Manažérske systémy výroby

Manažérske systémy výroby

prínosy zo zahraničných manažérskych systémov výroby pre domáce podmienky, princípy KAIZEN

Americký manažment
kolektivizmus
celoživotné zamestnanie
mzdový systém založený na veku
postup závislý od veku
celostný záujem o zamestnanca ako o človeka
systém riadenia „bottom-up“
tendencia k silnej centralizácii právomoci
spolurozhodovanie
kolektívna zodpovednosť
vedúci chce získať ľudí pre plnenie úloh, riadiť a viesť ich silou autority
postupné zmeny ako základ neustáleho zlepšovania
vertikálne organizované odbory
preferovanie harmónie v kolektíve

Japonský manažment:
individualizmus
krátkodobé zamestnanie (striedanie zamestnaní)
mzdový systém založený na schopnostiach a výkonoch
postup závislý od schopností
segmentovaný záujem o zamestnanca
systém riadenia „top-down“
tendencia k decentralizácii právomocí
autoritatívne rozhodovanie vedúcich
individuálna zodpovednosť
autorita vedúceho
zásadné inovačné zmeny
horizontálne orientované odbory
rozvoj vnútornej súťaživosti

Európsky management je v mnohom podobný tomu americkému, preto sa niekedy nazýva aj euro-americký

KAIZEN

(pochádza z Japonska)

Je dynamický proces neustáleho zlepšovania systému výroby v podniku bez konca. Prebieha po etapách a zakladá sa na prisposobovaní pracovísk vlastnými pracovnými silami.

Publikacii Gemba Kaizen sa svetový odborník na kvalitu Massaki Imai zameriava na uplatňovanie prístupu kaizen tam, kde prinesie nalepšie výsledky – v gemba- teda v kriticky doležitých miestach procesu výroby a predaja. Pojem gemba je definovaný ako miesto činu, kde sú produkty vyvíjane(laboratórie), vyrábané(továrne, dielne), a kde sú poskytované služby(zákaznícke strediska, predajne, miesta kde dochádza ku kontaktu so zákazníkom. Malé zlepšenia typu kaizen vo všetkých týchto sférach spoločne znásobia zisk a celkový úspech publikaci Gemba Kaizen se světově proslulý odborník na kvalitu Massaki Imai zaměřuje na uplatňování přístupu kaizen tam, kde přinese nejlepší výsledky – v gemba – tedy v kriticky důležitých místech procesu výroby a prodeje.
Pojem gemba je definován jako „skutečné místo“, „místo činu“, kde se dějí ty opravdu důležité věci – kde jsou produkty vyvíjeny (laboratoře a projekční kanceláře) a vyráběny (továrny a dílny) a kde jsou poskytovány služby (zákaznická střediska, prodejny či jiná místa, kde dochází ke kontaktu se zákazníky). Malá zlepšení typu kaizen ve všech těchto sférách se společně znásobí a povedou k mnohonásobně vyšším ziskům a celkovému úspěchu.

Potreba zmeny

Akýkoľvek prístup normovania a merania výkonov pravdepodobne odhalí množstvo oblastí na zlepšenie

Zmenu možno dosiahnuť dvomi spôsobmi ( Hughes ) :

(a) skokovou zmenou

(b) plynulým zlepšovaním výkonu

Skoková zmena: Cieľ : jednorazové podstatné zlepšenie výkonu

Možnosti :

(a) Nová technológia

(b) Nové pracovné metódy

(c) Nové techniky riadenia

Možné dôvody zlyhania očakávaného zlepšenia výkonu novou technológiou :Nereálne očakávania, Problémy s technickým zavedením, Priebežné zmeny návrhu, Manipulácia zmeny manažmentom, Zavedenie technológie je príliš neskoré, Implementačné problémy zo strany zamestnancov

Nové pracovné metódy sa spravidla ťažko zavádzajú bez súčasného zavedenia ďalších veľkých zmien ( v technológii, vo vlastníckych vzťahoch, v organizačnej štruktúre apod. )

Zmeny pracovných metód sa môžu týkať : rozsahu úloh, ktoré pracovníci vykonávajú, spôsobu, ako sú úlohy vykonávané, organizovania pracovných skupín, dozerania na pracovníkov, pracovného času, mzdového systému atď.

Nové manažérske techniky:

Nepretržité zvyšovanie výkonu hľadá spôsob, ako využiť mozgy ľudí, kým skoková zmena vyžaduje zvyčajne veľa peňazí

„Kaizen“ – filozofia ( jap. ) založená na viere, že nikto by nemal byť nikdy spokojný a vždy by mal hľadať spôsoby ako lepšie pracovať

Princípy KAIZEN

1) Každé zlepšenie si zasluhuje pozornosť

2) Každý a všade môže pracovať metódou KAIZEN

3) Treba robiť malé inovačné kroky a postupne sa zlepšovať

4) Zlepšenia realizovať bez zbytočného zdržania

5) Zabezpečiť spoluúčasť všetkých pracovníkov na zlepšení

6) Pre zlepšovateľov a vynálezcov utvárať ovzdušie dôvery

7) Menšie inovačné zmeny vyžadujú aj menšie investície a je tu aj menšie riziko neúspešnosti

Základom systému kaizen je dosiahnuť ideálny výkon prostredníctvom tzv. siedmych núl ( Hughes ) :

Nulové chyby Nulová manipulácia Nulové poruchy Nulové výkyvy

Nulový zotavovací čas Nulová veľkosť série Nulový navádzací čas

Riadenie zmien

V prípade skokovej zmeny sa zlepšovanie hľadá cez činnosti vedené manažmentom, ktoré vyžadujú zmeny od pracovníkov. V prípade nepretržitého zlepšovania výkonu sa zlepšenie hľadá prostredníctvom tvorivosti pracovníkov

Úspešné zvyšovanie výkonu vždy závisí od pracovnej sily ( vzdelanej, trénovanej, motivovanej )

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥