšieho hľadiska by čerpanie z týchto fondov nepochybne výrazne prevýšilo vklady

6. vstup do EÚ by, po zavedení voľného obchodu s jej členmi, znamenal stratu colných výnosov, ktorými
postihuje krajina členov EÚ, a tým aj časti príjmov do štátneho rozpočtu. Colné výnosy v obchode s krajinami, ktoré členmi EÚ nie sú, by išli do spoločného rozpočtu EÚ.

DÔSLEDKY NEINTEGRÁCIE KRAJINY DO EÚ

– „pozícia tzv. tretej krajiny” – bez ekonomických a neekonomických výhod
– izolácia – vypanutie zo svetového globálneho trendu
– strata trhov, pokles zamestnanosti a prosperity
– obmedzenie konkurenčného tlaku a následné zaostávanie podnikov
– zabrzdenie prílevu priamych zahraničných investícií
– nedostupnosť prostriedkov zo štrukturálnych fondov Európskej únie
– priame dôsledky na občanov, najmä na mládež

Komentáre k článku Výhody a nevýhody vstupu krajiny do Európskej únie (8)

  1. Jasné, Captainplanet sem chodí nie pre informácie, ale preto, aby onanoval nad gramatikou :DDD

  2. Omg cilka koľká múdrosť v troch slovách ja žasnem :O tvoja osvietenosť mi dodáva silu žiť v temných dňoch

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥