Finančný manažment

Finančný manažment, alebo finančné riadenie je subjektívne ekonomická činnosť zaoberajúca sa získavaním potrebného množstva peňazí a kapitálu z rôznych zdrojov financovania, tiež alokáciou peňazí do rôznych foriem nepeňažného majetku a rozdeľovanie zisku s cieľom maximalizovať trhovú hodnotu vlastného majetku firmy. Oblasti finančného manažmentu sú finančné plánovanie, finančné rozhodovanie, organizácia finančných procesov, finančná analýza a kontrola.

Finančné plánovanie

Finančné plánovanie určuje dlhodobú aj krátkodobú potrebu finančných prostriedkov. Finančné plánovanie je proces, ktorý predpokladá premietnuť do podnikového finančného plánu nielen ciele podniku, ale aj spôsob a nástroje, ktorými sa tieto ciele majú dosiahnuť.

Finančné rozhodovanie

Finančné rozhodovanie na základe potrieb ľudí hľadá alternatívne riešenia, hodnotí a rozhoduje, ktorá alternatíva sa realizuje. Finančné rozhodovanie sa spája s procesom výberu optimálneho variantu získavania peňazí a prijímania efektívnych investičných rozhodnutí. Pri finančnom rozhodovaní sa spravidla uplatňujú tieto pravidlá:

 • preferuje sa väčší výnos pred menším
 • preferuje sa menšie riziko pred väčším
 • väčšie riziko prináša vyšší výnos
 • preferuje sa získanie peňazí skôr pred rovnakou hodnotou získanou neskôr
 • percento výnosu musí byť vyššie ako pri iných alternatívnych rozhodnutiach
 • investovanie má zväčšiť buď majetok podniku, cash flow alebo zisk

Organizácia / manažment finančných procesov

Manažment finančných procesov sa spája s procesom kvantifikácie potreby finančných zdrojov a s procesom ich zabezpečenia, v takom rozsahu a čase, aby spätný tok finančných zdrojov, ktorý bude plynúť do podniku z predaja výrobkov alebo služieb umožňoval bezproblémový priebeh výroby a odbytu. Napríklad vnútropodniková komunikácia alebo motivovanie pracovníkov.

Finančná analýza a kontrola

Finančná analýza a kontrola je spätá s analýzou faktorov, ktoré ovplyvňujú kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele činnosti podniku. Ukazovatele informujúce o finančnej situácii podniku členíme do troch skupín:

 • finančné ukazovatele (tržby za predaj, náklady na vyrobený tovar)
 • ukazovatele aktív a pasív (dlhodobý hmotný majetok, dlhodobý nehmotný majetok, zásoby, pohľadávky)
 • prepočtové finančné ukazovatele (ukazovatele likvidity, rentability)

Finančný manažment

Finančný manažment má 2 úlohy:

 1. získavanie potrebného kapitálu
 2. efektívna alokácia kapitálu

Externé činitele vplývajúce na finančný manažment:

 1. stav hospodárstva meraný HDP
 2. rozpočtová politika štátu – sadzbami nepriamych daní ovplyvňuje štruktúru dopytu, čo sa odráža v objeme predaja – vplýva to na finančné investovanie
 3. stav meny a monetárna politika
 4. inflácia – veľmi rozsiahly vplyv – majetkové presuny – rastie úroková miera – sťažené odhady výnosov finančnej investície
 5. finančná infraštruktúra:
  • finanční sprostredkovatelia
  • finančné poradenstvo
  • orgány rozpočtovej sústavy

Všetky činetele pôsobia komplexne.

Investície a investičné rozhodovanie

Investičné rozhodovanie je dlhodobé rozhodnutie o investovaní. Je jedno z najdôležitejších, lebo ovplyvňuje výsledky v budúcnosti. Pri investičnom rozhodovaní ide o to,
ktorú z variant investícií realizujem a z akých zdrojov ju financujem. Investície v podniku predstavujú výdavky, pri ktorých sa očakávajú budúce peňažné príjmy v
časovom horizonte dlhšom ako 1 rok. V našej hospodárskej praxi sú investíciami (označujú sa ako kapitálové výdavky) hmotný majetok, nehmotný majetok a finančný majetok dlhodobého charakteru.

Možnosti obstarania investičného majetku:

 1. nákup
 2. investičná výstavba prostredníctvom dodávateľa
 3. investičná výstavba vo vlastnej réžii
 4. zmluva o prenájme
 5. dar

Motívy vecného investovania:

 1. dopyt – rastúci alebo klesajúci
 2. na strane ponuky – vytvoriť konkurenčnú ponuku

Základné smery vecných investícií:

 1. investície na zníženie nákladovosti – cieľom je výmena zastaralých aktív – kritériom pre rozhodovanie je vysoká technická úroveň
 2. investície na rozšírenie kapacít
 3. investície do nových podnikateľských aktivít – cieľom je získať výhody na trhu
 4. investície na ochranu životného prostredia

Finančná politika

Finančnou politikou rozumieme spôsob riadenia a uskutočňovania finančnej činnosti. Finančnú politiku ovplyvňujú tieto faktory:

 • hlavný finančný cieľ a parciálne finančné ciele (za hlavný sa považuje maximalizácia trhovej hodnoty podniku, k parciálnym cieľom možno zaradiť rentabilitu, likviditu, stabilitu)
 • oblasť podnikania – ovplyvňuje výšku a štruktúru majetku, ale i rýchlosť jeho obratu
 • právna forma podniku – je do istej miery determinovaná veľkosťou kapitálu, ktorú podnikateľský subjekt dokáže sústrediť
 • rozsah činnosti a postavenie na trhu
 • spôsob rozdeľovania zisku a úhrada straty
 • výška daňového zaťaženia
 • hospodárska politika štátu

Súbory na stiahnutie

V kategórii Finančný manažment sa nachádzajú tieto súbory na stiahnutie:

 Financny-manazment-testy.pdf
 Financny-manazment-tahacisko.pdf
 Testy-otazky-na-skusku-z-Financneho-menezmentu.pdf
 Financny-manazment-Zdroje-financovania-rozvojovych-potrieb-malych-a-strednych-podnikov-MSP.pdf
 Financny-manazment-prednasky.pdf

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥