MANAŽMENT A PROSTREDIE

Štátnice – Manažment – 03 – 02 – MANAŽMENT A PROSTREDIE

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 03 – 02 – MANAŽMENT A PROSTREDIE (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Štátnice – Manažment – 03 – 02 – MANAŽMENT A PROSTREDIE.


Manažment - otázka č. 2
MANAŽMENT A PROSTREDIE
Firmy pôsobia v komplexe trhového prostredia. Kto si chce na trhu udržať pozíciu, musí starostlivo sledovať a analyzovať svoje okolie. Zhodnotenie vnútorných možností a charakteristík okolia umožňuje definovať možné smery a orientáciu ďalšieho vývoja.
Môžeme rozlíšiť externé (vonkajšie) a interné prostredie podniku.
? EXTERNÉ PROSTREDIE PODNIKU
Vonkajšie prostredie, v ktorom sa podnik nachádza sa skladá z 2 sfér:
1. makroprostredie (pozostáva z ekonomickej, sociálnej, technickej, demografickej, právnej, politickej a ekologickej sekcie)
2. odvetvové prostredie - mikroprostredie (obsahuje činitele, ktoré priamo ovplyvňujú postavenie podniku a to: konkurenčné podniky, zákazníci, dodávatelia a ďalšie faktory).
Makroprostredie
- prostredie, v ktorom sa nachádzajú všetky podnikateľské subjekty nezávisle od konkrétneho odvetvia alebo druhu podnikania, pričom sa nachádzajú pod tlakom síl, ktoré nedokážu ovplyvniť
- ekonomické prostredie je dané druhom hospodárskeho mechanizmu, hospodárskou politikou a medzinárodnými hospodárskymi vzťahmi. Určuje prosperitu celého NH a ovplyvňuje schopnosť podnikov dosahovať primeranú mieru zisku. Za najdôležitejšie makroekonomické ukazovatele možno považovať mieru hospodárskeho rastu, úrokovú mieru, menové kurzy a mieru inflácie.
- vedecko-technické prostredie je tvorené inštitúciami, ktoré sa zaoberajú vedecko-výskumnou činnosťou, vývojom nových materiálov, výrobných metód... Sú to výskumné ústavy, výskumno-vývojové základne, technologické parky, inovačné centrá... Nové vedecké poznatky sú hrozbou aj príležitosťou. Zrýchľovanie vedecké poznania skracuje životný cyklus výrobkov a technológií. Nástup novej generácie technológií je hrozbou pre pôvodnú techniku, no vytvára aj nové príležitosti.
- sociálne prostredie predstavuje súbor spôsobov, modelov správania jednotlivcov a skupín, ktoré sú motivované ich postojmi, hodnotami, potrebami, záujmami a požiadavkami. Napr. uvedomenie si zodpovednosti za vlastné zdravie sa prejavuje v preferencii nízkoenergetických potravín, pestovania športu a pod., čo je pre podnik príležitosťou. Na druhej strane obmedzovanie a zákazy požívania alkoholu a protifajčiarske kampane predstavujú hrozbu pre podniky liehovarníckeho a tabakového priemyslu.
- demografické prostredie je charakterizované počtom, štruktúrou, pohybom obyvateľstva, zmenami vo vekovej skladbe, v počte členov rodiny, vo vzdelaní.
- politické a právne prostredie. Vplyv tohto prostredia sa prejavuje zákonmi, nariadenia a vyhláškami, ktoré nariaďujú alebo zakazujú určité činnosti.
- ekologické prostredie. Vzťahy medzi podnikom a životným prostredím sú regulované formálne (zákony a predpisy) a neformálne (ekologické hnutia). Priemyselná činnosť je trvalou hrozbou pre životné prostredie, dopyt po ekologicky čistých potravinách je zasa príležitosťou pre vznik nového podnikania.
Odvetvové prostredie sa v literatúre označuje aj ako konkurenčné prostredie. Odvetvie je definované ako skupiny podnikov ponúkajúcich výrobky alebo služby, ktoré sú navzájom zameniteľné.
Všeobecné parametre odvetvového prostredia sú tieto:
- veľkosť trhu,
- miera rastu trhu,
- počet konkurentov a ich relatívna veľkosť,
- počet zákazníkov a ich relatívna veľkosť,
- veľkosť prekážok pri vstupe do odvetvia a pri výstupe z odvetvia,
- priemerná ziskovosť odvetvia,
- využitie výrobnej kapacity.
Analýza odvetvového prostredia zahŕňa predovšetkým konkurenčnú analýzu.
- základ predstavujú v tejto oblasti práce M. Portera, podľa ktorého je konkurenčná stratégia konkretizovaná a základe analýzy odvetvia a postavenia podniku v odvetví
- Porter vymedzil hlavné faktory analýzy konkurenčného prostredia a vytvoril schému 5 konkurenčných síl:
- existujúce podniky
- potenciálni konkurenti
- substitučné výrobky
- klienti
- dodávatelia
hrozba vstupu nových
konkurentov do sektora
negociačná sila negociačná sila
dodávateľa kupujúceho
hrozba príchodu nových tovarov a služieb
Konkurenčný boj medzi existujúcimi podnikmi je najmocnejšou spomedzi piatich konkurenčných síl. Medzi najdôležitejšie faktory ovplyvňujúce intenzitu súperenia patria:
1. konkurenčná štruktúra odvetvia - je daná množstvom a veľkosťou podnikov v odvetví. Štruktúra odvetvia sa mení od fragmentovanej až po konsolidovanú. Fragmentované (rozdrobené) odvetvie obsahuje veľké množstvo malých a stredných podnikov, pričom žiadny nemá dominantné postavenie. Jestvuje v ňom intenzívna cenová konkurencia a nízka ziskovosť. V konsolidovanom odvetví dominuje niekoľko veľkých podnikov (oligopol) alebo v mimoriadnych prípadoch len jeden podnik (monopol). Podniky sú navzájom závislé, čo znamená, že konkurenčné zámery jedného podniku budú priamo ovplyvňovať ziskovosť ostatných podnikov v odvetví.
2. podmienky dopytu - či dopyt rastie alebo klesá. Klesajúci dopyt stupňuje súperenie medzi etablovanými podnikmi.
3. bariéry výstupu z odvetvia - sú vážnou hrozbou, ak klesá dopyt. Sú to ekonomické (napr. náklady spojené so zrušením výroby, drahé výrobné zariadenia, ktoré sa nedajú inak využiť), strategické (zastavenie niektorej výroby môže mať negatívny dopad na meno podniku) a emocionálne faktory, ktoré udržujú podnik v odvetví, aj keď výnosy sú nízke. Keď sú prekážky vysoké, podniky môžu ostať uväznené v neatraktívnom odvetví. Nástrojom konkurenčného boja nemusí byť len znižovanie cien, ale aj inovácia produktov, ich diferenciácia.
4. súťaž o vzácne zdroje - znamená súperenie o získanie čo najväčšieho množstva zdrojov za najnižšie ceny.
Druhým kritickým faktorom je riziko vstupu nových konkurentov, ktorí prinášajú doplnkové kapacity a snažia sa predať svoje výrobky. Toto riziko treba hodnotiť na základe vstupných bariér pre daný sektor a reakcie podnikov na nový vstup. Ide o agresívne obchodné akcie ako napr. zníženie cien, reklamu a podporu predaja, protiútoky na pôvodnom trhu príchodzích s cieľom ich oslabenia na vlastnom poli.
Bariéry vstupu do odvetvia:
- významnosť úspor z rozsahu
- minimálna veľkosť výroby potrebná na udržanie
- stupeň diferenciácie výrobkov
- technologické normy
- certifikácia, udeľovanie licencií
- preferencia zavedenej značky a vernosť zákazníka etablovanej firme
- ovládanie distribučných kanálov
- clá
- dopravné N
- nadbytočné výrobné kapacity v odvetví
- potrebný čas a N pre implantáciu v odvetví
Ak sú vstupné bariéry vysoké, riziko príchodu nových konkurentov je malé. V opačnom prípade sa očakáva rast konkurencie.
Treťou potenciálnou hrozbou pre podnik je riziko substitúcie. Každý podnik v určitom odvetví je potenciálnym konkurentom pre iné odvetvia.
substitút = výrobok alebo služba, ktorý môže nahradiť pôvodný výrobok alebo službu,
- uspokojuje podobné potreby
- čím je jeho cena nižšia a kvalita vyššia, a čím nižšie sú N na prestup k substitučnému výrobku, tým vážnejšie sú hrozby
Štvrtým faktorom je klient - základný prvok sféry dopytu resp. spotreby. Ovplyvňuje intenzitu konkurencie tlakom na znižovanie cien, vyžaduje najvyššiu kvalitu.
Schopnosť klientely ovplyvňovať konkurenciu firiem závisí od:
- stupňa koncentrácie klientov - čím je koncentrácia väčšia, tým živšia je konkurencia
- veľkosti podielu nákupov zákazníkov od daného sektora - čím je tento podiel vyšší, tým je konkurencia vyššia.
- diferenciácie výrobkov a nákladov, ktoré vzniknú odberateľovi pri prípadnom prechode k inému dodávateľovi. Čím sú tieto náklady vyššie, tým menšia je vyjednávacia sila klientov.
- hrozby integrácie - čím riziko vertikálne spätnej integrácie odberateľa, tým je väčšia vyjednávacia sila odberateľov.
Posledným faktorom konkurencie je dodávateľ. Silní dodávatelia majú tendenciu pohltenia svojej klientely. Môžu vytvárať tlaky na odberateľský sektor, zvyšovaním cien, diktovaním kvality a sortimentu výrobkov a služieb. Dodávatelia sa nachádzajú v silnej pozícii za nasledujúcich okolností:
- poskytovaný zdroj má málo substitútov a pre odberateľa je dôležitý,
- prosperita dodávateľov nezávisí od príslušných odberateľov,
- náklady na prechod k inému dodávateľovi sú pre odberateľa vysoké,
- dodávatelia sú schopní vykonať ústretovú vertikálnu integráciu.
Identifikácia týchto 5 faktorov umožňuje podniku odhaliť svoje prednosti a nedostatky vo vzťahu k ostatným podnikom a na základe toho predvídať vývoj konkurencie a strategické akcie konkurentov na trhu.
V rámci odvetvovej analýzy je ďalej treba posúdiť:
- parametre a hybné sily odvetvia (veľkosť trhu, miera rastu trhu, počet konkurentov, vstupne a výstupné bariery, inovácie...)
- kľúčové faktory úspechu - sú to výnimočné schopnosti, ktoré podnik musí splniť na úspešné súťaženie v odvetví (napr. v leteckej doprave - spoľahlivosť a bepečnosť),
- strategické skupiny v odvetví - strategickú skupiny tvorí niekoľko súperiacich podnikov, ktoré používajú podobné metódy konkurovania a zaujímajú podobnú pozíciu na trhu.

Download súboru

Stiahnite si súbor Štátnice – Manažment – 03 – 02 – MANAŽMENT A PROSTREDIE (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥