Finančná analýza podniku

Podmienkou úspešného riadenia podniku je dokonalá znalosť situácie, v ktorej sa podnik nachádza. Hodnotenie finančného zdravia podniku sa uskutočňuje pomocou finančnej analýzy. Finančná analýza je neoddeliteľnou súčasťou finančného riadenia podniku, lebo zabezpečuje väzbu medzi predpokladaným výsledkom riadiacich rozhodnutí a skutočnosťou. Význam a zmysel má finančná analýza iba vtedy, ak jej výsledkom sú nové informácie s väčšou vypovedacou schopnosťou ako primárne ukazovatele, ktoré poskytujú účtovné výkazy.

Úlohou finančnej analýzy je identifikácia slabých stránok podniku, ktoré by mohli v budúcnosti viesť k problémom, a silných stránok, o ktoré sa podnik môže v budúcnosti opierať. Finančná analýza je teda východiskom pre prijímanie správnych rozhodnutí o budúcnosti podniku.

Pomerová finančná analýza

Postup pomerovej finančnej analýzy:

 1. výpočet finančných pomerových ukazovateľov podniku
 2. porovnanie pomerových ukazovateľov za odvetvie
 3. analýza vývoja podnikových ukazovateľov v čase
 4. analýza vzájomných vzťahov medzi pomerovými finančnými ukazovateľmi
 5. návrh opatrení

Pomerové ukazovatele finančnej analýzy

Medzi pomerové ukazovatele finančnej analýzy patrí 5 skupín ukazovateľov:

 • ukazovatele likvidity – vysvetľujú vzťah medzi krátkodobým majetkom a krátkodobými záväzkami, a tak vlastne schopnosť podniku splácať včas svoje záväzky,
 • ukazovatele aktivity – merajú schopnosť podniku využívať svoje zdroje
 • ukazovatele finančnej štruktúry / zadĺženosti – merajú rozsah, v akom je podnik financovaný cudzími zdrojmi a jeho schopnosť kryť svoje záväzky,
 • ukazovatele ziskovosti/rentability – merajú celkovú účinnosť riadenia podniku
 • ukazovatele trhovej hodnoty – merajú / vzťahujú trhovú hodnotu akcií firmy k jej výnosom a k účtovnej hodnote akcie

Ukazovatele likvidity a ich výpočet

 • Ukazovateľ bežnej likvidity: bežná likvidita = krátkodobý majetok / krátkodobé záväzky
 • Rýchly test: rýchly test = (krátkodobý majetok – zásoby) / krátkodobé záväzky
 • Ukazovateľ pohotovej likvidity: pohotová likvidita = pohotové peňažné prostriedky / krátkodobé záväzky
 • Doba splácania dlhu: čas splácania dlhu = celkový kapitál – likvidné prostriedky / ročný cash flow (pričom ročný cash flow = čistý zisk + odpisy)

Ukazovatele aktivity a ich výpočet

 • Obrat zásob = tržby (obrat) / priemerný stav zásob
 • Doba obratu zásob doba obratu zásob = (priemerný stav zásob * 360) / tržby
 • Obrat pohľadávok = tržby / priemerný stav pohľadávok
 • Doba obratu pohľadávok = (ø stav pohľadávok * 360) / tržby
 • Priemerná doba odkladu platieb= (ø stav krátkodobých záväzkov * 360) / tržby
 • Obrat fixných aktív = tržby / dlhodobý majetok
 • Obrat celkových aktív: obrat celkových aktív = tržby / aktíva
 • Obrat krátkodobých aktív: obrat krátkodobého majetku = tržby / krátkodobý majetok
 • Doba obratu vlastného kapitálu = (f stav vlastného kapitálu * 360) / tržby
 • Doba obratu celkového kapitálu = (f stav celkového kapitálu * 360) / tržby

Ukazovatele zadĺženosti a ich výpočet

 • Stupeň samofinancovania = vlastný kapitál/celkový kapitál
 • Stupeň zadĺženosti = cudzí kapitál/celkový kapitál
 • Finančná páka = aktíva/vlastný kapitál
 • Krytie úrokov = (zisk pred zdanením+úroky)/úroky
 • Platobná neschopnosť = záväzky/pohľadávky
 • Krytie dlhodobého majetku = dlhodobé zdroje/stále aktíva

Ukazovatele výnosnosti a ich výpočet

 • Marža čistého zisku = čistý zisk / čisté tržby
 • Základná produkčná sila= Výnosnosť podniku = (EBiT x 100) / celkové aktíva
 • Výnosnosť aktív – return of assets: ROA = (čistý zisk x 100) / celkové aktíva
 • Výnosnosť vlastného kaptiálu – return of equity – ROE = (čistý zisk / vlastný kapitál) x 100

Ukazovatele trhovej hodnoty a trhového rizika a ich výpočet

 • Účtovná hodnota akcie = (vlastné imanie – prioritné akcie v nominálnej hodnote) / počet kmeňových akcií
 • Zisk na akciu – EPS = čistý zisk k rozdeleniu / počet kmeňových akcií
 • Cash flow na akciu = (EBIT + leasingové splátky + odpisy) / počet kmeňových akcií

Systém ukazovateľov Du Pont

Du Pont diagram ukazuje, ako je výnos na imanie vlastníkov (akcionárov), resp. výnosnosť vlastného kapitálu (ROE) určená (ovplyvnená) ziskovou maržou, obratom aktív a pomerom celkových aktív k vlastnému imaniu. Jedna strana diagramu odvodzuje ziskovú maržu a druhá strana diagramu pracuje väčšinou so súvahovými položkami.

1. Du Pont rovnica

Zisková marža násobená obratom aktív sa rovná výnosu na aktíva. Táto časť diagramu predstavuje 1. Du Pont rovnicu.

 • ROA = zisková marža * obrat aktív * 100, čiže:
 • ROA = (čistý zisk / aktíva) * 100 = (čistý zisk / čisté tržby) * (čisté tržby / aktíva) * 100

2. Du Pont rovnica

Pokiaľ podnik používa iba vlastný kapitál, potom vlastný kapitál sa rovná aktívam, a teda ROE = ROA. Väčšina podnikov však používa aj cudzí kapitál, a preto sa používa aj 2. Du Pont rovnica, čiže:

 1. ROE = ROA * multiplikátor vlastného imania, resp.
 2. ROE = ROA / ukazovateľ finančnej stability.
 3. ROE = (čistý zisk / celkové aktíva) * (celkové aktíva / imanie vlastníkov) * 100
 4. ROE = (čistý zisk / celkové aktíva) / (vlastný kapitál / celkové aktíva) * 100
 5. ROE = (čistý zisk / čisté tržby) * (čisté tržby / aktíva) * (aktíva / vlastný kapitál) * 100

Rovnice Du Pont

Rovnice Du Pont (Du Pontove rovnice) ukazujú, ako jednotlivé zložky, tzn. zisková marža, obrat aktív a použitie dlhu spolu pôsobia pri určovaní výnosu na imanie vlastníkov. Ponúkajú syntetický pohľad na finančnú situáciu určitého podniku a charakterizujú základné interakcie medzi jednotlivými zložkami financovania. Viac o Du Pontovej analýze nájdete v článku Efektivita a analýza efektívnosti podniku.

Pyramídová sústava finančných ukazovateľov

Pyramídová sústava finančných ukazovateľov je sústava ukazovateľov usporiadaná do tzv. pyramídy. Pyramídová sústava finančných ukazovateľov je založená na postupnom rozklade vrcholového syntetického ukazovateľa na niekoľko analytických ukazovateľov, medzi ktorými sú priame matematické a logické väzby – tieto čiastkové ukazovatele sú od seba bezprostredne závislé. Zmena čiastkového ukazovateľa v pyramíde sa prejaví v zmene nadväzujúceho ukazovateľa, smerom k vrcholu pyramídy. Výhoda pyramídy je úzka formálna spätosť ukazovateľov, ktoré tvoria jej obsah. Viac o Pyramídová sústava finančných ukazovateľov a jej rozklade nájdete v článku Efektivita a analýza efektívnosti podniku.

Viacparametrálne / viackriteriálne analytické modely

Medzi viacparametrálne alebo viackriteriálne analytické modely patrí Quick Test Model, Bonity Indikator Model alebo Atmanov model, prípadne aj iné – napr. Tamariho model.

Quick Test Model

Quick Test Model posudzuje podnik pomocou štyroch ukazovateľov – z každej zo štyroch oblastí finančnej analýzy (financovania, likvidity, rentability a výsledkovej oblasti) zvolený relatívne najlepší ukazovateľ. Ide o ukazovatele:

 • kvóta vlastného kapitálu, tzn. (vlastný kapitál / aktíva) * 100
 • doba splácania dlhu, tzn. (cudzí kapitál – likvidné prostriedky / ročný CF)
 • rentabilita podniku (základná produkčná sila), tzn. : (EBIT / aktíva) * 100
 • cash flow v % z podnikového výkonu, tzn. (ročný CF/ tržby) * 100

Jeden z výsledkových ukazovateľov, existujú aj iné – napr.:

 • mzdová nákladovosť = (osobné N / podnikový výkon) * 100,
 • nákladovosť úrokov = (nákladové úroky / podnikový výkon) * 100,
 • odpisy v % z podnikového výkonu = (odpisy / podnikový výkon) * 100.

Výsledkom je stupnica, ktorá umožňuje ohodnotiť každý ukazovateľ známkou 1 až 5, celková známka sa určí priemerom. Je možné samostatne vypočítať známku pre:

 • finančnú stabilitu (ukazovatele – kvóta vlastného kapitálu a doba splácania dlhu)
 • výnosovú situáciu (cash flow v % z podnikového výkonu a rentabilita podniku)

Rýchly test – Quick Test Model je jednoduchá a rýchla metóda. Zvýšenie spoľahlivosti sa dosahuje napr. zvýšením počtu použitých ukazovateľov. Ďalšie informácie o Rýchlom teste a ďalších bodových metódach nájdete na stránke Metódy bodového hodnotenia.

Bonity Indicator Model

Bonity Indicator Model má za úlohu zhodnotiť predovšetkým solventnosť podniku prostredníctvom šiestich ukazovateľov s diferencovanou váhou. Súčet ich vážených hodnôt – úroveň, na základe ktorej sa interpretuje budúci možný vývoj. Popis tohoto modelu nájdete na stránke Matematicko-štatistické metódy finančnej analýzy.

Altmanov model

Altmanov model umožňuje identifikovať symptómy budúcej nesolventnosti , výsledné číslo – Altmanovo skóre – celkový index , čím väčšie číslo AM, tým zdravšia firma.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥