Prognóza a proces prognózovania

Prognóza a proces prognózovania

Úlohou analýzy externého prostredia podniku je: nielen skúmanie a hodnotenie jeho súčasného stavu, ale aj predvídanie jeho budúceho vývoja – tým sa zaoberá vedecká disciplína prognostika.

Prognóza – je kvalifikovaná predpoveď o budúcom vývoji javov a procesov

– stanovuje kvalitatívne a kvantitatívne parametre budúcich udalostí a termín ich vzniku

– jej účelom je znížiť mieru neistoty budúceho vývoja

Prognózovanie je proces na prvý pohľad rutinný ale aj analytický a syntetický. Aby sme mohli prognózovať musíme poznať informácie z mnohých oblastí napr. – ceny energii, dostatok potrebných surovín, vývoj odberateľov, konkurencie.

Proces tvorby prognózy má 5 etáp:

 1. Definícia prognózovaného javu a výberu časového horizontu
 • dlhodobé prognózy 10-20 rokov
 • strednodobé prognózy 5-10 rokov
 • krátkodobé prognózy do 5 rokov/
 1. Štruktúrovanie skúmaného systému
 2. Analýza dát
 3. Vytváranie možných budúcností daného systému
 4. Výber stratégií na dosiahnutie želateľnej budúcnosti

Každá etapa prognostických prác využíva celý rad prognostických metód:

 • matematicko-štatistické
 • extrapolačné metódy – jednoduchá extrapolácia (spravidla lineárna)

– metóda rozhľadu faktorov vývoja,

– metóda vedúceho trendu,

– metóda obalovej krivky.

 • ekonomicko-matematické modelovanie
 • heuristické
 • delfská metóda – expertné úvahy, údaje, názory, riešenia odborníkmi

– triedenie a spresnenie názorov expertov na objekt prognózy.

– príprava expertných výpovedí,

– samotné expertné výpovede,

– vyhodnotenie expertných výpovedí.

 • brainstorming ● brainwriting
 • metóda scenára ● morfologická analýza
 • synektická metóda ● analytická extrapolácia (kauzálne vzťahy)
 • cieľovo-orientované – metóda stromu významnosti

Pri prognózovaní vonkajšieho prostredia podniku môžeme zaujať prístup:

 1. zvnútra von – predmetom prognózy sú tie podnikové aktivity, ktoré sú najcitlivejšie na

vonkajšie zmeny.

Výhoda tohto prístupu je, že – úsilie a vynaložené prostriedky sa sústreďujú na overené oblasti.

Nevýhoda: môžeme zanedbať alebo ignorovať signály, ktoré sa neviažu na naše prognózované

podnikanie.

 1. 2. zvonka dnu – podnik prijíma na mnoho oblastí vonkajšieho prostredia, ktoré nemusia úzko

súvisieť so skúmaným podnikaním.

Výhoda: – registruje novo vznikajúce príležitosti a hrozby v nových oblastiach, ktoré sa nám

nemuseli javiť ako dôležité.

Nevýhoda: – je pomerne nákladný, poskytuje veľa informácií šumového charakteru.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥