Letecké práce vrtuľníkmi

Letecký zákon

Výkon leteckých prác ošetruje Zákon 143/1998 Z.z. z 2. apríla 1998 o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (vykonávanie letov lietadiel vo vzdušnom priestore Slovenskej republiky, spôsobilosť a oprávnenia členov leteckého personálu, vykonávanie leteckých prác a iného podnikania v civilnom letectve). Leteckým prácam sa venuje deviata časť Letecké práce a iné podnikanie v civilnom letectve – § 44 Letecké práce.

Výhody výškových prác pomocou vrtuľníka

Použitie vrtuľníka pri výkone výškových prác zvyšuje efektivitu, bezpečnosť a skracuje priebežné doby opráv. Umožňuje použiť nové technológie a iný spôsob výkonu prác. Najopodstatnejšie využitie je pri výškových stavbách a stavbách v zastavaných oblastiach, kde je obtiažne použiť klasické zdvíhacie prostriedky.

Prepravované bremeno

Bremeno sa prepravuje na podvesnom zariadení vrtuľníka, čo umožňuje prepravovať aj objemné zariadenia. Celky sa zväčša montujú do kompletov na zemi, čím sa urýchľuje priebeh prác a znižuje riziko pre pracovníkov na mieste montáže. Maximálna hmotnosť bremena závisí od typu vrtuľníka, rozmer nie je limitujúci. Pri presnej montáži je vhodné vyriešiť nábehy a jednoduché, rýchle stabilizačné upevnenie.

Druhy leteckých prác

Letecké práce poskytované vrtuľníkovými firmami:

 • betónovanie
 • doprava materiálu vo vysokohorskom alebo neprístupnom teréne v sietiach, kontajnerech alebo jednotlivo
 • hasenie požiarov
 • inštalácie rádiových a telekomunikačných antén
 • letecké zvážanie dreva z lesa
 • montáž a demontáž reklamných billboardov
 • montáž a demontáž stĺpov vysokého napätia
 • montáž konštrukcií
 • montáže lyžiarských lanových dráh
 • naťahovanie a opravy nadzemného vedenia
 • osaďovanie klimatizácií
 • práce pri opravách striech a konštrukcií kostolov alebo výškových budov
 • premosťovanie potokov
 • preprava a kotvenie súčastí vysielačov
 • preprava atypických bremien v podvese
 • preprava ťažkých a objemných bremien v neprístupných oblastiach alebo bytovej či inej zástavbe
 • presádzanie stromov vrtuľníkom
 • rozvíjanie, vešanie a ťahanie vodičov vysokého napätia
 • stavba stožiarov lanoviek, oceľových komínov
 • stavebné a montážne práce – preprava ťažkých nákladov
 • transport a osadzovanie GSM technologií – BTS
 • ukladanie potrubí v neprístupných terénoch
 • usaďovanie klimatizačných jednotek a iných technológií na výškové budovy
 • vápnenie lesných porastov
 • vztyčovanie, montáž a demontáž stožiarov vysokého napätia
 • vytváranie vzdušnej turbulencie

Definícia sťažených podmienok

Za sťažené podmienky sa považujú skutočnosti, ako sú väčšia vzdialenosť od pracovného letiska, prevýšenie a členitosť terénu, nevhodná poloha miesta leteckých prác, blízkosť obývaných usadlostí a ostatné objektívne prekážky, ktoré obmedzujú výkon leteckých prác.

§ 44 Letecké práce

(1) Letecké práce sú za odplatu vykonávané letecké činnosti v poľnohospodárstve, lesnom a vodnom hospodárstve, stavebníctve, zdravotníctve, na reklamu, na fotografovanie, na prieskum, ako vyhliadkové lety a podobne.
(2) Letecké práce možno vykonávať len na základe povolenia vydaného leteckým úradom. Letecký úrad v povolení určí rozsah a podmienky na vykonávanie leteckých prác.
(3) Podrobnosti o druhoch leteckých prác, prevádzke lietadiel pri ich vykonávaní, spôsobe preukazovania spôsobilosti a podrobnosti o náležitostiach žiadosti ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

Oddelenie všeobecného letectva a leteckých prác LÚSR

Letecký úrad Slovenskej republiky (LÚSR) – Oddelenie všeobecného letectva a leteckých prác -vykonáva štátny odborný dozor v civilnom letectve. V prípade leteckých prác sa jedná o „Dozor nad prevádzkou civilných lietadiel prevádzkovateľov leteckej činnosti pre vlastnú potrebu a letecké práce“.
LÚSR, Oddelenie všeobecného letectva a leteckých prác tiež vypracuje odborné posudky žiadostí o vydanie alebo obnovu povolenia na vykonávanie leteckých prác (SM-6).

Stavebné a montážne lety

Letecké spoločnosti na Slovensku ponúkajú stavebné a montážne lety – poskytujú služby v oblasti prepravy a montáže ťažkých bremien pomocou dopravných vrtuľníkov Mi-8, Mi-171 a Mi-26.

 • výstavba anténnych stožiarov
 • montáž GSM a UMTS stožiarov
 • výstavba VN, VVN a ZVN vedení
 • usaďovanie klimatizačných jednotek a iných technológií na výškové budovy
 • montáž a demontáž reklamných billboardov
 • stavba lanoviek a vlekov
 • montáž zariadení na stožiare, výškové budovy, vodojemy alebo vyhliadkové veže
 • preprava ťažkých a objemných bremien v neprístupných oblastiach alebo bytovej či inej zástavbe
 • preprava iných bremien (do 20 ton)

V prípade potreby zabezpečujú i väčšie množstvo vrtuľníkov Mi-8 a Mi-171 od materskej spoločnosti na tzv. ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance). Realizácia stavieb a montáž na kľúč (full service) zahrňuje služby:

 • obhliadka objektu a technická analýza
 • ohodnotenie prác a vypracovanie pracovného postupu
 • letecké práce s vlastným leteckým a obslužným personálom
 • ďalší servis

Kontrolné, meracie a skenovacie lety

Helikoptéry je možné vybaviť prieskumnou a meracou technikou. Pomocou helikoptér sa vykonávajú letecké práce rôzneho zamerania:

 • kontrola línií tranzitného plynovodu
 • kontrola línií ropovodného systému
 • kontrola ochranných pásiem
 • kontrola neoprávnených stavebných prác v ochrannom pásme a v jeho blízkosti
 • kontrola na možné úniky plynu
 • požiarno-bezpečnostné zabezpečenie líniovej časti
 • kontrola postupu a stavu prác vykonávaných vlastnou údržbou, alebo subdodávateľskými organizáciami
 • celková kontrola stavu a bezpečnosti systému
 • kontrola elektrických vedení VVN prenosovej sústavy a rozvodných závodov
 • kontrola produktovodov – elektrické rozvody a linky vysokého napätia pomocou termovíznej techniky
 • bezpečnostná služba – kontrola objektov – predajne, fabriky, areály, pozemky
 • meranie výstupného diagramu antén vysielačov
 • geofyzikálne a geologické merania
 • chemický a radiačný prieskum
 • upratovanie a čistenie zo vzduchu
 • termografické skenovanie

Ostatné letecké práce

 • preprava ťažkých nákladov
 • transport a osadzovanie GSM technologií – BTS
 • preprava atypických bremien
 • montáž konštrukcií
 • premosťovanie potokov
 • letecké zvážanie dreva z lesa
 • vápnenie lesných porastov
 • letecké postreky pre poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo

Potrebujete vrtuľník?

[letecke-prace-form]

Building and assembley flights

Building and assembley services, transport and mounting services using Mi-8, Mi-171 and Mi-26 load helicopters:

 • high voltage pole installation and demounting
 • GSM and UMTS technology transport and placing
 • high rise air condition or other technology placing
 • large and weighty load transportation in inaccessible or inhabited areas
 • advertising billboards installation and demounting
 • cableway and tow towers construction
 • alpine or inaccessible terrain material transfer
 • atypical consignment transfer
 • material transportation
 • construction installation
 • other load transportation (max. 20 tons)

In the event that you need more helicopters with ACMI (Aircraft, Crew, Maintenance, Insurance), Slovak companies can provide Mi-8, Mi- 171 load helicopters. Full service means:

 • object check and technic analysis
 • price estimation of works and operation process development
 • air works with own flight and service crew
 • another services

Revisory, measuring and scanning flights

Helicopters can be equipped with a research and measurement techniques for revisory, measuring and scanning flights as follows:

 • transit gas pipeline system check
 • oil pipeline system check
 • protected area control
 • unjustified building works in the protected area control
 • accidental gas or oil release check
 • pipeline fire-safety guard
 • subcontractor´s or private servicing works control
 • safety check of the pipeline system condition
 • electric lead of high-voltage power lines control
 • warmwaterline control
 • security service – facilities control – hypermarkets, factories, grounds, estates
 • aerial transmitter output diagram measuring
 • geophysical and geological measuring
 • chcemical and radiation examination
 • air cleaning
 • termographic scanning

Constructional and assembley works

 • external load transfer
 • rolling, hanging and drawing of the high voltage line
 • stream bonding
 • air transportation of wood
 • forest cover lime treatment
 • agricultural or forest air spraying

Chcete, aby Vás kontaktovali letecké firmy s ponukami?

Neváhajte a vložte si svoj inzerát s dopytom do bezplatného leteckého inzertného portálu heli.vrtulniky.sk.

Ponúkate letecké práce?

Neváhajte a vložte si zdarma svoj inzerát s ponukou na stránke letecký portál heli.vrtulniky.sk.

Potrebujete vrtuľník?

[letecke-prace-form]

Komentáre k článku Letecké práce vrtuľníkmi (4)

 1. Môže letecká technika dislokovaná na území Slovenskej republiky vykonávať zásahy proti požiarom za každého počasia? Áno, nie a prečo?
  Ďakujem za odpoveď.

 2. Čo myslíš „za každého počasia“? Pokiaľ je to počasie letové, tak áno. Vychádzaš z letovej príručky.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥