Business Inteligence

Business Inteligence

Aplikačná oblasť, ktorá je zameraná hlavne na analýzu veľkých objemov dát a vyvodzovanie podstatných záverov pre strategické rozhodovanie. Pozostáva zo zložiek DW (Data Warehouse) – t. j. Dátový sklad a DM (Data Mining) – Dolovanie dát. Sú súčasťou vrstvy pre analýzu dát, ktorá pokrýva činnosti spojené s vlastným sprístupnením dát a analýzou dát.

 • predstavuje súbor konceptov, procesov, metód a postupov na princípoch špeciálnych analýz, ako aj skupinu špecializovaných aplikácií a technológií spracúvajúcich fakty na kvalitatívne vyššej úrovni a význame podporujúci analytické a plánovacie činnosti. Podporuje lepšie využitie informácií v riadení a rozhodovaní.
 • Hlavné komponenty BI:
 1. Vrstva pre extrakciu, transformáciu, čistenie a nahrávanie dát – komponenty dátovej transformácie
 • pokrýva oblasť zberu a prenosu dát zo zdrojových systémov do vrstvy pre ukladanie dát v riešení BI. Obsahuje tieto komponenty:
 • systémy ETL – systémy na extrakciu, transformáciu a prenos dát,
 • systéme EAI – systémy na integráciu aplikácií
 1. Vrstva pre ukladanie dát – databázové komponenty
 • zabezpečuje procesy ukladania, aktualizácie a správy dát pre riešenia BI. Komponenty:
 • dátové sklady – základný databázový komponent riešenia BI,
 • dátové trhoviská – orientované na vybrané útvary alebo oblasti,
 • dočasné úložiská dát – databázy na dočasné uloženie dát pre ich vlastným spracovaním do dátového skladu
 • operatívne dátové úložiská – podporné analytické databázy s aktuálnou snímkou dát, určené per operatívne dotazy (dáta o zákazníkoch, o produktoch,…)
 1. Vrstva pre analýzu dát – analytické komponenty
 • činnosti spojené s vlastným sprístupnením dát a analýzou dát. Komponenty:
  • Reporting – analytická vrstva zameraná na štandardný alebo ad hoc dotazovací proces do databázových komponentov riešenia BI a na generovanie výstupných prehľadov a správ.
  • Data Mining (dolovanie dát) – systémy zamerané na sofistikovanú analýzu veľkého množstva dát. Je určený na realizáciu zložitých a obťažne štruktúrovaných analýz.
  • Systémy On Line Analytical Processing – vrstva zameraná na pokročilé a dynamické analytické úlohy

Podnikový informačný portál (Enterprise Information Portal)

 • špecifický IS, ktorý vytvára pomyselnú bránu ku všetkým existujúcim IS v organizácii,
 • zabezpečuje celkovú správu, centrálnu bezpečnostnú politiku vrátane prístupových práv užívateľov, rýchleho vyhľadávania kľúčových dát v nejasnej štruktúre,
 • spolu so systémami pre správu dokumentov v podniku zvyšujú prehľadnosť, bezpečnosť a rýchlosť prezentácie dát,
 • dôvodom pre ich vznik bola narastajúca zložitosť a komplexnosť PIS, ktorá klade stále vyššie nároky na užívateľov, ktorí s týmito systémami majú pracovať,
 • bezpečnosť a ochrana informácií, nepretržitá dostupnosť, škálovateľnosť pri náraste užívateľov, flexibilitu a otvorenosť pre úpravy systému.

Táto technológia poskytuje:

 • jednotný integrovaný pohľad na všetky dáta distribuované po celej organizácii,
 • jednotný integrovaná spôsob riadenia, správy a automatizácie obchodných procesov vo vnútri organizácie, riadenie a sledovanie udalosti v celom systéme,
 • jednotný integrovaný spôsob využitia externých služieb.

Využitie podnikových portálov

Podnikový portál je základným komponentom (centrálou) IT infraštruktúry malých a stredných spoločností. Predstavuje silný centrálny prvok na integráciu informácií, ľudí a podnikových procesov v rámci firmy. Správne vytvorený podnikový portál redukuje prevádzkové náklady firmy.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥