Rozhodujúce výrobné faktory PPoK

Pôda – výmera poľnohospodárskej pôdy poklesla o 5 tis. ha, významne sa znížili aj plochy viníc. V roku 1998 mal úbytok pôdy viacero dôvodov: zalesňovanie, výstavba, budovanie dialničnej siete.
Najúrodnejšie pôdy sú v Trnavskom, Nitrianskom a Bratislavskom kraji. Najmenej vhodné sú Prešovské a Žilinské pôdy.

Kapitálová vybavenosť v poľnohospodárskom sektore má nevyhovujúcu štruktúru. Zapríčiňuje to najmä:
– pokles dopytu a ponuky
– nízke investície do hmotného a nehmotného investičného majetku
– počet objektov na ustajnenie zvierat má klesajúci charakter
– zastaralé strojové vybavenie
– zvýšenie traktorovej doporavy
– nedostatočná technologická vybavenosť prvovýroby
– neustály pokles v základnom stáde hospodárskych zvierat

Počet pracovných síl v poľnohospodárstve poklesol o 70%. Tento pokles nie je primerane nahradzovaný technicko – technologickým zabezpečením, čo by mohlo byť dlhodobým zdrojom rastu produktivity práce. Najviac zamestnaných je v poľnohospodárskych družstvách (70%). Z hľadiska vzdelania je 50% vyučených.
V potravinárskom priemysle je zamestnaných 2% ekonomicky činných pracovníkov.
Priemerná mzda dosahuje iba 77% priemernej mzdy zamestnanca národného hospodárstva.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥