Zmeny v podnikovej praxi

Definujte základné metódy uskutočňovania zmien v podnikovej praxi.
AA. Kontinuálne zlepšovanie metóda uskutočňovania relatívne malých, inkrementálnych zdokonalení výrobných, prevádzkových, obchodných, administratívnych procesov a ich výsledkov. Zlepšenia plynule a trvalo na seba nadväzujú. Proces nepretržitého a trvalého zlepšovania vznikol v dôsledku neustále rastúceho konkurenčného tlaku.
AB. Zmenšovanie (Downsizing) Zmenšovanie veľkosti podniku znamená systematickú redukciu počtu zamestnancov vedením podniku. Medzi príčiny tejto zmeny, ktorá vznikla v polovici 80-tych rokov v USA, patrí nástup zahraničnej konkurencie s kvalitnejšími a lacnejšími výrobkami, globalizácia amerického podnikania, deregulácia niektorých odvetví a zrelosť niektorých odvetví. Zmenšovanie veľkosti podniku sa stalo podmienkou prežitia.
Zmenšenie sa však netýka len pracovných miest. Je potrebné analyzovať funkčné oblasti podniku a skúmať, či je možné niektoré funkcie vyčleniť z podniku a odoberať ich od špecializovaných externých firiem pri nižších nákladoch. Relatívne zmenšovanie vzniká vtedy, keď výkony rastú, ale počet zamestnancov zostáva nezmenený, alebo rastie pomalšie ako výkony. Dochádza pritom zvyčajne k spájaniu pracovných miest.
BA. Krízové riadenie je riadenie v podmienkach, ktoré sú kritické na udržanie existencie podniku. Vzniklo pri riešení vojensko-politických konfliktov a odtiaľ sa prenieslo do podnikového riadenia. Krízové riadenie zavádza nápravné opatrenia s rôznymi dôsledkami.
Ak trh neakceptuje kvalitu a druh produktu, keď rentabilita prevádzky je nedostatočná a tieto podmienky prežitia podniku sa nedajú reálne dosiahnuť, tak podnik je zrelý na likvidáciu. Ekonomickým obsahom likvidácie je ukončenie činnosti podniku, ktorý nie je schopný kryť záporný hospodársky výsledok žiadnym iným spôsobom, ako skončením svojho podnikania. Sanácia je nápravné opatrenie, ktorým sa podnik môže udržať pri živote. Je to postup, pri ktorom sa straty podniku pokryjú znížením a reštrukturalizáciou jeho základného imania. Ekonomický obsahom sanácie je náhrada stratených finančných prostriedkov a vyrovnanie účtovnej bilancie znížením základného imania a prípadne zvýšením kapitálu v záujme dosiahnutia nevyhnutnej likvidity. Reštrukturalizácia podniku je preskúmanie a nevyhnutné prispôsobenie štruktúry podniku a jeho aktivít zmeneným podmienkam jeho podnikateľského prostredia. Reštrukturalizácia nemusí vždy viesť k sanácii, pokiaľ sa aplikuje v štádiu, keď je podnik schopný svoju krízu riešiť z vlastných zdrojov. Revitalizácia je súbor postupov, ktoré vedú k oživeniu činnosti podniku, jeho rozvoju a prosperite. Nástroje revitalizácie:
a) nástroje bezprostrednej resuscitácie podniku (Sú aplikované v okamihu prepuknutia a identifikácie krízy. Slúžia na obnovu alebo udržanie základných funkcií podniku.)
b) nástroje revitalizácie (Majú strategický alebo taktický charakter. Nástroje strategickej povahy menia vlastnícke pomery v podniku a jeho vzťah k podniku, napr. kapitalizácia dlhov, predaj časti aktív, zníženie alebo zvýšenie ZI,… Cieľom je dosiahnuť optimálnu pozíciu na trhu. Nástroje taktickej povahy sú zamerané na zlepšenie vnútropodnikovej ekonomiky a systému riadenia. Patrí sem napr. reštrukruralizácia dlhov, revízia nákladov,…)
BB. Reinžiniering je najradikálnejšou premenou podniku. Predstavuje „nový začiatok“. Je nevyhnutné vzdať sa zaužívaných postupov a úplne novým spôsobom nazerať na činnosti, ktoré sú nevyhnutné na vytvorenie výrobku alebo služby, a ktoré zákazníkovi prinesú úžitok. „Reinžiniering v podstate znamená zásadné prehodnotenie a radikálnu rekonštrukciu podnikových procesov tak, aby sa mohlo dosiahnuť dramatické zdokonalenie z hľadiska kritických meradiel výkonnosti, ako sú náklady, kvalita, služby a rýchlosť. “
C. Transformačné riadenie Pojem transformačné riadenie pochádza od prezidenta americkej firmy General Electric J. Welcha a jeho poradcu. Pomenúva neprestajné a radikálne zmeny, ktoré prebiehajú v moderných podnikoch. Na rozdiel od predchádzajúcich metód riadenia zmien, ktoré sa realizujú nepravidelne podľa momentálnej naliehavosti, transformačné riadenie prechádza plynule a ustavične od zmeny k zmene a každá zmena sa stáva východiskom ďalšej, ešte hlbšej a podstatnejšej zmeny. Transformačné riadenie je riadenie strategických zmien, pretože sú to zmeny podstatné a orientované na budúcnosť.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥