Podstata a význam tímovej práce

Pracovný tím

Pracovný tím je určitý, skôr malý počet ľudí (3 – 8 členov) so vzájomne sa doplňujúcimi spôsobilosťami, vlastnosťami, znalosťami a zručnosťami, ktorý je utvorený so zámerom riešiť určitý zložitejší projekt, úlohu alebo problém. Tímy v organizáciách sú v súčasnosti základnými pracovnými útvarmi, od kompetentnosti ktorých závisí úspech projektov, organizácií a ich súčastí:

 • úspech tímu
 • výkonnosť tímu
 • poslanie tímu

Princípy práce tímu

 • jasný a povznášajúci cieľ,
 • štruktúra aktivít zameraná na výsledky,
 • doplňujúca sa kompetentnosť členov,
 • spoločný záväzok,
 • atmosféra spolupráce a tvorivosti,
 • vonkajšia podpora a uznanie,
 • kompetentné vedenie a spoločný podiel na vedení,
 • individuálna a vzájomná zodpovednosť,
 • stotožnenie sa všetkých členov s cieľom,
 • aktívne a tvorivé riešenie úloh na spoločných stretnutiach,
 • atmosféra dôvery,
 • účinná komunikácia a motivácia a ďalšie.

Členovia pracovnej skupiny

Členovia pracovnej skupiny cítia, že sú zoskupení z administratívnych príčin, pracujú nezávislé, niekedy sa ich práca kríži. Sami seba vnímajú ako „prenajatú pracovnú silu“. Robia, čo sa im prikazuje a nikto sa ich nepýta na ich návrhy alebo zlepšenia. Nedôverujú motívom svojich kolegov, nevedia, kto má akú pozíciu. Sú vo svojich prejavoch natoľko opatrní, že ku skutočnému porozumeniu ani nemôže dôjsť. Hoci môžu dostať dobrý tréning, jeho využitiu v práci im môže zabrániť riadiaci pracovník alebo iný člen pracovnej skupiny.

Členovia tímu

Členovia tímu si uvedomujú svoju spolupatričnosť. Stotožňujú sa so svojou prácou a pracovnou skupinou, prispievajú k úspechu organizácie každý svojím jedinečným talentom a poznatkami. Pracujú v atmosfére dôvery, yužívajú otvorenú a poctivú komunikáciu a navzájom sa povzbudzujú

Neúspech v tíme

Niekedy sa stáva, že aj kompetentní a motivovaní členovia pracovnej skupiny nedosiahnu úspech, že sa nedostaví očakávaný synergický efekt. Príčiny sú v:

 • nejasnom stanovení cieľa,
 • nejasných pravidlách práce skupiny,
 • absencii pravidiel komunikácie,
 • nerovnoprávnom postavení členov skupiny,
 • netolerantnosti voči sebe,
 • nevyužívaní tvorivých metód pracovných skupín i ďalších skutočnostiach.

Tímové role

 1. Inovátor
 2. Vyhľadávač zdrojov a príležitostí
 3. Koordinátori
 4. Formovači
 5. Evalvátori (hodnotitelia)
 6. Tímoví pracovníci
 7. Realizátori
 8. Doťahovači
 9. Špecialisti

Typy tímov

 • Produkčné tímy / tímy poskytujúce služby
 • Realizačné / vyjednávacie tímy
 • Projektové a vývojové tímy
 • Poradné tímy

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥