Harvardská diagnostická schéma

Stručne charakterizujte Harvardskú diagnostickú schému.
Vznikla v 60. -tych rokoch, je to schématický prístup.
Predpokladá, že – manažment firmy sa správa racionálne
– okolie je prognózovateľné, analyzovateľné
Identifikácia relatívnych silných a slabých stránok umožňuje:
odstrániť nedostatky, ktoré môžu zvnútra ohroziť podnik
postaviť stratégiu na využitie predností, resp. mimoriadnych schopností podniku
Postup je orientovaný marketingovo a vychádza z konkrétnej segmentácie výrobok – trh.
Hlavné body:
Postavenie podniku na trhu:
všeobecné charakteristiky:
hodnotenie z časového hľadiska
geografickej zóny
podľa odberateľov
celkovej marže
podielu jednotlivých produktov na celkovom obrate
charakteristiky výrobkov:
názor klienta na výrobky
technická pokrokovosť výrobkov
kompletnosť výrobkových radov
postavenie produktov vo vedomí spotrebiteľa
regulácia na hlavných trhoch
distribučná sieť:
kvalita a účinnosť distribučných sietí
kapacita distribučného kanálu
mohutnosť predajnej sily
Podnikové výrobné faktory:
výrobné zariadenie:
– výrobné kapacity
– sériovosť výroby
– stupeň mechanizácie a automatizácie
– zvládnutie dielenského zariadenia
– pružnosť výrobného systému
pracovná sila:
– rozmiestnenie
– počet pracovníkov
– sociálna klíma
– úroveň miezd
– postoje pracovníkov a odborov
materiálové vstupy:
politika zásobovania
dominantní dodávatelia
významnosť kolísania cien
rezervy
zdroje surovín
výskum a vývoj:
výskumno-vývojové kapacity
stupeň ochrany inovácií
Faktory konkurenčných schopností:
finančné zdroje:
stupeň samofinancovania
zadĺženosť
schopnosť získania úverov
možnosti zvýšenia základného kapitálu

efektívnosť systému riadenia:
atraktívnosť organizačnej štruktúry podniku vo vzťahu k okoliu, vnútorným podmienkam a zvolenej stratégií
riadiace schopnosti pracovníkov, schopnosť viesť ľudí k tvorivosti, komunikovať s nimi, motivovať ich, schopnosť odborne ich viesť
4) Závery:

silné a slabé stránky podniku v oblasti MRKT, výroby, zásobovania, výskumu a vývoja, financovania a manažmentu
mimoriadne schopnosti podniku, prečo by klienti mali prichádzať skôr k nám ako ku konkurencii

Komentáre k článku Harvardská diagnostická schéma (2)

  1. Cieľom Harvardskej diagnostické schémy je identifikovať silné a slabé stránky podniku, umožniť odstránenie nedostatkov, ktoré môžu ohroziť podnik zvnútra, a vybudovať stratégiu na využitie jeho predností a schopností.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥