Štruktúra finančného plánu a finančné plánovanie

Finančné plánovanie je proces, ktorý zahŕňa tvorbu podnikových cieľov a súhrn opatrení a činností na ich dosiahnutie. Výsledkom finančného plánovania je finančný plán – dokument, v ktorom je proti sebe postavená súčasná a budúca potreba finančných prostriedkov a momentálne existujúce a budúce očakávané zdroje na ich krytie. Je súčasťou všetkých subsystémov plánu podniku. Existuje v podobe dlhodobej a krátkodobej, t. j. dlhodobý a krátkodobý finančný plán.

Štruktúra finančného plánu

Finančný plán má mať túto štruktúru:

 1. finančné ciele podniku
 2. základné stratégie
 3. dlhodobý (strategický) finančný plán
 4. krátkodobý ročný finančný plán a rozpočty
 5. hodnotenie úrovne finančného plánu (t. j. finančný audit)

Finančné ciele podniku

Finančné ciele podniku môžu byť

 • široké, všeobecné – napr. rast trhovej hodnoty firmy
 • špecifické – napr. medziročný rast tržieb, dynamika rastu zisku, určitá úroveň likvidity, rast kurzu akcií

Základné stratégie

Medzi základné stratégie patrí napríklad stratégia prenikania na nové trhy, stratégia investovania, stratégia financovania, stratégia kvality výrobkov, stratégia efektívnosti výroby, stratégia oblasti výskumu.

Dlhodobý (strategický) finančný plán

Dlhodobý (strategický) finančný plán obsahuje finančné rozhodnutia o dlhodobých aktívach a pasívach, ktoré nie vždy a ľahko možno zrušiť a ktoré môžu zaväzovať podnik k určitému smeru činností na niekoľko rokov. Sú to rozhodnutia o potrebe kapitálu, o spôsoboch financovania (vlastné a cudzie zdroje), o štruktúre zdrojov krytia.

Formálna časť dlhodobého finančného plánu obsahuje spravidla tieto komponenty:

 • plán zisku
 • plánovaná finančná bilancia
 • plán cash flow
 • plán kapitálových výdavkov – je dominantnou časťou dlhodobého finančného plánu. Plán kapitálových výdavkov obsahuje techniky a analýzy, ktoré sa používajú na rozdelenie finančných zdrojov medzi investičné príležitosti. Konečným cieľov tohto plánu je maximalizovať trhovú hodnotu firmy.
 • dlhodobý plán predaja
 • plán výskumu a vývoja
 • samotné projekty plánov

Krátkodobý ročný finančný plán a rozpočty

Krátkodobý ročný finančný plán a rozpočty obsahujú finančné rozhodnutia o krátkodobých aktívach a pasívach. Uplatňuje sa v rozmedzí niekoľkých mesiacov až 1 rok, a súvisí s bežnou hospodárskou činnosťou. Jeho úlohou je zabezpečiť platobnú schopnosť podniku a jeho likviditu. Súčasti krátkodobého finančného plánu:

 • rozpočet nákladov a výnosov, t. j. plán zisku – používa sa na zabezpečenie rentability podniku
 • plán nerozdeleného zisku – nadväzuje na plán zisku. Predstavuje súhrn dosiahnutých ziskov po zdanení za dobu činnosti podniku po odpočítaní čiastky, ktorá bola použitá za rovnaké obdobie (napr. na výplatu dividend, na rozvoj podniku …).
 • plán peňažných príjmov a peňažných výdavkov, t. j. plán cash flow – ukazuje sumu peňažných prostriedkov, ktoré podnik mesačne alebo týždenne vydá a získa, pričom rozhodujúcou informáciou pre nás je saldo. Ak je saldo kladné, podnik má dostatočné finančné zdroje na likviditu. Ak je saldo záporné, treba hľadať dodatočné finančné zdroje.
 • finančná bilancia, súvaha – zostavuje sa k dátumu totožnému s koncom plánovaného obdobia

Hodnotenie úrovne finančného plánu

Hodnotenie úrovne finančného plánu alebo finančný audit má za cieľ hodnotiť a modifikovať finančný plán. Finančný plán nemôžeme považovať za nemenný produkt. Podľa toho ako sa menia podmienky, ciele a úlohy podniku mení sa aj finančný plán preto je vo finančnom plánovaní dôležitá aj kontrola plnenia finanačného plánu. Úlohou kontroly je zistiť skutočne dosiahnuté parametre v porovnaní s plánovanými a v prípade odchýlok zistiť príčiny. V takejto situácii poskytuje informácie pre prijímanie rozhodnutí a opatrení na zabezpečenie žiaduceho stavu.

Viac sa o finančnom pláne, jeho tvorbe a typoch finančných plánov dočítate v článku Finančný plán a plán zisku.

Komentáre k článku Štruktúra finančného plánu a finančné plánovanie (1)

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥