Briefing a debriefing

Briefing Predletová príprava (briefing) obsahuje ciele, obsah a rozsah cvičenia, opakovanie a previerka teoretických vedomostí, rozbor najčastejších chýb, ktorých sa žiaci obvykle dopúšťajú. Súčasťou briefingu …

Letecká meteorológia

Medzinárodná štandardná atmosféra Zemská atmosféra, zloženie, vertikálne rozvrstvenie, charakteristika jednotlivých vrstiev, troposféra, tropopauza, stratosféra Spôsob ohrevu zemskej atmosféry, transformácia žiarenia, albedo Tlak vzduchu, zmena tlaku …