Finančné rozhodovanie a fázy finančného rozhodovania

Finančné rozhodovanie = proces výberu optimálneho variantu získavania peňazí podnikového kapitálu a ich použitia z hľadiska základných finančných cieľov podnikania a s prihliadnutím k rôznym obmedzujúcim podmienkam.

Typy finančného rozhodovania (dlhodobého)
– rozhodovanie o celkovej výške potrebného kapitálu
– rozhodovanie o štruktúre podnikového kapitálu
– rozhodovanie o štruktúre podnikového majetku
– rozhodovanie o investovaní podnikového kapitálu (vecné alebo finančné)
– rozhodovanie o rozdeľovaní zisku P po zdanení

Typy krátkodobého finančného rozhodovania:
– rozhodovanie o veľkosti a štruktúre jednotlivých zložiek OM
– rozhodovanie o optimálnej forme krátkodobého kapitálu

Fázy finančného rozhodovania
1. vymedzenie finančného problému a finančného cieľa
2. analýza informácií a podkladov pre rozhodovanie
3. stanovenie rôznych variantov riešenia – ktoré sú reálne z hľadiska cieľov, ktoré sme si zadefinovali
4. určenie kritérií pre výber optimálneho variantu – hľadiská podľa ktorých sa posudzuje vhodnosť variantu z hľadiska dosiahnutia cieľa, kritéria musia nadväzovať na finančné ciele, kritériom môže byť aj finančný cieľ alebo niekedy je možné cieľ vyjadriť viacerými kritériami – rentability, likvidity, CF, štruktúra majetku
5. určenie optimálneho variantu- hodnotenie podľa základného cieľa s ohľadom na dané riziko
Optimálny variant – pri obvyklom riziku najlepšie naplňuje určený finančný cieľ. Výber optimálneho variantu možno uskutočniť na základe rôznych exaktných metód
6. realizácia vybratého variantu a jeho overenie z hľadiska cieľa

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥