Vznik pracovného pomeru

Pracovný pomer

Pracovný pomer sa zakladá zmluvou medzi organizáciou a pracovníkom. Voľbou sa pracovný pomer uzatvára v prípadoch ustanovených osobitnými predpismi, prípadne stanovami alebo uznesením príslušných orgánov, družstiev alebo spoločenských organizácii.

Pracovná zmluva a vznik pracovného pomeru

Pred uzavretím pracovnej zmluvy je organizácia povinná oboznámiť pracovníka s jeho právami a povinnosťami, ktoré by pre neho s pracovnej zmluvy plynuli a s pracovnými a mzdovými podmienkami, za ktoré bude zamestnanec prácu vykonávať. Organizácia je povinná pred uzavretím pracovnej zmluvy požadovať lekársku prehliadku zamestnanca.

Náležitosti pracovnej zmluvy

V pracovnej zmluve je organizácia povinná dohodnúť s pracovníkom povinné náležitosti pracovnej zmluvy, ku ktorým patria:

  • druh práce, na ktorú sa pracovník prijíma
  • miesto výkonu práce
  • dátum nástupu do práce

Okrem týchto povinných náležitostí pracovnej zmluvy si môže zamestnávateľ a zamestnanec dohodnúť ďalšie podmienky, na ktorých majú účastníci záujem.

Doba trvania pracovného pomeru

Pracovný pomer je dojednaný na neurčitý čas (pracovná zmluva na dobu neurčitú) pokiaľ nebola v pracovnej zmluve výslovne určená doba trvania pracovného pomeru. Pracovný pomer na určitú dobu možno dojednať, prípadne dohodou účastníkov predĺžiť, najviac však na tri roky.

Vláda ustanovuje nariadením, v ktorých prípadoch je možné dojednať pracovný pomer na dobu určitú:

  • za akých podmienok je možné dojednať prípadne predĺžiť pracovnú zmluvu
  • za akých podmienok je možné dojednať pracovnú zmluvu opätovne
  • a akých podmienok je nemožno dojednať pracovnú zmluvu

Skúšobná lehota, skúšobná doba

V pracovnej zmluve sa môže dojednať skúšobná doba, ktorá je tri mesiace, pokiaľ nebola dohodnutá inak. Dojednaná skúšobná doba sa nemôže dodatočne predlžovať. Skúšobná doba sa musí dojednávať písomne, inak je jej dojednanie neplatné.

Organizácia je povinná uzavrieť pracovnú zmluvu písomne

Jedno vyhotovenie písomnej pracovnej zmluvy je organizácia povinná vydať pracovníkovi. Pracovný pomer na základe zmluvy vzniká dňom, ktorý bol dojednaný v pracovnej zmluve ako deň nástupu do práce. Ak pracovník v dojednaný deň nenastúpi do práce, pričom do týždňa neupovedomí organizáciu o dôvode nenastúpenia do práce, organizácia môže od zmluvy odstúpiť.

Povinnosti vyplývajúce z pracovného pomeru

Medzi základné povinnosti, vyplývajúce z pracovného pomeru, patria:

  • organizácia je povinná prideľovať pracovníkovi prácu podľa pracovnej zmluvy, platiť mu za vykonanú prácu mzdu a dodržiavať ostatné pracovné podmienky, ktoré sú zakotvené v kolektívnej zmluve
  • pracovník je povinný podľa pokynov organizácie vykonávať osobné práce podľa pracovnej zmluvy v určenom pracovnom čase a dodržiavať pracovnú disciplínu
  • pri nástupe do práce musí byť pracovník riadne oboznámený s pracovným poriadkom a s právnymi a ostatnými predpismi na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥