Súdne vymáhanie dlhov

Vymáhanie dlhov mimosúdnou cestou nie je vždy efektívne. Dlžník nie je vždy ochotný svoj dlh uhradiť. A v takomto prípade je potrebné pristúpiť k inému riešeniu a tým je súdne vymáhanie pohľadávok

Neuhradené pohľadávky znamenajú vždy problém. A čím skôr sa tento problém začne riešiť, tým lepšie, pretože čím dlhšie s vymáhaním pohľadávky čakáte, tým je úspešnosť jej splatenia nižšia. Je nutné uvedomiť si, že po uplynutí lehoty splatnosti začína plynúť premlčacia lehota. A ak uplynie aj táto lehota, tak pri súdnom vymáhaní môže dlžník zniesť námietku premlčania a v takom prípade Vám už ani súd pohľadávku neprizná.

Vymáhacie spoločnosti pri vymáhaní pohľadávok spolupracujú s advokátskymi kanceláriami, vďaka čomu je možné pristúpiť na súdne vymáhanie pohľadávok. Vymáhacie spoločnosti sú tak schopné zabezpečiť podanie žaloby, zastupovanie na súde počas súdneho konania, vykonanie rozhodnutia, aj exekúciu.

Ak Vám klienti nezaplatili za faktúry, zamestnávateľ nevyplatil mzdu, nevrátili Vám požičané financie, nezaplatili Vám za tovar, za prevedenú prácu či dodanie inej služby, nezaplatili za prenájom bytu či kancelárie, nevrátili finančné prostriedky…

Už pri prvých náznakoch neplatenia zo strany dlžníka, napr. vypnutým telefónom, neodpovedaním na emaily a pod. odporúčame veriteľovi urobiť konkrétne opatrenia v záujme splnenia záväzku dlžníkom tak, že dlžník sa písomne vyzve na dobrovoľné slnenie záväzku.

Každý má právo domáhať sa ochrany práva, ktoré bolo ohrozené alebo porušené. Pohľadávky je možné vymáhať súdnou a mimosúdnou cestou. Mimosúdnou cestou je riešenie rýchlejšie, nemusí byť však istejšie.