METÓDY, KTORÉ POVAŽUJÚ ZA EFEKT Z INVESTÍCIE PEŇAŽNÉ PRÍJMY

METÓDY, KTORÉ POVAŽUJÚ ZA EFEKT Z INVESTÍCIE PEŇAŽNÉ PRÍJMY vychádzajú z čistej súčasnej hodnoty (ČSH). Kritériom výberu je kladná čistá súčasná hodnota.

1. Čistá súčasná hodnota

ČSH pri postupných kapitálových výdavkoch:

ČSH = SHCF – Kv
ČSH = ((suma( Pn )) / ((1 + r) s indexom(n+T))) – ((suma Kt) / ((1 + r) s indexomt)

– v zásade diskontujeme k okamihu začatia výstavby

P1….n – peňažný príjem z investície v jednotlivých rokoch
i – úrokový koeficient (úrok v %/100)
N – doba životnosti
K – kapitálové výdavky
T – doba výstavby
t – jednotlivé roky výstavby

2. Vnútorná miera výnosnosti

VMV je taká miera, pri ktorej sa SH peňažných príjmov z investičného projektu rovná KV.
Projekt akceptujeme vtedy, keď alternatívny náklad kapitálu (diskontná sadzba) je nižší ako vypočítaná VMV. V niektorých prípadoch však použitie VMV môže viesť k nesprávnym záveromalebo sa vôbec nedá použiť:
– ak existujú neštandardné peňažné príjmy
– ak sa má rozhodnúť medzi vzájomne sa vylučujúcimi projektmi

VMV = rn + ( ČSHn / ČSHn – CSHv) x (rv – rn)

3. Index súčasnej hodnoty

ISH = SHCF/Kv

Investičný projekt hodnotený ISH je akceptovateľný vtedy, ak jeho hodnota je väčšia ako 1. Táto metóda má podobne nedostatky ako VMV.

Dva spôsoby zohľadnenia spôsobu financovania investície:
1. upravená ČSH = UČSH = ČSH – emisné N , UČSH = ČSH + SH daňového štítu
Úrokový daňový štít = Cvk x rd (úrok z dlhu) x D (daňová sadzba)
2. upravené alternatívna N kapitálu (upravená diskontná sadzba)

Miller – Modigliani
r* = r x (1 – D x L)
r – alternatívne náklady kapitálu
L – príspevok projektu k dlhodobej kapacite podniku

Miles – Ezzel
r* = r – L x rd x D x (1 + r) / (1+rd)

Fázy analýza rizika vecnej investície:
1. určenie kritických faktorov
2. stanovenie bodu zvratu – kritického objemu výroby
3. kvantifikácia rizika – najčastejšie pomocou štandardnej odchýlky a variačného koeficientu
4. príprava a realizácia spôsobov zníženie rizika
5. príprava plánov korekčných opatrení

Metóda koeficientov istoty
Ci = suma Cn x In x 1/(1 + ib)n – K x Ik

Ci – ČSH so zohľadnením koeficientu istoty
In – koef. istoty peňažných príjmov v jednotlivých r
ib – bezriziková úroková sadzba
K – kapitálový vklad
Ik – koeficient istoty pre kapitálový výdavok

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥