Psychologický slovník A-D

Ako sa dá zväčšiť kapacita krátkodobej pamäte?

Ako sa dá zväčšiť kapacita krátkodobej pamäte?
– Zoskupovaním znakov do ucelených jednotiek, ktoré majú zmysel

Ako sa prejavuje potreba človeka vo vnímaní

Ako sa prejavuje potreba človeka vo vnímaní
– hladný človek viac vníma jedlo ako sýty

Algoritmický postup

Algoritmický postup
– určitý presný sled krokov; vychádzame zo skúseností
– prvý krok – pamäťový register – či máme niečo podobné – osvedčuje sa tam, kde problémová situácia má styčné body s minulosťou

Big five

Big five
– 5 základných skupín vlastností, pomocou ktorých môžeme človeka komplexne opísať:
– extraverzia – introverzia
– priateľskosť – hostilita
– citová stabilita – citová labilita
– zameranosť na výkon
– inteligencia

Black box

Black box
– označenie ľudskej duše resp. ľudského prežívania

Ciele sociálnych skupín

Ciele sociálnych skupín
– výkonovo-produkčné
– socio-emocionálne

Čím sa zvýši dôveryhodnosť komunikátora

Čím sa zvýši dôveryhodnosť komunikátora
– dôveryhodnosť sa buduje expertnosťou a demonštrovaním názorov
– atraktivita, zámery, skúsenosti

Čo musí nastať, aby nastalo prepojenie medzi podmieneným a nepodmieneným podnetom

Čo musí nastať, aby nastalo prepojenie medzi podmieneným a nepodmieneným podnetom
– musí to ísť rýchlo a viackrát sa to musí opakovať (ak sa stretnú dva vzruchy)

Črtový prístup

Črtový prístup
– neklasifikovať ľudí do skupín, ale uvažujeme o základných vlastnostiach reprezentujúcich človeka vo všeobecnosti
– je racionálnejší

Denotatívny význam slova

Denotatívny význam slova
– formálny význam slova = reč je utvorená na určenie triedy javov
Konotatívny význam slova

Dimenzie emócií

Dimenzie emócií
– základná dimenzia (príjemná – nepríjemná) (silné – slabé)

Druhy moci

Druhy moci
– inštrumentálne
– experntné
– legálne
– charizmatické – založené na citoch
Prospôsobivosť

Druhy pamäte

Druhy pamäte
– senzorická (čo zachytávajú naše receptory)
– ikonická (obrazová)
– echoická (sluchová)
– krátkodobá (STM)
– pracovná
– dlohodobá
– deklaratívna
– epizodická
– semantická
– procedurálna – uchováva sledy a procesy

Duševná choroba

Duševná choroba
– je výsledkom interakcie prostredia a osobnosti

Duševné zdravie

Duševné zdravie
– je niečo ako fyzické zdravie, ale sme za neho zodpovední

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥