Klasifikácia podnikateľských rizík – druhy rizík

Klasifikácia podnikateľských rizík – delenie rizík podľa vecnej náplne rizika, resp. podľa faktorov, ktoré riziko spôsobujú:
1. technické riziko
2. výrobné riziko
3. obchodné riziko
4. finančné riziko
5. ekonomické riziko
6. riziká v oblasti informatiky
7. politické (sociopolitické) riziko

Ďalšie členenie rizík:

Systematické riziká – menia sa systematický v závislosti od celkového ekonomického vývoja (zmeny peňažnej a rozpočtovej politiky vlády, zmeny daňového zákonodarstva…) Všetky hospodárske subjekty ohrozujú zhruba rovnakým spôsobom.
Nesystematické (jedinečné) riziká – od ekonomického vývoja nezávisia. Sú špecifické pre jednotlivé firmy resp. podnikateľské projekty. Príčinou môže významná inovácia v určitom odbore, vstup nového konkurenta na trh, odchod kľúčových pracovníkov firmy, havárie výrobných zariadení…

Podľa toho, do akej miery môže manažér reagovať na príčiny rizika, možno faktory rizika členiť na faktory ovplyvniteľné, relatívne ovplyvniteľné a neovplyvniteľné.

Ovplyvniteľné faktory rizika – vzťahujú sa najmä na faktory prebiehajúce vnútri podniku. Napr. prostredníctvom zvýšenia kvality výrobkov a kvality servisu možno pôsobiť na zvýšenie objemu predaja a predajnej ceny.

Relatívne ovplyvniteľné faktory rizika– patria sem faktory spojené s tou časťou okolia podniku, ktoré je tvorené národnou ekonomikou (dopyt na vnútornom trhu) a podstatná časť faktorov spojených s aktivitami daného podniku (uplatnenie výsledkov vedecko-technického pokroku).

Neovplyvniteľné faktory rizika – týkajú sa predovšetkým okolia podniku. Tieto faktory ovplyvňujú procesy prebiehajúce vnútri národnej ekonomiky, ale aj mimo nej.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥