Manažment podnikových zásob

Manažment podnikových zásob (výrobné zásoby, tovar, rozpracované výrobky, hotové výrobky)
1. Výrobné zásoby a tovar
Metóda ABC
Člení výrobné zásoby a tovar do skupín z hľadiska ich dôležitosti a objemu. Skupina A – najdôležitejšie zásoby, najväčší podiel na celkových materiálových N, preto optimalizácia podľa jednotlivých položiek. Skupina B – optimalizácia za skupiny položiek. Skupina C – optimalizácia za skupinu ako celok.

Využíva sa normovanie:
Nvz = Sd * Čvz (Nvz = normatív výrobných zásob, Sd = priemerná denná spotreba položky, Čvz = časová norma výrobných zásob)
Čvz = Cd/2 + t + p (Cd = dodávkový cyklus, t = technologická zásoba, p = poistná zásoba)
Deterministický model – vstupné údaje sú presne určiteľné: Určovanie optimálnej veľkosti dodávky pri spojitej rovnomernej spotrebe.
N = S/Q * Nn + Q/2 * Ns (min!) (N = celkové N na pohyb danej zásoby, resp. skupiny zásob, S = celoročná spotreba danej zásoby v technických jednotkách alebo v peniazoch, Q = veľkosť jednej dodávky tech. Jedn. alebo peniaze, Nn = N nadobudnutia jednej dodávky, Ns = ročné N skladovania technickej alebo hodnotovej jednotky)
Qopt. = ((2 * S * Nn)/Ns)^1,5 (Qopt. = optimálna veľkosť dodávky)
Zopt. = Qopt./2 (Zopt. = optimálna priemerná zásoba)
Topt. = (360 * Qopt.)/S (Topt. = optimálny dodávkový cyklus)
Nmin. = (2 * S * Ns * Nn)^1,5 (Nmin. = minimálne náklady na získanie a viazanie zásoby)

Stochastické modely – niektoré vstupné údaje sa náhodne menia, sú odhadnuteľné pomocou počtu pravdepodobnosti, priemerných hodnôt a štandardných odchýlok. Môžu byť statické (1 cyklus výrobnej zásoby), dynamické (viacero cyklov): stacionárne (charakteristiky náhodných procesov počas jednotlivých cyklov sa nemenia), nestacionárne (charakteristiky náhodných procesov počas cyklov sa menia)

Modely z hľadiska času: Statické – analyzujú iba jeden kolobeh zásoby, Dynamické – berú do úvahy dlhší výsek obratu daných zásob, teda viacej za sebou idúcich kolobehov.

2. Zásoby rozpracovaných a hotových výrobkov
Rozpracované výrobky (faktory vplyvu: N na výrobu jednotlivých výrobkov, dĺžka výrobného cyklu, priebeh vynakladania N počas výrobného cyklu)
Kn = ?Ni/(N * Vc)
Nnv = Nd * Vc * Kn
(Kn = koeficient narastania N v priebehu výrobného cyklu, Ni = kumulatívny súčet N v jednotlivých dňoch výrobného cyklu, N = celkové N na výrobok, Vc = počet dní výrobného cyklu, Nnv = Normatív nedokončených výrobkov, Nd = priemerné denné N na výrobok)
Hotové výrobky (faktory vplyvu: priemerné denné N realizovaných výrobkov, časová norma daných hotových výrobkov)
Čhv = Co/2 + Of, Nhv = Ndh * Čhv
(Čhv = časová norma hotových výrobkov, Co = odbytový cyklus v dňoch, Of = trvanie ďalších procesov zahrnutých v časovej norme v dňoch, Nhv = normatív zásob hotových výrobkov, Ndh = priemerné denné N na realizované výrobky)

Komentáre k článku Manažment podnikových zásob (1)

  1. Pri Wilsonovom vzorci – optimálnej veľkosti dodávky je chyba, má to byť celé na 0,5 (teda druhá odmocnina, resp. 1/2) a nie na 1,5.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥