Category manažment

Category manažment (category management) znamená usporiadanie tovarov podľa produktu. Je použiteľný v prípade veľkej odlišnosti produktov pre lepšie rozlíšenie konkrétneho produktu.

Category manager

V súvislosti s category manažmentom je nutné zaviesť pojem produktový manažér príp. category manažér. Je zodpovedný za zavedenie category manažmentu v organizácii.

Manažment kategórií

Pojem manažment kategórií pochádza z anglického jazyka. V anglickom jazyku sa skladá z dvoch slov: „category“, ktoré môžeme preložiť ako „kategória“ alebo „trieda“, a slovo „management“, ktoré znamená „vedenie“ alebo „riadenie“. Do slovenského jazyka ho teda môžeme preložiť aj ako „riadenie skupín výrobkov“

Kategórie produktov organizácie sa zameriavajú na odstránenie nedostatkov z predchádzajúcich typov usporiadaní a zlepšenie prehľadnosti produktov. Nedostatok koordinácie je eliminovaný prostredníctvom vytvorenia a zavedenia category manažmentu. Nedostatok môže vyvolať neprimeraná súťaživosť pri vytváranie internej konkurencie.

Komodita

V rámci kategory manažmentu je potrebné zaviesť pojem komodita. Je to základný produkt, ktorý nie je možné v mysli zákazníka ďalej diferencovať

V category manažmente je veľmi dôležité aj rozhodnutie ku vývoju kategórie. V rámci tejto činnosti je potrebné pridelenie individuálneho názvu ku komodite, (napr. mydlo, káva, pivo). Pri novej kategórii pre nový produkt je nevyhnutnosťou aplikovanie niektorých existujúcich prvkov komodity pre nový produkt. V neposlednom rade aj použitie nových a existujúcich prvkov kategórie pre nový produkt.

Category manažment ako aktívum

Category manažment je jednou z najhodnotnejších aktív organizácie. Vytvára pozitívne očakávanie a tak znižuje riziko u zákazníka, znižuje náklady na zavádzaciu kampaň (reklama, obaly, etikety), cez rozširovanie category manažmentu zákazníci dedukujú a vytvárajú si rovnaké očakávania o pravdepodobnom zložení a výkonu nového produktu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥