Oddanosť a lojalita pracovníkov

Oddanosť sa vzťahuje k miere väzby a lojality zamestnancov k organizácii. Tvoria ju 3 zložky:

  • identifikácia s cieľmi a hodnotami organizácie
  • túžba prináležať k organizácii
  • ochota vyvíjať úsilie v záujme organizácie

Najlepší spôsob, ako zvýšiť oddanosť, je prostredníctvom participácie pracovníkov na rozhodovaní. Na lojalitu v organizáciách sú 2 názory:

  • Japonský názor – najlepší spôsob, ako motivovať ľudí, je získať si ich oddanosť k hodnotám organizácie a zapájať zamestnancov do spoluzodpovednosti. Je to prístup „maca a mladých“.
  • Americký názor – je založený na filozofii kontroly a ovládania k oddanosti. Stratégia oddanosti je založená na poskytovaní širšej zodpovednosti a právomocí, a takto povzbudzovať pracovníkov, aby postupovali k spoločnému cieľu.

Problémy, ktoré sú spojené s lojalitou pracovníkov:

  • je veľmi ťažké očakávať od zamestnancov, že budú vyznávať rovnaké hodnoty
  • oddanosť hodnotám je problematická (oddanosť komu?, čomu?). Oddanosť by mala byť založená na vedení zamestnancov, aby sa zamestnanci pýtali, čo je pre nich dobré, čo budú mať z toho, že sa stotožnia s hodnotami zakotvenými vo firemnej kultúre. To znamená, že vytvorenie hodnôt musí plne prebiehať za účasti pracovníkov. Hodnoty sú široko označené, hodnota je vlastne cieľ, kam organizácia smeruje. Zamestnanci musia byť informovaní a v rámci toho musia vedieť, čo sa od nich očakáva, aby organizácia tento cieľ dosiahla. Zamestnanci musia mať možnosť rozhodovať o záležitostiach, ktoré sa ich priamo týkajú.

Čo prináša lojalita zamestnancov organizácii? Oddanosť patrí k faktorom, ktoré v konečnom dôsledku: – zvyšujú výkony

– znižujú fluktuáciu

– znižujú absenciu

– zlepšujú vzťahy

– zlepšujú prostredie

Kde existuje oddanosť, tam budú pracovníci viac motivovaní, ľahšie sa nájdu motivačné prostriedky k vyššiemu výkonu.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥