Briefing a debriefing

Briefing

Predletová príprava (briefing) obsahuje ciele, obsah a rozsah cvičenia, opakovanie a previerka teoretických vedomostí, rozbor najčastejších chýb, ktorých sa žiaci obvykle dopúšťajú. Súčasťou briefingu musí byť aj rozbor aktuálnej a predpovedanej meteorologickej situácie, ako aj súčinnosť so zložkami riadenia a koordinácia letovej činnosti s inými zložkami riadenia a kontroly.

Longbriefing

Longbriefing je predĺžená forma briefingu, pri ktorej sa využívajú teoretické vedomosti, zručnosti a návyky a tieto sa aplikujú do praxe.

Debriefing

Debriefing je poletový rozbor, pri ktorom sú vykonané hodnotenia splnenia úloh. Poukázanie na nedostatky musí byť presné a adresné, musí obsahovať poskytnutie návodu na odstránenie nedostatkov.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥