Úspešné zvládnutie predmetu manažment

Úvod

Základným poslaním manažmentu je objasniť náplň manažérskej práce, pochopiť rozdiel medzi manažérskou prácou, ktorá je založená na princípe osobného prístupu k zamestnancom, čím vytvára možnosti efektívneho využitia pracovných schopností a skúseností zamestnancov v súlade s ich osobnými predstavami a cieľmi zamestnávateľa, a riadením, ktoré z obsahového hľadiska predpokladá usmerňovanie zamestnancov prikazovaním.

Cieľom môjho štúdia predmetu manažment je oboznámenie sa s náplňou manažérskej

práce, s vlastnosťami, ktoré charakterizujú dobrého manažéra, so základnými úlohami manažéra, s činiteľmi ovplyvňujúcimi úspešnosť manažérskej práce a samotného podnikania, s manažérskymi funkciami, s personálnymi činnosťami, s metódami ako organizovať riadiacu prácu manažéra, s prípravou na obchodné rokovania a s modernými metódami manažmentu.

Úspešné ukončenie predmetu manažment je v mojom záujme z dôvodu získania odborných vedomosti a zručnosti, ktoré budú aplikovateľné v typických situáciách manažérskej činnosti, ktorú by som chcela po ukončení vysokoškolského štúdia vykonávať.

1 Analytická časť úspešného zvládnutia predmetu Manažment

Predpokladom úspešného absolvovania predmetu a jeho záverečného hodnotenia je splnenie vopred daných požiadaviek a úloh, ktoré sú stanovené vyučujúcim na začiatku semestra.

Stanovené podmienky absolvovania predmetu manažment sú:

  • získanie zápočtu
  • absolvovanie skúšky s dostatočným bodovým ziskom

Počas semestra sa hodnotia seminárne práce na zadanú tému spolu s vypracovanou a obhájenou prezentáciou. Hodnotí sa tiež príprava na cvičenia, aktivita na cvičeniach zameraná na uvedenie seminárnych prác do praktického života. Ďalším kritériom na získanie určitého počtu bodov, ktoré sú potrebné pre pripustenie ku skúške je vypracovanie manažérskej správy a na záver dve kontrolné písomky, ktoré uskutočňujú podľa požiadaviek vyučujúceho.

Keďže mojím základným cieľom je úspešné ukončenie vysokej školy, podmienkou je tiež zvládnutie predmetu manažment. Práve preto, som sa snažila sa na doterajšie zadania vyučujúceho pripraviť.

1.1 Príprava a zvládnutie prvej kontrolnej písomky

Z hlavných stanovených podmienok, pre získanie zápočtu som si splnila už dve úlohy. Prvou bola kontrolná písomka zo 6. kapitol knihy Základy manažmentu, ktorú som si zakúpila a z ktorej som sa pripravovala. Hoci moja príprava na túto kontrolnú písomku nebola práve ideálna a taká, akú som si naplánovala, verím, že to bude ponaučením pre prípravu na ďalšie kontrolné overenie mojich vedomostí.

1.2 Vypracovanie seminárnej práce a prezentácia

Druhou podmienkou, ktorú som splnila je vypracovanie seminárnej práce a prezentácie na danú tému. Po zadaní tém vyučujúcim sme si pridelili navzájom témy v skupine. Bola mi zadelená pozícia oponenta a teda mojou úlohou bolo spracovať tému Metódy skupinového rozhodovania – brainstorming.

Určili sme si presne stanovené termíny, do kedy máme prácu zvládnuť napísať a odprezentovať. Pri spracovaní seminárnej práce bolo potrebné dodržiavať požiadavky na jej obsah a štruktúru podľa platných zásad a noriem, ktoré sú zhrnuté v pomôcke na spracovanie seminárnej práce, dostupné na internetovej stránke školy.

Po obstaraní literatúry k spracovaniu mojej témy som sa oboznámila bližšie s problematikou metód skupinového rozhodovania a pojmom brainstorming. Táto téma bola pre mňa veľmi poučná. Nadobudla som nové vedomosti a rozšírila som si svoj obzor v tejto oblasti, ktoré budem môcť využiť v ďalšom štúdiu a neskôr možno aj v konkrétnej budúcej pracovnej činnosti.

1.3 Zvyšné podmienky pre úspešné ukončenie predmetu Manažment

Medzi zostávajúce základné podmienky pre úspešnosť ukončenia predmetu Manažment patria spracovanie manažérskej správy, ktorá zohráva dôležitú úlohu pri reprezentovaní našej osoby. Moju manažérsku správu som spracovala na tému úspešného ukončenia predmetu a tiež hlavných cieľov, ako dosiahnuť očakávané výsledky.

Podstatnou podmienkou, ktorá mi ešte ostáva pre získanie nejakých bodov je overenie vedomostí v druhej kontrolnej písomke. Táto kontrolná písomka pozostáva z druhej časti knihy Základy manažmentu. Termín, na ktorý máme stanovenú túto písomku je 10. mája 2011. Cieľom, pre moju úspešnosť získania bodov v tejto písomke je naplánovanie si kvalitnej prípravy na naštudovanie potrebných vedomostí.

Poslednou a zároveň najpodstatnejšou etapou úspešného zvládnutia predmetu Manažment je absolvovanie skúšky, ktorá sa bude konať v určenom termíne. Predmetom skúšky budú otázky a riešenia obsiahnuté v odporúčanej literatúre a tiež v literatúre preberanej na prednáškach a cvičeniach. Presné znenie otázok bude vopred zverejnené. Termíny oznámenia výsledkov, nahliadnutia do písomiek a zápisu známok sa oznámia v deň skúšky.

Príprave na skúšky budem venovať určite zvýšenú pozornosť, pretože by som ju chcela zvládnuť čo najlepšie. Mojím očakávaním je získať za preukázané vedomosti hodnotenie od A – D.

2 Teoretická časť úspešného zvládnutia predmetu Manažment

Pre zvládnutie a správne štúdium tohto predmetu sa dajú využiť znaky rozhodovacieho procesu SMART (cieľ rozhodovania):

  • konkrétnosť (Specific),
  • merateľnosť (Merasurable),
  • odsúhlasenie (Agreed),
  • reálnosť časové vymedzenie (Timed).

V teoretickej časti úspešného zvládnutia predmetu Manažment som sa zaoberala možnosťami využitia vízií, poslaní a praktizovania očakávaní, pri snahe naplniť svoje ciele.

Vízia načrtáva v najvšeobecnejších a koncepčných pojmoch predstavu o budúcom smerovaní a postavení podniku. Vízia zachytáva javy, trendy a faktory, ktoré sú v súčasnosti nevýrazné, nepresné a hmlisté. Čiže víziami si odpovedáme na otázky typu:

  • Kam sa chceme, alebo by sme sa chceli dostať?
  • Čo máme robiť, alebo by sme mali robiť?
  • Akí by sme mali, alebo chceli byť?

Nie len pri praktizovaní štúdia ale aj v praxi je potrebné aby každý z nás zastával aspoň menšiu rolu vizionára. A to postrehnúť, čo iní nezbadajú, prikladať význam tomu, čo ostatní podceňujú a ignorujú, a pod. Účinná vízia inšpiruje, aktivizuje, motivuje a poskytuje emocionálne usmernenie.

Dôležitým faktorom je aj ideológia, ktorá je vystavaná na základných hodnotách, ktoré si možno predstaviť ako niekoľko podstatných a trvalých princípov, ktoré sú vrodené, prirodzené a odolávajúce skúške času.

Účinné poslanie znamená sformulovať a realizovať stanovené úlohy a splniť ich. Medzi tieto úlohy patrí pochopenie a definovanie, čo chceme dokázať, prečo to chceme dokázať a akým spôsobom docielime stanovené ciele.

Prostredníctvom cieľov sa široko a všeobecne formulované poslanie transformuje do konkrétnych budúcich výsledkov. Jasne stanovené ciele sú tiež základňou na sledovanie postupu realizácie poslania. Ciele sú základom hodnotenia našej činnosti a meradlom nášho úspechu alebo neúspechu.

Praktický príklad

Vízia: Chcem dosiahnuť čo najlepšie hodnotenie z predmetu Manažment.

Strategický zámer: Kvalitné naštudovanie literatúry a splnenie všetkých stanovených podmienok.

Poslanie: úspešné ukončenie predmetu Manažment

Ciele:

  • zvládnutie kontrolných prác
  • vypracovanie seminárnej práce a jej prezentácia
  • vypracovanie manažérskej správy
  • úspešné absolvovanie skúšky

Pri plnení svojho cieľa, úspešné zvládnuť predmet Manažment využívam aj základné manažérske funkcie, medzi ktoré patria plánovanie, rozhodovanie, organizovanie, vedenie a kontrola. Plánovaním si určujem ciele, ktoré chcem dosiahnuť, rozhodovaním si vyberám to najpodstatnejšie, pri plnení týchto cieľov. Organizovanie mi umožňuje napĺňať stanovené ciele, vedenie mi napomáha uberať sa správnym smerom a kontrola ma ubezpečuje, či svoje ciele vykonávam čo najlepšie, čiže tak aby sa naplnili moje stanovené ciele.

Záver

Tvorivosť a zamýšľanie sa nad problémami, pochopenie ich alternatívneho riešenia, či správne rozpoloženie si času pre získavanie vedomosti a štúdium je podstatné pre úspešné zvládnutie predmetu.

Študovanie odborných článkov, príspevkov, brožúr, či navštevovanie možných prednášok a konferencií je tiež pozitívnym prínosom pre získavanie poznatkov.

Pozitívom sú tiež aj schopnosti polemizovať o možných uplatneniach návodov a skúseností v špecifických podmienkach. Predpokladá sa, že nadobudneme vedomosti a schopnosti, ktoré budeme dať vedieť do súvislostí s naštudovanými manažérskymi zásadami a postupmi.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥