Analýza hodnotového reťazca

Metódy hodnotenia konkurenčnej sily podniku

Medzi hlavné metódy hodnotenia konkurenčnej sily podniku sa používajú tieto metódy:

 1. Bodovacia metóda
 2. Metóda multikriteriálneho hodnotenia variantov:
  • metóda váženého poradia
  • metóda lineárnych čiastkových funkcií užitočnosti
  • metóda bázického variantu
  • metóda Pattern (metóda šablóny)
 3. Metóda vzdialenosti od fiktívneho objektu variantu
 4. Benchmarking

Postup hodnotenia konkurenčných síl

Pri hodnotení konkurenčných síl je potrebné postupovať takto:

 • zostaviť zoznam hodnotiacich kritérií (kľúčové faktory úspechu a parametre konkurenčnej sily)
 • prideliť váhy hodnotiacim kritériám
 • hodnotenie podniku a jeho hlavných súperov podľa jednotlivých kritérií
 • vypočítanie hodnotenia podľa jednotlivých kritérií a kvantifikovanie konkurenčnej sily každého konkurenta
 • posúdenie celkovej sily podniku, určenie veľkosti a rozsahu konkurenčných výhod

Benchmarking

Benchmarking je metóda porovnávacej analýzy a hodnotenia. Slúži na určenie pozície pod. vo vzťahu ku konkurencii a najmä k špičkovým podnikom. Zistený rozdiel slúži ako podklad pre stanovenie budúcich cieľov podniku. Viac sa o benchmarkingu dočítate na stránke Benchmarking.

Význam benchmarkingu z hľadiska stratégie

Význam benchmarkingu pre stratégiu:

 • určenie konkurenčných výhod špičkových podnikov
 • učenie sa od najlepších
 • určenie pozície podniku vo vzťahu ku konkurencii je základom pre stanovenie stratégie
 • sústreďuje sa na odhalenie konkurenčných výhod, ktorými disponujú popredné podniky
 • v prípade nedostatkov v porovnaní s lepšími podnikmi je potrebné uskutočniť zmeny

Porterov hodnotový reťazec

Štruktúra Porterovho hodnotového reťazca vychádza z nákladovej štruktúry, ktorej sa priraďujú jednotlivé aktivity. Porterov hodnotový reťazec je jedna zo základných metód pre internú diagnostiku podniku a je zameraná na nájdenie výhodnej strategickej pozície a nájdenie konkurenčnej výhody. Veľkosť políčka má zodpovedať výške nákladov, t.j. akým podielom sa jednotlivé položky podieľajú na pridanej hodnote.

Primárne aktivity a podporné aktivity hodnotového reťazca

Primárne a podporné aktivity rámci Porterovho hodnotového reťazca:

 • Primárne aktivity súvisia s vytvorením produktu, jeho marketingom, dodávkou k zákazníkovi a sprievodnými službami. Podieľajú sa na tvorbe pridanej hodnoty priamo a patrí medzi ne:
  1. vstupná logistika – príjem, skladovanie a uvoľňovanie vstupov na realizáciu výrobku alebo služby
  2. výroba
  3. výstupná logistika – odvoz, skladovanie a fyzická distribúcia produktu zákazníkovi
  4. marketing a odbyt
  5. služby
 • Podporné aktivity sa podieľajú na tvorbe pridanej hodnoty nepriamo tvoria iba nadstavbu hodnotového reťazca.

Význam a ciele analýzy hodnotového reťazca

Význam a ciele analýzy hodnotového reťazca z hľadiska tvorby stratégie: Hodnota, ktorú podnik vytvára je vyjadrená sumou, ktorú sú zákazníci ochotní zaplatiť za výrobok alebo službu. Na vytvorenie konkurenčnej výhody musí podnik disponovať výnimočnými schopnosťami v jednej alebo viacerých hodnotvorných funkciách.

Ako zistiť konkurenčnú výhodu?

Metódy na analýzu a zistenie konkurenčnej výhody:

 • Hodnotový reťazec firmy
 • Hodnotový reťazec zákazníkov – nájsť rezervy v činnostiach, ktoré vykonávame
 • Hodnotový reťazec konkurentov – stratégia diferenciácie – modifikácia reťazca tak, že zákazník bude tvoriť svoju hodnotu a bude ochotný zaplatiť cenu za výrobok. Závery pre formuláciu stratégie v odvetví predsavujú identifikovanie predností, slabín, príležitostí a hrozieb.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥