Organizovanie a jeho význam pre podnikovú prax

Štátnice – Manažment – 07 – 08 – Definujte organizovanie a jeho význam pre podnikovú prax. Popíšte fázy organizačného procesu. Chápanie organizácie z hľadiska objektu k akému sa viaže a z hľadiska obsahu, aký sa jej pripisuje.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 07 – 08 – Definujte organizovanie a jeho význam pre podnikovú prax (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Manažment – 07 – 08 – Definujte organizovanie a jeho význam pre podnikovú prax. Popíšte fázy organizačného procesu. Chápanie organizácie z hľadiska objektu k akému sa viaže a z hľadiska obsahu, aký sa jej pripisuje..


Manažment - otázka č. 8
Definujte organizovanie a jeho význam pre podnikovú prax. Popíšte fázy organizačného procesu. Chápanie organizácie z hľadiska objektu
k akému sa viaže a z hľadiska obsahu, aký sa jej pripisuje.
ORGANIZOVANIE (O) - je to druhá základná funkcia riadenia. Predmetom organizovania rozhodnutí je rozdelenie úloh na ľudí a vecné prostriedky, rozdelenie rozhodovacích kompetencií a usporiadanie komunikačných ciest medzi vytvorenými čiastkovými oblasťami. O a jemu zodpovedajúce OŠ patria k základným pilierom vedomostí moderného manažmentu.
POSLANÍM O-NIA je vymedziť a hospodárne zaistiť plánované alebo iné nevyhnutné činnosti ľudí (jednotlivcov, kolektívu) pri plnení cieľov a ďalších potrieb firmy alebo jej časti. Využíva výhody deľby práce (hlavne špecializáciu). Zaisťuje koordináciu potrebných činností a vzťahy ľudí, ktorí ju uskutočňujú. Poriadok, spôsob a disciplínu realizovaných činností uľahčuje vymedzením právomocí a zodpovednosti ľudí zúčastnených na organizovaných procesoch. OŠ je tvorená prvkami (miesta, útvary) a vzťahmi (väzbami medzi nimi). Grafické znázornenie nazývame ORGANIZAČNA SCHÉMA.
Na proces O-nia a tomu zodpovedajúcej tvorbe štruktúr sú kladené určité požiadavky. Označujeme ich "OSCAR" - skratka reťazca požiadaviek, ktoré majú byť procesom O-nia zabezpečené:
- ciele podnikateľskej činnosti (Objectives) - stanovenie cieľov jednotlivcov, kolektívu, firmy a postupov na ich dosiahnutie
- špecializácia (Specialization) - racionálna deľba práce
- koordinácia (Coordination) - zladenie a koordinácia čiastkových procesov deľby práce v priestore a čase, týka sa činností a zdrojov
- právomoc (Authority) a zodpovednosť (Responsibility) - zabezpečuje sa poriadok, disciplína a spôsob realizácie.
Obsahovú náplň organizovania tvorí reťazec nasledujúcich čiastkových procesov:
? stanovenie a usporiadanie činností, ktoré sú nevyhnutné na fungovanie riadeného celku,
? stanovenie a zaistenie racionálnej deľby práce na uskutočnenie vymedzených činností, a to pomocou výhod špecializácie ako aj profesijnej a kvalifikačnej úrovne ľudí,
? zoskupenie (združenie) skôr vymedzených činností tak, aby zodpovedali potrebám riadenia a hospodárnosti prevádzkovania na dosiahnutie stanovených cieľov (potrieb a úloh),
? stanovenie a priradenie úloh ľuďom najmä u vedúcich pracovníkov, ktorí so stanovenou právomočou a zodpovednosťou zabezpečujú plnenie združených činností,
? koordinácia ľudí, zdrojov a prevádzaných činností v priestore a čase tak, aby to zodpovedalo hospodárskej realizácii plánovaných cieľov (potrieb, úloh a zámerov).
V rámci nich je potrebné určiť hĺbku špecializácie, kritéria pre združovanie činností a podrobnosť vymedzenia práv a zodpovednosti. ? vplýva na hospodárnosť organozovaného procesu. Všeobecne platí, že podrobnosť je vhodná pre nemenné podmienky, voľnosť pre dynamickejšie zmeny.
Organizácia ako proces musí zohľadňovať tieto faktory:
1. OŠ musí odrážať ciele a plány, pretože od nich sa odvodzujú činnosti
2. organizácia odráža disponibilnú právomoc manažmentu
3. OŠ ako aj plán musia odrážať svoje prostredie. Pri zostavovaní OŠ a plánov existujú vždy ekonomické, technologické, sociálne a etické predpoklady.
OŠ nemôže nikdy statická efektívna OŠ musí vychádzať z danej situácie.
Proces organizovania:
1. stanovenie cieľov podniku
2. formulácia podporných cieľov, taktík a plánov
3. identifikácia a klasifikácia potrebných činností
4. zoskupovanie činností z hľadiska zdrojov
5. delegovanie
6. horiz. a vertikál. prepojenie týchto skupín pomocou vzťahov podriadenosti a nadriadenosti a pomocou informačných tokov
OBSAH ORGANIZOVANIA
Obsahom činností O-nia sú tie úlohy, kt. sú spojené s uskutočnením prijatých cieľov, poslania, vízie, stratégie a plánov organizácie. Bez organizácie by plány nemali význam, al. zmysel. O-ním sa zabezpečuje súlad priebehu živej a zhmotnenej práce tak, aby sa určený cieľ splnil čo najúplnejšie. Súlad medzi prvkami a činnosťami spojenými s O-ním sa zabezpečuje na základe vzťahov nadriadenosti a podriadenosti.
S priebehom O-nia sú spojené 2 základné úlohy, ktoré sú svojou povahou a časovou následnosťou rozdielne:
1. Prvá skupina úloh je spojená:
a) s vytvorením OŠ (ak ide o neexistujúcu organizáciu, pre kt. sú určené alebo vytvorené ciele a plány).
Vytváranie OŠ pozostáva z 2 krokov:
I) rozlíšia sa rôzne možné činnosti, ktoré budú potrebné na zabezpečenie poslania a plánov organizácie - diferenciácia úloh.
II) nájdeme východiská pre zlúčenie príbuzných činností do príslušných útvarov - integrácia úloh. Tvorba útvarov sa realizuje na základe funkčnej príbuznosti, výrobkovej príbuznosti, regionálnej a odberateľskej ...
Vytvorené útvary majú podobu výkonných (prevádzky, závody, divízie, dielne...) alebo administratívno-správnych útvarov (referáty, oddelenia, odbory a úseky). Usporiadanosť útvarov vytvára konfiguráciu OŠ, ktorá môže byť:
- vysoká (pyramídová)
- široká (plochá).
Klasické typy OŠ: líniová, líniovo-štábna, líniovo-funkčná
Cieľovo - programové: projektová koordinácia, projektová OŠ, maticová OŠ.
Dôležité pri tvorbe OŠ je určenie postavenia a kompetencie riadiacich orgánov (valné zhromaždenie, predstavenstvo, dozorná rada) a riadiaceho aparátu (top manažment, stredný manažm., 1.stupňový manažm. a priamy nadriadený).
Vytvorené OŠ sa premietajú do organizačno-riadiacich noriem podniku - stanovy, organizačný poriadok, smernice, pokyny, pracovný poriadok.... To stačí.
b) so zdokonaľovaním OŠ (ak ide o existujúcu organizáciu) - ktoré je v existujúcej organizácii nepretržitým procesom. Realizácii všetkých nových plánov by malo predchádzať posúdenie existujúcej (pôvodnej) OŠ a jej zdokonalenie tak, aby sa plány efektívne a úplne zrealizovali.
Zdokonaľovanie OŠ sa v praxi uskutočňuje:
? zoštíhľovaním (lean production, lean management) - zoštíhľovanie výroby, znižovanie počtu výrobných robotníkov, odpredaj nepotrebných objektov a zásob.
? zmenšovaním ( downsizing) - zníženie celkového počtu zamestnancov - pracovníkov aj manažérov, odpredaj pozemkov, sociálnych a rekreačných zariadení...
? vyčleňovaním (outsoursing) - odpredaj, rušenie divízií, dcérskych spoločností, kt. neprodukujú plánované výsledky a spôsobujú tak organizácii problémy.
Reinžiniering - predstavuje zásadné prehodnotenie a radikálnu rekonštrukciu podnikových procesov tak, aby sa mohlo dosiahnuť radikálne dramatické zdokonalenie z hľadiska kritických mier výkonnosti, ako sú kvalita, náklady, služby a rýchlosť.
Podniky, ktoré v súčasnosti realizujú reinžiniering sú tie, ktoré:
? majú veľké problémy a nemajú žiadnu inú možnosť prežitia,
? ešte nemajú tieto problémy, ale ich vedenie má dostatok predvídavosti a uvedomuje si, že takéto problémy môžu čoskoro nastať,
? sú na vrchole svojho výkonu a ich vedenie je ambiciózne a agresívne, reinžiniering považujú za príležitosť na upevnenie svojho vedúceho postavenia pred konkurenciou.
2. Skupina úloh súvisí s vlastnou realizáciou stanovených plánov, teda určením a uskutočňovaním úloh konkrétnymi subjektami manažmentu, ktorí za splnenie plánu zodpovedajú. Pri uplatňovaní funkcie organizovania a z nej vyplývajúcej činnosti a úloh je potrebné hľadať a dať odpoveď na nasledujúce otázky:
? čo robiť?
? prečo to robiť?
? ako to robiť?
? kto to má robiť?
? dokedy to má urobiť?
? kde to má urobiť?
NAŠE POSTREHY: V literatúre sa nikde nedočítate, čo myslia objektom (predmetom) organizovania (Koontza a Sedláka sme nepozreli). Povedzme si však pravdu: organizovať sa dá všeličo: činnosti, ľudia, čas, pracovné prostredie a zariadenie, oddelenia, pracovné schôdze...
Je to na vás, čo vás napadne, hlavne to podajte čo najsamodbornejšie.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 07 – 08 – Definujte organizovanie a jeho význam pre podnikovú prax (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥