Naturálne a hodnotové výsledky výroby v poľnohospodárstve

Výsledky v poľnohospodárstve môžeme sledovať:

 1. v naturálnom vyjadrení – zmieňujeme sa o nich pri tvorbe produktov a vyjadrujú sa spravidla vo fyzických jeknotkach alebo v iných dohodnutých, prípadne peňažných
 2. v hodnotovom vyjadrení – má zásadný význam pri sledovaní ekonomických výsledkov alebo finančných ukazovateľov

Výsledky v poľnohospodárstve v naturálnom vyjadrení

Naturálne množstvo výroby sa vyjadruje kategóriou produkcia. Pri tom rozoznávame 4 druhy produkcie:

 1. hrubá produkcia
 2. výsledná produkcia
 3. vlastná produkcia
 4. čistá produkcia

Hrubá produkcia

Hrubá produkcia je súhrn vyprodukovaných výrobkov alebo služieb za určité obdobie (spravidla 1 rok), pritom rozlišujeme:

a) hrubú poľnohospodársku produkciu HPP

 • HPRV
 • HPŽV

b) hrubú nepoľnohospodársku produkciu HNP (pridružená výroba, oprav., staveb.)

HPP+HNP = CPP (celková produkcia podniku) alebo CHP (celková hrubá produkcia)

Členenie hrubej produkcie

Hrubá produkcia má 2 zložky:

 1. konečný produkt
 2. medziprodukt

Konečný produkt zahŕňa

 1. trhová produkcia – predané výrobky mimo podnik
 2. naturálna nevýrobná spotreba – osobná, spoločenská spotreba

Medziprodukt (výrobná spotreba) – produkty určené na výrobnú spotrebu, nemajú charakter konečného produktu môžu byť:

 1. podnikový medziprodukt – spotreba vl. výrobkov a služieb Mp
 2. medzipodnikový medziprodukt – výrobky, ktoré produkujú poľ. podniky, realizujú ich, ale iné ich nakupujú a spotrebuvávajú vo výrobnom procese (spotreba nakúpených osív, sadív) Mmp
 3. medziodvetvový medziprodukt – výrobky, ktoré spotrebovávajú poľ. podniky, ale vyrábajú ich odvetvia nár. hospodárstva Mmo

Výsledná produkcia

Výsledná produkcia – VP – neobsahuje spotrebu vlastných výrobkov = spotrebovaný podnikový medziprodukt sa do nej neráta

VP = HP – Mp – z hľadiska podniku je to veľmi dôležitá kategória

Vlastná produkcia

Vlastná produkcia VlP – ak od výslednej produkcie odpočít1ame Mmp dostaneme VlP

VlP = VP – Mmp

Čistá produkcia

Čistá produkcia – ČP – vyjadruje novovytvorenú úžitkovú hodnotu

ČP = VlP – Mmo

Výsledky v poľnohospodárstve v hodnotovom vyjadrení

Hodnotové vyjadrenie produkcie (peňažné príjmy v poľnohospodárstve a kategórie dôchodkov).

Príjmy poľnohospodárskych subjektov sparavidla plynú najmä z poľnohospodárskej výroby. Tieto vyjadrujeme cenou výslednej poľnohospodárskej produkcie (CVPP).

Príjmy z nepoľnohospodárskej výroby tvoria cenu výslednej nepoľnohospodárskej produkcie (CVNP).

CVPP + CVNP = CVP * cena výslednej produkcie podniku

 • okrem príjmov z výroby poľnohospodárske podniky môžu získať peniaze z iných aktivít
 • súhrnne ich označujeme ako nevýrobný dôchodok – zvyšuje HV, zvyšuje zdroje na rozdelenie
 • výrobné a nevýrobné príjmy tvoria spolu celkový príjem

výnosy celkom = cena výslednej produkcie + nevýrobný dôchodok
hrubý dôchodok HD = cena výslednej produkcie – výrobná spotreba – odpisy
– vyjadruje čistú pridanú hodnotu vo výrobe

HD = CVP – FÚ

čistá pridaná hodnota predstavuje novovytvorenú hodnotu, ktorá je výsledkom živej práce
fond úhrady FÚ = výrobná spotreba + odpisy

čistý dôchodok = hrubý dôchodok – osobný dôchodok
– vyjadruje nadhodnotu vyprodukovanú vo výrobe

Dôchodky

Hrubý a čistý dôchodok sú výrobné dôchodky, ale podľa druhu výroby možno rozlíšiť poľnohospodárske výrobné dôchodky a nepoľnohospodárske výrobne dôchodky.

Výrobné dôchodky upravené o nevýrobný dôchodok predstavujú celkové dôchodky a po úhrade všetkých daní a odvodov sa v poľ. podnikoch rozdeľujú ako použité dôchodky predovšetkým na:

 • rozšírenie výroby
 • osobnú spotrebu
 • spoločenskú spotrebu.

Okrem vlastnej tvorby hodnôt poľnohospodárstvo sa podieľa aj na ich obehu. Kolobeh produktov je v poľnohospodárstve veľmi komplikovaný v porovnaní s inými odvetviami NH. Je to dané povahou poľ. výroby, ktorá syntetizuje v nielen technický a pracovný proces, ale aj proces biologický. Pritom pri výrobnom procese často vzniká viacero výrobkov, ktoré sa kvalitou, použitím a dôležitosťou navzájom odlišujú. Podľa počtu produktov rozlišujeme nasledovné druhy výrob:

 • jednoduchá – vzniká len 1 výrobok
 • združená – vzniká viacero výrobkov
 • paralelne – navzájom sú na sebe nezávislé
 • alternatívne – konkurujú si
 • spojená – typická združená výroba bez ohľadu na to, či výrobca má záujem na produkcii všetkých výrobkov alebo nie
 • suplementárna – spočiatku je paralelná, neskôr alternatívna

Vyčísľovanie výsledkov výroby je východiskovým bodom hodnotenia hospodárenia a komplexného vyjadrenia výsledku reprodukčného procesu. Pretože výrobca výrobkov pri vzniku ešte nemá informácie, ktoré výrobky a ako umiestniť na trhu, t. j. vyčísliť ich trhovú hodnotu, preto je potrebné rozlíšiť dve etapy ohodnotenia výsledkov reproduckčného procesu:

 • naturálne výsledky (pri tvorbe produktov)
 • hodnotové výsledky (pri obehu produktov)

Pre vyjadrenie naturálneho množstva možno použiť:

 • naturálne fyzikálne jednotky
 • naturálne dohodnuté jednotky (obilné jednotky, energetické)
 • peňažné jednotky
 • iné (časové)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥