Hodnotenie rizika nových produktov

Hodnotenie rizika nových produktov – medzi významné rizikové aktivity patrí vývoj a zavádzanie nových produktov. Na posudzovanie rizík nových produktov možno zvoliť tri faktory: trh, funkcia, technológia.

Trh – Funkcia – Technológia – Bodové ohodnotenie
1. Rovnakí zákazníci, Rovnaký systém distribúcie – Menšia zmena – Drobné inžinierske zmeny – bodové hodnotenie 1
2. Rovnakí zákazníci, Nový systém distribúcie – Veľká zmena – Aplikácia súčasnej úrovne technológie – bodové hodnotenie 2
3. Noví zákazníci, Rovnaký systém distribúcie – Originálna funkcia (nová pre trh) – Originálna technológia (nová pre trh) – bodové hodnotenie 3
4. Nový zákazníci, Nový systém distribúcie – Kópia funkcií výrobkov iných firiem – Kópia technológií výrobkov iných firiem – bodové hodnotenie 4

Na úspešnosť nových produktov má však vplyv aj ďalší faktor – miera inovácie, ktorý bol zaradený hodnotenie rizika nových produktov

Charakter inovácie produktu
Menšie zdokonalenie vzhľadom na existujúci produkt, aplikácia bežnej technológie, štandardizovaný výrobok bez patentovej ochrany, žiadny výskum a vývoj – Bodové ohodnotenie 5
Významné zdokonalenie charakteristík produktu s originálnou úpravou disponibilnej technológie, výrobok so štandardnými modifikáciami, obmedzená patentová ochrana, menší rozsah výskumu a vývoja – Bodové ohodnotenie 4
Nový výrobok so zodpovedajúcou technológiou, ktorý však byť napodobený inými firmami, zmes štandardných a špecifických čŕt, stredný rozsah výskumu a vývoja – Bodové ohodnotenie 3
Nový produkt s originálnou patentovo chránenou technológiou, špecializovaný produkt s mnohými modifikáciami, významný rozsah výskumu a vývoja – Bodové ohodnotenie 2
Jedinečný originálny produkt, resp. systém, ktorý spôsobí zastaranie existujúcich produktov, založený na špičkovej, patentovo chránenej technológií, produkt vysoko špecializovaný, vysoký rozsah výskumu a vývoja – Bodové ohodnotenie 1

Každému produktu sa pridelí hodnotenie a bodová hodnota pre trh, technológiu funkciu a inováciu. Produkt s najnižšou hodnotou je najmenej rizikový.
K uvedenému postupu je potrebné poznamenať:
1. Hodnotenie produktu nie je jednorázový proces. Najvhodnejšie je posudzovať riziko produktu na záver iniciačnej fázy (keď už prebehlo testovanie základných čŕt).
2. Riziko by malo prehodnotiť viacero ľudí – tím.
3. Pri hodnotení jednotlivých faktorov rizika využitím daných stupníc je potrebné vychádzať zo vzájomného porovnávania zhodnotených produktov s existujúcimi produktmi firmy a konkurenčných firiem.
4. Záverečné rozhodnutie či vo vývoji daného produktu pokračovať alebo ho zastaviť, je potrebné založiť na posúdení jeho rizika a očakávaného výnosu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥