Operatívne ciele controllingu a operatívne rozpočty

Cieľom práce je definovať operatívne ciele, popísať ich obsah, charakteristiku a uviesť príklady operatívnych cieľov, poukázať na súvislosť medzi operatívnymi cieľmi a operatívnymi rozpočtami, definovať operatívne rozpočty.

Vymedzenie pojmov

„Operatívne ciele sú zámery, ktoré sa stanovujú k definovaniu a detailnejšiemu konkretizovaniu strategických cieľov na kratší časový úsek ako 1 rok napríklad na kvartál, mesiac, týždeň, dekáda, deň a podobne. [1]

Rozpočet je plán zabezpečujúci náklady a výnosy podniku alebo vnútropodnikových útvarov na ich plánovanú činnosť.

Obsah operatívnych cieľov

Operatívne ciele sú ciele, ktoré sa musia denne sledovať. Formulácia operatívneho cieľa má obsahovať [2]:

 • obsah (čo sa má dosiahnuť),
 • hodnotovú formuláciu (exaktne stanovený ukazovateľ),
 • nositeľ cieľa (kto ho bude realizovať a v akej oblasti),
 • časový horizont naplnenia cieľa (za aké časové obdobie má byť dosiahnutý),
 • zdroje – rozpočet prostriedkov, pomocou ktorých má byť cieľ realizovaný.

Charakteristika operatívnych cieľov

Krátkodobé operatívne ciele sú potrebné na dosiahnutie dlhodobých taktických a strategických cieľov. Sú zvyčajne riadené vedúcimi pracovníkmi, ktorý sa zaoberajú riešením okamžitých problémov, ktoré nastávajú v organizácii.

Pre stanovenie operatívnych cieľov je dôležité, aby cieľové veličiny boli kvantifikovateľné. Takto stanovené ciele sú východiskom pre zostavenie plánov a rozpočtov. Operatívne ciele vypracovávajú manažéri divíznych alebo funkčných útvarov za prítomnosti zástupcov vrcholového manažmentu.

„Operatívne ciele rozpracovávajú ďalej vedúci operatívnych nižších výkonných organizačných jednotiek. Horizonty realizácie sa smerom nadol skracujú a ciele sa spresňujú vrátane rastúcej miery osobnej zodpovednosti. Ciele pre najnižšiu úroveň sa stanovia na základe motivačného rozhovoru s pracovníkom. [3]

Operatívne ciele v organizácii definujú jasný, často merateľný, výsledok obchodnej operácie alebo procesu, pri ktorom sa zvyčajne predpokladá, že sa dosiahne v rámci jedného kalendárneho roka alebo fiškálneho roka.

Operatívne ciele sú denné, týždenné alebo mesačné mierky, ktoré implementujú väčšie strategické ciele. Operatívne ciele sú stanovované v súlade so strategickými cieľmi a poskytujú možnosti pre manažment a zamestnancov ako implementovať strategický cieľ do realizovateľných úloh na najnižšej úrovni v organizácii. Napríklad, dosiahnutie strategického cieľa, ktorým je 25-percentný nárast tržieb si vyžaduje dokončenie operatívneho cieľa rozvíjať a realizovať efektívny reklamnej stratégie spolu s ďalšími operatívnymi cieľmi. Tak isto ako strategické ciele, operačné ciele by takisto mali byť merateľné a konkrétne, aj keď ich zameranie je užšie.

Operatívny cieľ sa líši od bežných cieľov v tom, že je krátkodobý relevantný, posúva podnikania krok ďalej smerom k dosiahnutiu dlhodobých cieľov a zámerov.

Operatívne ciele sú podrobne popísané, stálo a termínované plány, čo bude organizácia na splnenie každého strategického cieľa. Tie stanovujú pracovný plán pre organizáciu, a to zvyčajne na obdobie dvanástich mesiacov.

Príklady operatívnych cieľov

 • Vybaviť zamestnancov spoločnosti predpísanými osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami.
 • Realizovať predpísané preventívne lekárske prehliadky u zamestnancov.
 • Na jednotlivých pracoviskách a pri všetkých pracovných činnostiach vykonať zisťovanie nebezpečenstiev a ohrození, pričom vypracovať písomný dokument o posúdení rizika.
 • Uskutočniť pravidelné kontroly stavu BOZP pracovísk a dodržiavania predpisov na zaistenie BOZP najmenej 1 x ročne formou pravidelnej previerky BOZP za účasti zástupcu zamestnancov, technicko-bezpečnostnej služby a technika prevencie pred požiarmi.
 • Sprístupniť politiku BOZP vrátene programových cieľov jej realizácie pre všetkých zamestnancov spoločnosti.
 • Zabezpečiť optimálne pracovné podmienky a pohodu pri práci so zobrazovacími jednotkami ( počítačmi) v súlade s nariadením vlády SR č. 276/2006 Z.z.
 • Zriadenie rozsiahlej informačnej tabule, kde budú umiestnené informácie písane väčším písmom. [4]

Operatívne rozpočty

„Operatívne rozpočty sa zostavujú pre krátky časový úsek zodpovedajúci maximálne dĺžke výrobného cyklu. Zostavujú sa v súlade s potrebami vnútropodnikového plánu a zvyčajne ide o ročné rozpočty zabezpečenia úloh plánu výkonov, nákladov a tvorby zisku, na určenie zúčtovacích sadzieb alebo podielov nepriamych nákladov, ako aj splnenie ostatných úloh v rozpočtovníctve. [5]“ Ročné rozpočty sa súčasne, alebo postupne rozpracujú na kratšie časové úseky ako štvrťroky, mesiace, týždne.

Podnikové plánovanie a zostavovanie operatívnych rozpočtov predstavuje nutnú podmienku úspešného vnútropodnikového riadenia. Úlohou plánovania je stanovenie krátkodobých cieľov tak, aby bolo možné v určitom časovom období zreteľne stanoviť priority podniku ako aj jeho prognózy vývoja.

Operatívny rozpočet ako nástroj vnútropodnikového riadenia teda znamená konkretizáciu položiek finančného plánu na úroveň vnútropodnikových útvarov v krátkom časovom horizonte. Ide o finančný dokument obsahujúci vopred stanovené smerné ekonomické údaje podniku, strediska alebo projektu na určité obdobie v peňažnom vyjadrení, ktorý slúži ako informačný nástroj pri operatívnom riadení. Je základným nástrojom presadzovania zodpovednosti za úroveň hodnotovej stránky reprodukčného procesu. Operatívny rozpočet vo svojej podstate by mal byť najlepším odhadom toho, čo podnik dosiahne počas rozpočtového obdobia.

Záver

Operatívne ciele sú stanovované v súlade so strategickými cieľmi a poskytujú možnosti pre manažment a zamestnancov ako implementovať strategický cieľ do realizovateľných úloh na najnižšej úrovni v organizácii. Operatívne rozpočty sa zostavujú pre krátky časový úsek zodpovedajúci maximálne dĺžke výrobného cyklu

Cieľom práce bolo definovať operatívne ciele, popísať ich obsah, charakteristiku a uviesť príklady operatívnych cieľov, poukázať na súvislosť medzi operatívnymi cieľmi a operatívnymi rozpočtami, definovať operatívne rozpočty. Cieľ sa mi podarilo naplniť.

[1] VOLLMUTH, H. J. 2004. Nástroje controllingu od A do Z : Přehledné a srozumitelné metody v řízení podniku. Praha : Profess Consulting, 2004. 357 s. ISBN 80-7259-032-4. s. 17.

[2] GURČÍK, Ľ., 2001. Podnikateľská analýza a controlling. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita. 2001. ISBN 80-7137-958-1. s.68.

[3] MIKOVCOVÁ, H. 2007. Controlling v praxi. Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2007. 183 s. ISBN 978-80-7380-049-9. s. 56.

[4] BARAN, D. 2008. Aplikácia controllingu v podnikovej praxi. Bratislava: STU, 2008. ISBN 978-80-227-28515. s.99.

[5] Foltínová, A. – Kalafutová, Ľ. 1998. . Vnútropodnikový kontroling. Bratislava : ELITA, 1998. 251 s. ISBN 80-8044-054-9. s 178.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥