Investície v poľnohospodárstve a ekonomické metódy hodnotenia investícií

Investičná činnosť P a ekonomická efektívnosť investícií.

Investície = finančná teória chápe investície ako vynakladanie zdrojov (finančných) za účelom získania pôžitkov, ktoré sú očakávané v dlhšom budúcom časovom období.
– členenie do troch skupín:
finančné investície- nákup CP, obligácií, zapožieaných peoazí a pod.
hmotné al. kapitálové investície do HIMu
nehmotné investície – nákup know how, investície do výskumu, vedeckého pokroku a pod.

Zdrojmi investícií P pre účely investovania sú: odpisy, nerozdelený zisk, výnosy z predaja HIMu a zásob ako aj nové vydané akcie, t.z. že ide o vlastné zdroje financovania – ide o samofinancovanie investícií.
cudzie zdroje
– úvery, leasingy, formy splátkového predaja a pod.

Rozhodoavcím kritériom pre hodnotenie investícií je:
VÝNOSNOSŤ – vyjadruje vzťah medzi výnosmi, ktoré investícia za dobu svojej životnosti prinesie, s N, ktoré sú spojené s nadobudnitím a prevádzkovaním investície, ale aj s rizikovosťou, že očakávané výnosy nebudú dosiahnuté a že sa nezabezpečí doba premeny investície späť do peňažnej formy. Ideálna investícia je taká, ktorá má vysokú výnosnosť, nie je riziková, ale ľahko sa navráti.
Najväčšiu výnosnosť získamE z najrizikovejšej.

Základné ciele a investičné stratégie.
Cieľov súvisiacich s investíciami je viac:
napr. : – rast trhovej hodnoty podniku
– dosiahnutie zisku a odvádzanie dane
– disponibilné osobné prostriedky
1. CIEľ MAXIMALIZOVANEJ TRHOVEJ HODNOTY PODNIKU
– najvýhodnejší typ stratégie, pretože je spojená s maximálnymi roenými príjmami z investícií
2.STRATÉGIA RASTU HODNOTY
– zameriavame sa na výber takej alternatívy, ktorá eo najviac zvýši hodnotu inv. vkladu a nezaujíma nás pritom bežný ročný príjem z investície
– vychádza z toho, že v budúcnosti stúpne hodnota akcií natoľko, že jej predajom získame vyšší jednorázový príjem ako keby sme kumulovali ročné príjmy
3. MAXIMALIZÁCIA ROČNÝCH PRÍJMOV A INVESTÍCIE
– je vhodný pri nízkej inflácii, pri ktorej sa bežné ročné príjmy neznehodnocujú a invest. vklad si udržuje svoju pôvodnú hodnotu

Vo vzťahu k riziku rozoznávame 2 stratégie:
1) agresívna investiená stratégia – spočíva v tom, že P preferuje nepreskúmaný trh alebo východný trh.
2) konzervatívna inv. stratégia – pri ktorej podnik postupuje opatrne a tým prijíma projekty s menšou výnosnosťou, napr. investície do výroby s vysokým podielom na trhu.

„Agrárna ekonomika str. 187-201“ „Ekonomika podnikov skriptá str. 61-70“

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥