Letecký výcvik

Letecká škola (škola pilotov vrtuľníkov, flight school) je organizácia, ktorá organizuje alebo poskytuje teoretický alebo letový výcvik leteckého personálu (výcvik pilotov vrtuľníkov) na získanie preukazu spôsobilosti, alebo získanie a obnovu kvalifikácie, ktorá sa zapisuje do preukazu spôsobilosti.

Na to, aby ste mohli byť zaradení do leteckého výcviku PPL(H) na vrtuľník, musíte spĺňať podmienky pre zaradenie do výcviku, ktoré stanovuje príslušná letecká škola. Väčšinou sa jedná o:

 • Splnenie podmienok predpisu L1
 • Vek minimálne 17 rokov
 • Zdravotná spôsobilosť 1. alebo 2. triedy

Výcvik pilotov je rozdelený do troch hlavných častí:

 • Teoretická príprava
 • Pozemné prípravy pred lietaním
 • Praktický letový výcvik na príslušnom type

Preukaz žiaka

Letecká škola vydá preukaz žiaka na základe týchto dokladov:

 • Žiadosť o vydanie preukazu žiaka leteckého personálu – riadne vyplnená a leteckou školou potvrdená.
 • Klasifikačný záznam od leteckej školy – o absolvovaní teoretickej časti schváleného výcvikového kurzu.
 • Doklad o úspešnom absolvovaní praktického preskúšania z letovej príručky – vrátane praktického preskúšania zo znalostí a obsluhy núdzových a záchranných prostriedkov, prípadne doklad o výcviku na simulátore, ak je požadovaný schváleným výcvikovým programom.
 • Platné osvedčenie zdravotnej spôsobilosti – žiak leteckej školy potrebuje na preukázanie svojej zdravotnej spôsobilosti osvedčenie zdravotnej spôsobilosti. Vydáva ho poverený lekár alebo poverené zdravotnícke zariadenie po uskutočnení úspešne vykonanej zdravotnej prehliadky žiadateľa.
 • Platná identifikačná karta – prípadne platný cestovný pas (cudzí štátni príslušníci).
 • Platné osvedčenie rádiotelefonistu – ak sa vyžaduje (najneskôr pred samostatnými letmi).

Platnosť preukazu žiaka PPL(H) môže v odôvodnených prípadoch letecká škola predĺžiť so súhlasom leteckého úradu o jeden rok. Letecká škola posúdi predložené doklady a v prípade splnenia všetkých požiadaviek vystaví preukaz žiaka leteckého personálu pre triednu alebo typovú kvalifikáciu. Preukaz žiaka leteckého personálu vystavený leteckou školou je platný iba spolu s platným osvedčením zdravotnej spôsobilosti a platným preukazom rádio telefonistu (pre samostatné lety) a pre výcvik na lietadlách zapísaných v Registri lietadiel Slovenskej republiky. Osvedčenie rádiotelefonistu (R/T) vydáva v zmysle telekomunikačného zákona Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky. Toto osvedčenie je potrebné pre vykonávanie samostatných letov. Schválený výcvik pilotov vrtuľníkov sa vykonáva podľa schváleného výcvikového programu a pod schváleným dohľadom leteckého úradu.

Typy preukazov spôsobilosti pilotov

 • Letecký výcvik ATPL(H) – Air transport pilot license – Preukaz spôsobilosti dopravného pilota (vrtuľníky) – platnosť 36 mesiacov
 • Letecký výcvik CPL(H)/IR – Commercial pilot license / Instrument rating – preukaz spôsobilosti obchodného pilota (vrtuľníky)/prístrojová kvalifikácia – platnosť 30 mesiacov
 • Letecký výcvik CPL(H) – Commercial pilot license – preukaz spôsobilosti obchodného pilota (vrtuľníky) – platnosť 24 mesiacov
 • Letecký výcvik PPL(H) – Private pilot license – preukaz spôsobilosti súkromného pilota (vrtuľníky) – platnosť 24 mesiacov
 • Letecký výcvik SPL(H) – Výcvik pilotov športových vrtuľníkov – podlieha Leteckej amatérskej asociácii (LAA)
 • Letecký výcvik UL(H) – Výcvik pilotov ultraľahkých vrtuľníkov – podlieha Slovenskej federáciii ultraľahkého lietania (SFUL)
 • Typový výcvik (preškolenie) – Preškolenie majiteľa licencie PPL, CPL, ATPL na iný typ vrtuľníka
 • Letecký výcvik FI(H) – Flight Instructor – Výcvik leteckých inštruktorov na vrtuľník
 • Letecký výcvik TRI – Type rating instructor – Výcvik inštruktorov oprávnených vykonávať typový výcvik na príslušný typ vrtuľníka

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥