Evalvácia v procese hodnotenia

Evalvácia

Z pohľadu európskych projektov spolupráce je evalvácia (evaluation, evaluácia) proces, ktorý:

 • podporuje projekt a slúži na overenie, či boli stanovené ciele dosiahnuté;
 • umožňuje zdokonalenie výsledkov na základe posúdenia hodnoty a kvality projektu;
 • zjednodušuje rozhodovací proces a môže byť základom podstatných zmien v projekte, ak sú nevyhnutné.

Prečo je evalvácia projektu dôležitá? Proces evalvácie sa zameriava na:

 • zjednodušenie konzultačného procesu vo vnútri partnerstva;
 • predvídanie vývoja projektu a prípravu projektového tímu na ťažkosti, s ktorými sa počas jeho realizácie stretne;
 • pomoc koordinátorovi kvantifikovať výsledky a prepojiť ich s cieľmi projektu;
 • zredukovanie práce na projekte prípravou konečných a priebežných správ.

Samoevalvácia – samohodnotenie

Vo väčšine projektov sa využíva samoevalvácia – samohodnotenie. Proces evalvácie je zložený z viacerých fáz, ktoré sa môžu zároveň prekrývať s niektorými aktivitami. Sú to:

 1. plánovanie evalvácie,
 2. zhromažďovanie a vyhodnocovanie podkladov,
 3. použitie podkladov na zavedenie zmien,
 4. zahrnutie evalvačných údajov do záverečnej správy.

Najjednoduchšou metódou sú rôzne dotazníky, ankety, jednoduché „terčíky spokojnosti“, smajlíky a pod.

Diseminácia výsledkov

Termín diseminácia výsledkov sa vzťahuje na množstvo síce prepojených, ale odlišných aktivít. Môže byť zameraná na produkty alebo procesy. Diseminácia produktov, teda hmatateľných výsledkov projektov, je aktivita, ktorú partnerstvá uprednostňujú. Produktmi môžu byť rôzne príručky, osnovy vzdelávacích kurzov, softvér, webové stránky alebo výstupy z analýzy dát. Procesmi môžu byť skúsenosti získané v projekte. Proces diseminácie je dôležitý pri akýchkoľvek výsledkoch, dôležité je získané odovzdať, šíriť ďalej, hlavne ak sú niektoré aspekty projektu inovačné.

Je toľko spôsobov diseminácie, ako je projektov, ale väčšina z nich sa orientuje hlavne na:

 • tlač – prevažne špecializovaných publikácií, zameraných na predmet projektu,
 • informačné bulletiny,
 • letáky a brožúry,
 • internet – využívanie webovej stránky vytvorenej pre projekt, aktívne prehľadávanie a prepojenia na príbuzné stránky,
 • výstavy,
 • konferencie a semináre.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥