Vývoj strategického manažmentu 1

Z akých zložiek pozostáva tzv. sekvenčný model strategického manažmentu? Prečo ho nazývame sekvenčným modelom?
Vykonáva sa v sekvenciách (sled krokoch):
Formulácia
Implementácia
Kontrola
Spätná väzba
– slúži na zosúladenie S. a štruktúry
– postupný model, kt. spôsobuje časové predlženie plánovania
– nie je ideálny, lebo je lepšie, ak činnosti paralelne spätne (vtedy sa dajú odchýlky odstrániť hneď a zistiť príčiny)

Kedy prenikol pojem stratégie do sféry podnikového manažmentu?
v 50’s – Drucker
v 60’s – skutočný zrod stratégie

Ktorí ekonómovia ako prví zahrnuli stratégiu do svojich koncepcií?
Koncepcia nedokonalej konkurencie – Chamberlain, Robinson, Clark, Coase
Koncepcia inovácie – Schumpeter
Koncepcia rizika – Knight

Charakterizujte štyri hlavné etapy vývoja strategického manažmentu
1.) klasické modely – racionalistické – Harward School, Igor Ansoff
2.) portfóliové modely – BCG – na tvorbu korporatívnej S., BCG, ABC, ADL, PIMV
3.) kontingenčný prístup – Porter, Peters, Watterman – konkurenčná výhoda a S., Sektorové stratégie, Globálne stratégie, Nacionálne stratégie
4.) kooperatívne S. – odkláňajú sa od konkurenčných S., Technologické stratégie, Aliančné stratégie, Internacionalizačné stratégie

Charakterizujte hlavné etapy vývoja strategického manažmentu z hľadiska prístupu podniku k plánovaniu a realizácii stratégie
1. DD plánovanie – turbulentná ekonomika, príliš časté a prudké zmeny zapríčiňujú, že firmy nemôžu mať efektívne Ddplány2. Strategické plánovanie – existencia variantov, kt. sú pripravené na eventuálne zmeny. Plány sa pokúšajú zahrnúť určitú stratégiu. Sú strnulé, lebo nie je možné vypracovať všetky varianty. 3. Strategický manažment – má periodický charakter, DD strategický plán. Riadiť podnik tak, aby neustále mal stratégiu, kt. je adekvátna situácii v akej sa nachádza.

Uveďte hlavných autorov teórie hier a jej súvislosť so strategickým manažmentom
Teória hier – S. dodá ústredné, aj keď zúžene chápané miesto
– autori: Von Neumann, Morgenstern, Nash, Shubik

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥