Mzdové systémy v organizácií

Mzda podľa zákona o mzde, odmene za pracovný výkon, predstavuje peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty /naturálna/ poskytované zamestnávateľom zamestnancovi za prácu.

Dojednáva sa v pracovnej, kolektívnej alebo inej zmluve. Výška mzdy musí dosahovať výšku minimálnej mzdy. Predstavuje významnú zložku v nákladoch podniku. Mzda závisí od vnútropodnikových mzdotvorných faktoroch a vonakjších mzdotvorných faktorov.

Vnútropodnikové mzdotvorné faktory:
1. faktory, ktoré súvisia s požiadavkami na prac. miesto a jeho postavením v organizačnej štruktúre, zdrojom informácií je popis práce, špecifikácia prac. a hodnotenie práce prac. daného prac. miesta
2. faktory, ktoré súvisia s prac. chovaním zamestnanca, s výsledkom práce, vedomostí, schopností. Zdrojom informácií je hodnotenie prac.
3. faktory, ktoré sa týkajú podmienok prac. miesta a zvlášť tie, ktoré môžu mať dopad na ochranu zdravia a bezpečnosť zdravia prac.

Ďalšie členenie vnútropodnikových mzdových faktorov:
1. Charakteristika prac. – zahŕňame vzdelanie, kvalifikácia, schopností, skúseností, fyzická kondícia,….
2. charakteristika prac. procesu: rozhodovanie, zodpovednosť, tvorivosť, riešenie problémov, vzťah ku kolegom, iniciatíva, organizovanie, presnosť, spoľahlivosť,……

Vonkajšie mzdotvorné faktory:
1. situácia na trhu práce
2. odmeňovanie prac. v iných podmienkach
3. životná úroveň spoločnosti
4. platné zákony a predpisy
5. výsledky kolektívneho vyjednávania

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥