Typy aliančných a internacionalizačných stratégií podniku

Štátnice – Manažment – 08 – 22 – Rozoberte podstatu procesu globalizácie a medzinárodnej integrácie z pohľadu strategického riadenia podniku. Uveďte základné typy aliančných a internacionalizačných stratégií podnikov.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 08 – 22 – Rozoberte podstatu procesu globalizácie a medzinárodnej integrácie z pohľadu strategického riadenia podniku (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Manažment – 08 – 22 – Rozoberte podstatu procesu globalizácie a medzinárodnej integrácie z pohľadu strategického riadenia podniku. Uveďte základné typy aliančných a internacionalizačných stratégií podnikov..


Manažment - otázka č. 22
Rozoberte podstatu procesu globalizácie a medzinárodnej integrácie z pohľadu strategického riadenia podniku. Uveďte základné typy aliančných a internacionalizačných stratégií podnikov.
Strategické riadenie vzniklo ako výsledok hľadania nových metód riadenia podniku v neprestajne sa komplikujúcich podmienkach podnikateľského prostredia.
Faktory, ktoré nebolo možné zvládnuť tradičnými metódami riadenia:
- zrýchľujúca sa dynamika zmien prerastajúca do diskontinuít
- prudký nárast rizika investovania
- zvyšovanie kapitálovej náročnosti
- vznik strategických prekvapení
- intenzívna domáca a globálna konkurencia
- nevypočítateľnosť správania konkurentov
- enormný nárast náročnosti zákazníkov na kvalitu výrobkov a služieb
Zmeny v prístupoch k strategickému riadeniu, spôsobené rastom turbulentnosti ekonomického prostredia, sa prejavili najmä:
1. v uplatnení portfóliových metód
2. vo zvýšenej orientácii na adaptívne stratégie
3. v rastúcej pozornosti venovanej implementácii stratégie
4. v poklese záujmu o tzv. exaktné metódy strategického rozhodovania
Strategické riadenie slovenských podnikov je ovplyvňované procesmi globalizácie. Slovensko musí venovať pozornosť vytvoreniu dostatočne konkurencieschopného podnikateľského prostredia, aby pritiahlo exportne orientované priame zahraničné investície. Vzdelávanie riadiacich pracovníkov v spolupráci so zahraničnými partnermi integruje progresívne postupy manažmentu so slovenskou realitou a umožňuje podnikom aplikovať strategický prístup ako výsledok približovania podnikov k popredným firmám v oblasti podnikovej kultúry a ekonomického riadenia.
ALIANČNÉ STRATÉGIE
- v posledných rokoch rozvoj kooperácie podnikov a vytváranie rôznych aliancií medzi nimi
- firmy sa snažia o zníženie N a rizika pri svojom rozvoji
- dohody sa týkajú najviac oblastí automobilovej výroby, kozmickej a leteckej techniky, telekomunikácií, informatiky, elektroniky a elektrotechniky
- ide najmä o sektory, kde sa rýchlo rozvíjajú technológie, kde vstup na nové trhy je veľmi nákladný, kde prevláda globalizácia výrobkov a konkurencie
- čo sa týka obsahu dohôd ide o predovšetkým spoluprácu v oblasti výskumu a vývoja, vo výrobnej oblasti a v oblasti obchodnej a marketingu
- typy usporiadania kooperačných vzťahov:
1. klasická spoločná filiálka - 2 a viac rovnocenných partnerov
2. spoločná filiálka s 1 dominujúcim partnerom
3. organizácia typu mutuality - rovnocenní partneri, kt. sú voči sebe odberatelia a subdodávatelia
4. kvázifiremná organizácia - napojenie subdodávateľov na hlavný finalizujúci podnik
5. krížová participácia 2 partnerov - podieľanie sa na realizácii projektu druhého partnera
6. krížová participácia na projektoch s existenciou konkurenčných (paralelných) projektov
7. priemyselný projekt - 1 nositeľ projektu, sieť vzťahov participácie a subdodávok
STRATÉGIE INTERNACIONALIZÁCIE
- stratégie medzinárodného podnikania
- členenie:
1.) stratégie vývozu
- priamy vývoz cez: stálych platených obchodných zástupcov firmy
obchodné filiálky v zahraničí bez právnej subjektivity
obchodné filiálky s právnou subjektivitou
- sprostredkovaný vývoz cez: podniky zahraničného obchodu
praktizovanie portáže
využitie lokálnej dovoznej firmy
Spolupráce pri vývoze funguje prostredníctvom dohôd, zmlúv a združení.
2.) priame zahraničné investície
a) multinacionálna stratégia - subordinácia
- koordinácia
- je zameraná na jednotlivé lokálne trhy
b) transnacionálna stratégia - globálna, pokrýva globálny trh
3.) zahraničná expanzia bez priameho investovania alebo spoločné investovanie
- poskytnutie licencie
- medzinárodný franchising
- riadiaca zmluva
- spoločná filiálka

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 08 – 22 – Rozoberte podstatu procesu globalizácie a medzinárodnej integrácie z pohľadu strategického riadenia podniku (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *