Metodické postupy pre inovácie a zmeny

Metodické postupy možno posudzovať aj z hľadiska potreby zlepšovania v organizácii, situácií, ktoré sú z pravidla vnímané ako typické problémové situácie.

WOIS- rozporovo orientovaná inovačná stratégia (Tureková, Mičieta, 2003)

Umožňuje vývojovému oddeleniu v podniku vytvárať nové revolučné nápady, ktoré dokážu preklenúť evolučný vývoj nových technológií, čiže rieši rozpor medzi tempom vývoja v podniku a evolúciou vývoja technológií všeobecne. Výhodou tejto metódy je, že riešenie problému rozporu vyhovuje požiadavkách zákazníkov a trendom na existujúcich trhoch. Vychádza z metódy TRIZ, ale rozdielna je v tom, že úlohou metódy WOIS je strategická podpora samotnej inovácie.

Pri využívaní metódy WOIS sa postupuje podľa postupnosti viacerých základných krokov, ktoré umožňujú jej lepšie pochopenie. Týmito krokmi sú:

 1. Prieskum trhu a požiadaviek zákazníkov – tento bod zisťuje, či cieľ stanovený vývojovým oddelením zodpovedá požiadavkám zákazníkov.
 2. Určenie úrovne technologického riešenia– cieľom je určiť, či vyvíjané riešenie zdpovedá úrovni technologického vývoja.
 3. Analýza systému– úlohou ej analýza podnikového systému a jeho okolia, z dôvodu získania ďalších špecifík pre riešenie problému.
 4. Analýza funkcií– určenie funkcií pre predmet inovácie (produktu), aby spĺňal vopred určené špecifiká a požiadavky.
 5. Analýza komponentov– cieľom je určenie úlohy a potreby jednotlivých komponentov v rámci celkového systému (inovačného riešenia).
 6. Analýza súčasného stavu– určenie súčasných komponentov a funkcií daného predmetu inovácie.
 7. Analýza generácií– pričom je súčasťou minulých verzií produktov.
 8. Analýza evolúcií– jej výsledky sa ďalej zozbierajú do vytvorenia stratégií, krokov či postupov.
 9. Matica vývojových kontradikcií– v rámci WOIS je hlavnou úlohou určenie kontradikcií a vyhľadanie ich riešení. Vytvorenie tejto matice predstavuje ukončenie prvej fázy WOIS metódy.
 10. Analýza kontradikcie– predstavuje analýzu trendov a vývoja kontradikcií.
 11. Určenie úlohy vývoja– predstavuje preklenutie fázy analýzy a samotného vývoja.
 12. Získanie riešenia problému– môže ísť o prvotný nápad, myšlienku, ktoré síce nemusia byť dokonalé, ale pomôžu pri tvorbe inovácie.
 13. Znalosť spôsobu riešenia kontradikcií– prvotný nápad porovnať s podobnými riešeniami z minulosti, či zodpovedá tomu danému problému, či je možné daný problém nápadom riešiť.
 14. Známe princípy riešenia– pri hľadané nového riešenia sa používajú už dovtedy známe princípy.
 15. Princípy, štandardy, efekty- spočíva vo vyhľadaní, vytvorení nových jedinečných princípov riešenia problému.
 16. Prezentácia inovatívnych spôsobov riešení- uvedený krok umožňuje prezentáciu získaných nových princípov inovačného riešenia. Vyberá sa taký, ktorý bude najvhodnejší z pohľadu vývoja cieľov, ktorým bolo nájsť zlepšenie. V prípade, ak žiadny nebude vyhovovať je potrebné celý postup v rámci metódy WOIS zopakovať, prípadne použiť iný prístup k riadeniu inovácií.
 17. Úpravy a kombinácie- záverečný krok, v ktorom sa vybraný princíp riešenia, nápad transformuje do podoby hotového inovačného riešenia podľa predstáv zákazníka/podiku.

TRIZ- tvorba a riešenie inovačných zadaní (Tureková, Mičieta, 2003)

TRIZ metóda zahŕňa viaceré postupy ku riešeniu zlepšovaní a inovácií. Všetky využívajú pravidlá vývoja inžinierskych systémov a metódy riešenia inžinierskych problémov. Metódu založil Genrich Altschuller, ktorý vytvoril kritériá, ktoré by mala metóda TRIZ spĺňať. Metóda by mala:

 • Byť systematická a riešiť problémy postupne,
 • Vyhľadať všetky riešenia, ktoré existujú a cez ne postúpiť k najlepšiemu riešeniu,
 • Byť nezávislá od vnútorných vlastností objektu a mať možnosť opakovania,
 • Dať možnosť na prístup do databázy inovačných poznatkov,
 • Dať možnosť editáciu tejto bázy,
 • Byť dostupná pre užívateľov.

Altschullerom bolo skúmaných niekoľko inovačných riešení, ktoré v rámci metódy TRIZ prerozdelil podľa uvedených kritérií. Následne ich rozdelil podľa stupňa novosti do piatich úrovní:

Prvá úroveň– predstavuje bežne sa vyskytujúce problémy, ktoré sa riešia dostupnými a známymi postupmi,

Druhá úroveň– v rámci tjto úrovne ide o čiastočné zlepšenia v systéme, ktoré sa riešia dostupnými a známymi postupmi,

Tretia úroveň– ide o značné zlepšenie v súčasnom systéme, ktoré sa riešia postupmi z iných odvetví,

Štvrtá úroveň– predstavuje úplne novú generáciu celého systému a využíva äplne nový spôsob fungovania,

Piata úroveň– sú to zriedkavé vedecké objavy vynález úplne nového systému.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥