Finančné investovanie a finančné investície

Finančné investovanie

Pri finančnom investovaní sa investor rozhoduje, či uložiť peňažné prostriedky na sporiace účty či termínové účty, alebo ich investovať do finančných derivátov, do zlata a pod. Záleží vždy na stratégii finančného investovania toho-ktorého investora.

Investície

V odbornej literatúre sa môžeme stretnúť s rôznymi definíciami na tému investícií. Jedna z definícií vraví, že investície predstavujú obetovanie určitej súčasnej hodnoty (spotreby) za účelom získania vyššej hodnoty v budúcnosti.

Najčastejšie bývajú investície definované ako relatívne veľký cieľový orientovaný odlivový peňažný tok, ktorý by mal v budúcnosti priniesť súbor prílivových peňažných tokov.

Každú investíciu treba dôkladne analyzovať. Podľa prof. Valacha: „Investície chápeme ako peňažne výdaje, u ktorých sa predpokladá premena na peňažné príjmy v dlhodobo časovom horizonte, ktorý je dlhší ako 1 rok.“ (s. 21, 1)

Charakteristika investícií

Investície môžeme charakterizovať z rôznych hľadísk:

 • Z hľadiska ekonomického ako tvorba dlhodobého majetku.
 • Z hľadiska finančného rozhoduje o umiestení kapitálu, o vynaloženie potrebných výdavkov, ktoré sa majú vrátiť a priniesť dodatočný zisk.
 • Z hľadiska účtovného sú to výdavky spojené s hodnotou dlhodobých aktív.

Investície sú charakterizované týmito faktormi:

 • Ide o rozhodovanie v dlhodobom časovom horizonte, ktoré prináša so sebou prináša vyššiu mieru rizika. Musíme preto rešpektovať pomerne vysokú pravdepodobnosť odchýlky skutočných od redpokladaných hodnôt.
 • Výnosnosť investície je priamo závislá od podstupovaného rizika.
 • Ide o kapitálovo náročnú investíciu, ktorá väčšinou vyžaduje veľké jednorazové náklady. Investične rozhodnutie nemožno vrátiť späť, ak ho chceme zvrátiť, tak iba za vysokú finančnú stratu.
 • Treba uvažovať variantne, pracovať z jednotlivými variantmi a na základe definovaných kritérií, vybrať optimálnu investičnú variantu.
 • Jednotlivé investície treba posudzovať z hľadiska ich výnosnosti, rizika a celkového vplyvu na likviditu podniku.

Investičný projekt

V prípade investícii máme zvyčajne nejaký investičný projekt, ktorý podrobíme konkrétnemu hodnoteniu. Sledujeme predovšetkým investičné náklady a výnosy, ktorý nám investícia prinesie. Investícia ma určitú dobu životnosti, ktorá predstavuje časový úsek, počas ktorého je investícia využívaná, poprípade môže mať na konci svojej životnosti aj určitú zostatkovú hodnotu.

Alokácia úspor

Každý investor, ktorý rozhoduje o alokácií úspor, berie do úvahy tieto faktory:

 1. zhodnotí celkovú hodnotu bohatstva a očakávaný vývoj
 2. očakávanú výnosnosť určitého investičného inštrumentu v porovnaní s očakávanou výnosnosťou alternatívnych investičných inštrumentov
 3. budúcu očakávanú výšku rizika finančných inštrumentov v porovnaní s alternatívnym finančným inštrumentom
 4. očakávanú mieru likvidity:
  • ak rastie hodnota bohatstva a má priaznivé očakávania o ďalšom vývoji, rastie aj dopyt po finančných inštrumentoch
  • citlivosť dopytu sa meria pomocou elasticity dopytu vo vzťahu k celkovému bohatstvu

Dlhodobé a krátkodobé finančne investovanie

Finančné investovanie je zamerané na efektívne využitie kapitálu uvoľneného na určitý čas. Dlhodobé finančne investovanie je bezprostredne spojene s existenciou trhovej ekonomiky a fungujúcim finančným trhom a najčastejšie ma formu investovania do cenných papierov. Z časového hľadiska rozdeľujeme finančne investovanie na:

 1. Dlhodobé finančne investovanie
 2. Krátkodobé finančne investovanie

Elasticita dopytu

Ak elasticita dopytu je menšia ako 1 = hotovostné zostatky na účtoch v bankách

Ak elasticita dopytu je väčšia ako 1 = dopytované množstvo inštrumentov rastie s rastom bohatstva = dlhopisy, finančné deriváty

Základné kritériá finančného investovania

Podnik sa pri finančnom investovaní bude snažiť investovať do takej formy finančnej investícii, ktorá mu prinesie maximálny výnos a likviditu pri minimálnom riziku. Finančná investícia, ktorá by pri minimálnom riziku priniesla maximálny výnos a maximálnu likviditu v reálnych podmienkach neexistuje.

Podnik sa teda pri investovaní musí rozhodnúť, ktoré z vyššie uvedených kritérií sa bude snažiť maximalizovať a ktoré z kritérií v plnej miere nenaplní. Základné kritéria finančného investovania sú výnos, riziko, likvidita.

Výnos z finančného investovania zahŕňa dve zložky:

 1. Dôchodkovú – zložka výnosu predstavuje dividendu, úrok ci podiel na zisku.
 2. Kapitálovú – zložka výnosu zas predstavuje kladný rozdiel medzi cenou, za ktorú podnik danú investíciu predal a cenou, za ktorú investíciu kúpil.

Komentáre k článku Finančné investovanie a finančné investície (1)

 1. Investorov čakajú daňové novinky – Oslobodenie pre výnosy z cudziny od januára klesne: Zisky z investovania do podielových fondov sa od budúceho roka začnú zdaňovať podľa nových pravidiel. Novela zákona o dani z príjmov prevažne okresáva ešte tento rok platné výnimky a úľavy. Preto časť investorov zaplatí na daniach a odvodoch viac peňazí, ako keby si rovnakú sumu vybrali z fondu ešte do konca tohto roka. Zmeny zasiahnu nielen ľudí, ktorí priamo nakúpili podielové fondy, ale aj tých, ktorí si takto odkladajú časť peňazí cez investičné životné poistenie.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥