Finančná páka

Finančná páka (financial leverage) je ukazovateľ podielu vlastných a cudzích zdrojov podniku. Podnik zvyšuje hodnotu tohoto ukazovateľa vtedy, ak zvyšuje pomer cudzích zdrojov. Je potrebné zachovávať správnu rovnováhu medzi výhodami a nevýhodami (s cudzími zdrojmi je spojené vyššie riziko) dlhového financovania. Podnik so stabilnými (ľahko predvídateľnými) ziskami a tržbami si môže dovoliť vyššiu finančnú páku ako podnik, u ktorého je vysoká variabilita ziskov a tržieb.

Finančná páka a EBIT

Úrokové krytie = EBIT /celkové úroky

Miera krytia dlhového bremena zisku = EBIT / (úroky + (splátka istiny /( 1 – daňová sadzba)))

Ukazovateľ IN

IN = 0,13 x A/CZ + 0,04 x EBIT/U + 3,92 x EBIT/A + 0,21 x VÝN/A + 0,09 x OA/(KZ + KBÚ)

  • ak IN je viac ako 1,77 – tvorba hodnoty
  • ak IN je menej ako 0,75 – bankrot
  • ak IN je medzi 0,75 a 1,77 – sivá zóna

Modifikovaný Altmanov idnex – IN

O modifikovanom Altmanovom indexe IN sa dočítate v článku Matematicko-štatistické metódy.

Finančný leverage

Ak prihliadame len na rozdielnosť nákladov vlastného a cudzieho kapitálu, potom zvyšovanie podielu cudzieho kapitálu na celkovom kapitále vedie k znižovaniu priemerných nákladov kapitálu pre podnik. Tento jav sa označuje pojmom finančný leverage.

Priemerné náklady kapitálu môžeme stanoviť podľa vzorca: NK = NVK * ( VK / (VK + CK ) ) + NCK * ( CK / ( VK + CK ) )

Legenda:

  • NK – náklady kapitálu
  • NVK – náklady vlastného kapitálu
  • VK – vlastný kapitál
  • CK – cudzí kapitál

Cudzie alebo vlastné zdroje?

Prečo sú náklady vlastného kapitálu vyššie, ako náklady cudzieho kapitálu sa dočítate v článku Náklady kapitálu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥