Cieľové skupiny public relations

Zákazníci – firmy a organizácie by mali vystupovať tak, aby vytvorili u svojich partnerov a zákazníkov pozitívne vzťahy k firme a jej produktom. Zákazníci a nielen oni by teda mali byť pravidelne informovaní o zámeroch, cieľoch a aktivitách firmy v rôznych oblastiach. Naopak, hlas zákazníkov a partnerov by mala firma pozorne počúvať, aby mohla efektívne reagovať na ich požiadavky a potreby.

Investori – pri získavaní finančných zdrojov, či hľadaní strategického investora sú nezaplatiteľnou devízou. Dobré meno a dôveryhodnosť v očiach predstaviteľov finančného sektora predurčuje úspech firmy.

Zamestnanci – dobrá komunikácia so zamestnancami motivuje ľudí k lepšiemu výkonu, zodpovednosti a zvyšovaniu kvality. Pomáha vytvoriť systém na to, aby si firma získala a udržala cenných pracovníkov. Pokiaľ sám zamestnanec nešíri vo svojom okolí dobré meno firmy, akákoľvek cielená komunikačná kampaň bude neefektívna.

Komunita – pre firmu – najmä pre tú, ktorá podniká v rámci regiónu alebo je veľkým zamestnávateľom – je veľmi dôležité jej vnímanie obyvateľmi regiónu. Tým, že prispieva k zveľaďovaniu svojho okolia, získava si sympatie, buduje si priaznivé prostredie pre svoje produkty a získava ďalších zamestnancov.

Štátna správa – vzťahy s vládnymi a štátnymi inštitúciami takisto ovplyvňujú schopnosť firmy podnikať. Daňové zaťaženie, podpora exportných aktivít či rôzne regulácie sú otázky vhodné napríklad na lobingové aktivity.

Tvorcovia verejnej mienky – médiá, záujmové skupiny, profesné organizácie, ostatná verejnosť.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥