Kurt Lewin: Model riadenia zmien v organizácii

Riadenie zmien v organizácii

Model riadenia zmien v organizácii (Kurt Lewin) vychádza z toho, že sily vedúce ku zmene pôsobia na organizáciu neustále a že sú výsledkom dynamického charakteru moderného sveta. V tejto súvislosti je manažér povinný triediť a vyhodnocovať informácie, ktoré vyjadrujú závažnosť síl faktorov, ktoré si vyžadujú zmenu (A). Nie je dôležité, či tieto sily vychádzajú z interných alebo externých zdrojov, je potrebné ich dôkladne prehodnotiť. Tieto informácie sú východiskom pre rozpoznanie potreby zmeny. Rovnako je dôležité rozpoznať, kedy je potrebné zmenu uskutočniť. V momente, ak je tento problém určený, manažér musí diagnostikovať (B) a vyhľadať zodpovedajúce alternatívy postupu zmeny (C). Výber postupu zmeny musí zodpovedať riešeniu problému a existujúcim obmedzujúcim podmienkam (D).

Skutočnosť, že môže dôjsť k skríženiu plánov zmeny, podčiarkuje skutočnosť, že výber stratégie zmeny je rovnako dôležitý ako postup (metóda), ktorým sa bude zmena realizovať (E). Konečne musia manažéri realizovať zmenu a monitorovať proces zmeny a jej výsledky (F). Model obsahuje spätnú väzbu vo fáze výberu stratégie a vo fáze faktorov, ktoré zmenu podmieňujú. Tieto spätné väzby (G a H) naznačujú, že proces zmeny je nutné monitorovať a vyhodnocovať. Stratégia realizácie môže byť chybná a viesť k zlým výsledkom, ale rýchly zásah by mohol túto situáciu skorigovať. Okrem toho, spätná väzba smerujúca k prvému kroku signalizuje, že žiadna zmena nieje konečná. V novej situácii, ktorá vznikne, sa objavia iné problémy a faktory, novo vytvorená situácia bude sama predmetom zmeny. Model naznačuje, že žiadne konečné riešenie neexistuje. Skôr zdôrazňuje, že manažéri operujú v dynamickom prostredí, kde jedinou istotou je zmena samotná.

Podľa Lewina (1947, 1958) existujú v každej organizácii sily, ktoré zmenu pretláčajú a sily, ktoré zmenu brzdia. Ak sa suma akcelerujúcich síl rovná sume síl retardujúcich, vzniká rovnováha, ktorá udáva status quo.

Sily pôsobiace v organizácií

  • Akcelerujúce sily
  • Zmena v okolí (externé podnety)
  • Potreba zmeny v organizácii (interné podnety)
  • ROVNOVÁHA SÍL
  • Retardujúce sily
  • Prekážky u jednotlivca
  • Prekážky na organizačnej úrovni

Ak sú retardujúce sily v prevahe v organizácii, potom je odpor voči procesu zmien veľmi silný a potrebné zmeny sa v organizácii nepresadzujú, alebo dokonca dochádza k ústupu od nich. Naproti tomu prevaha akcelerujúcich síl vedie k permanentnému procesu zmien, čo nepridáva organizácii na kľude a spôsobuje vnútornú neistotu, vedúcu k narušeniu potrebnej stability systému.

Stratégie úpravy síl

Kurt Lewin tvrdí, že ak sa má stav rovnováhy zmeniť v prospech nového stavu, musia sa modifikovať sily nachádzajúce sa v rovnováhe. Na to môžeme v zásade použiť tri stratégie:

  1. stratégia posilnenia akcelerujúcich síl
  2. stratégia zmenšenia retardujúcich síl
  3. odklonenie smeru niektorej zo síl

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥