Analýza makroprostredia a analýza mikroprostredia

Analýza makroprostredia (externého prostredia)

Analýza makroprostredia (externého prostredia) pozostáva zo skúmania ekonomických, sociálnych, politických, právnych, demografických, ekologických a vedecko-technických faktorov, ktoré môžu podnik ovplyvniť. Jedná sa o faktory:

 1. Ekonomické faktory
 2. Sociálne faktory
 3. Vedecko-technické faktory
 4. Demografické faktory
 5. Politické a právne faktory
 6. Ekologické faktory

Ekonomické faktory

 • miera hospodárskeho rastu
 • úroveň úrokovej miery
 • menové kurzy
 • inflácia

Sociálne faktory

 • predstavujú správanie jednotlivcov a skupín, podmienené ich postojmi, hodnotami, potrebami, záujmami a požiadavkami
 • vplyv sociálneho faktora sa prejavuje v zmene potrieb, vkusu, chutí a preferencií spotrebiteľov

Vedecko-technické faktory:

 • vývoj nových materiálov
 • vývoj nových výrobných metód
 • vývoj nových výrobkov

Demografické faktory:

 • pôrodnosť (natalita) a prírastok obyvateľstva
 • úmrtnosť (mortalita)
 • počet obyvateľov v produktívnom veku
 • pomer obyvateľov miest a dedín
 • skladba vekových kategórií
 • vzdelanostná úroveň, zamestnanosť, migrácia

Politické a právne faktory

 • zákony a predpisy

Ekologické faktory

 • formálna regulácia vzťahov podniku a prostredia (zákony a predpisy)
 • neformálna regulácia vzťahov podniku a prostredia (ekologické hnutia, ekolog. kultúra a povedomie).

Analýza odvetvového (mikro) prostredia

Analýza mikroprostredia spočíva v:

 1. skúmaní 5-tich konkurenčných Porterových síl:
  • parametrov a hybných síl odvetvia
  • intenzity konkurenčných síl a životného cyklu odvetvia
  • pozícií kľúčových konkurentov
 2. hodnotení:
  • atraktívnosti odvetvia

Odvetvové prostredie = konkurenčné prostredie

Odvetvie = skupina podnikov ponúkajúcich výrobky alebo služby, ktoré sú navzájom zameniteľné

Cieľom odvetvovej analýzy – je odhaliť strategické činitele, ktoré ovplyvňujú celkovú situáciu v odvetví a sú zdrojom príležitostí a hrozieb pre podniky.

Faktory atraktívnosti odvetvia

Medzi faktory atraktívnosti odvetvia patria:

 • perspektíva ziskovosti odvetvia,
 • stabilita a premenlivosť konkurencie,
 • stabilita a premenlivosť dopytu,
 • podnikateľské riziko a neistota vývoja a pod.

Parametre odvetvového prostredia

Všeobecné parametre odvetvového prostredia sú:

 • veľkosť trhu
 • miera rastu trhu, určenie fázy životného cyklu odvetvia
 • akčný rádius konkurencie
 • počet konkurentov a počet zákazníkov
 • rozvoj a smerovanie vertikálnej integrácie v odvetví
 • veľkosť prekážok pri vstupe do a výstupe z odvetvia
 • inovačný priestor produktov a výrobných procesov
 • miera diferenciácie výrobkov a služieb konkurenčných podnikov
 • vplyv využitia výrobnej kapacity na efektívnosť podnikania a znižovania fixných nákladov
 • priemerná ziskovosť a kapitálová náročnosť.

Odvetvové podmienky sa menia, pretože pôsobia sily, ktoré motivujú alebo potláčajú zmeny. Najvýznamnejšie z nich sú tzv. hybné sily, ktoré sú schopné ovplyvniť odvetvové podmienky a celkovú atraktívnosť odvetvia.

Typy hybných síl

Základné typy hybných síl sú:

 1. zmeny v dlhodobej miere rastu odvetvia,
 2. zmeny v skladbe zákazníkov kupujúcich výrobok a zmeny spôsobov jeho používania,
 3. výrobkové inovácie,
 4. procesné inovácie,
 5. marketingové inovácie,
 6. vstup/odchod hlavných konkurentov z odvetvia,
 7. difúzia poznatkov,
 8. zmeny nákladov a efektívnosti,
 9. rastúca globalizácia odvetvia,
 10. vznik spotrebiteľských preferencií uprednostňujúcich diferencované výrobky pred bežnými,
 11. vládna hospodárska politika a regulačné opatrenia,
 12. zmena spoločenských priorít a životného štýlu,
 13. znižovanie neistoty a podnikateľského rizika.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥