Rozpočet domácnosti

Rozpočty domácností majú príjmovú a výdajovú časť. Medzi oboma by mal byť súlad. Ak nastane disproporcia, t.j. potreby sú vyššie ako peňažné príjmy, mala by ich domácnosť preklenúť rezervami.

Z toho vyplýva, že domácnosti by si mali tvoriť rôzne fondy, v ktorých sa sústreďujú peňažné prostriedky pre použitie v rôznom čase. Týmto fondom zodpovedajú aj peňažné rozpočty rôznych časových úsekov.

Základom by mal byť MESAČNÝ ROZPOČET, ktorého príjmovú časť by mali tvoriť pravidelné základy príjmov. V princípe by nemal byť doplňovaný z iných zdrojov. Mesačný rozpočet sa zabezpečuje fondom bežných potrieb alebo aj nazývaným FOND KRÁTKODOBÝCH POTRIEB.

Strana príjmov – domácnosť dáva stabilné príjmy a strana výdavkov dáva bežné výdavky týkajúceho sa bežného chodu domácností. Výdavková časť by mala byť rozčlenená. Mesačný rozpočet je potrebné pravidelne vyhodnotiť, na zistenie rezerv v spotrebe a účelnosti použitia prostriedkov.

Ďalším stupňom rozpočtu je ROČNÝ ROZPOČET, peňažné zdroje tvoria FOND STREDNODOBÝCH ROČNÝCH POTRIEB. Tento fond by mal združovať peňažné prostriedky nepoužité na bežné potreby, t.j. úspory z mesačného rozpočtu ďalšie príjmy. Vo výdavkovej časti rozpočtu sa zo strediskového fondu mali realizovať nákupy predmetov dlhodobej spotreby.

Investične náročné potreby sa uspokojujú z fondu dlhodobých potrieb, nazývané aj investičný fond.

Peňažná bilancia sa môže vyjadriť aj pomocou peňažných príjmov a výdavkov obyvateľstva, vyjadrené na 1 obyvateľa za rok, častejšie za mesiac. V súčastnej dobe sa informácie o príjmoch a výdavkoch evidujú v členení:
– domácnosti zamestnancov;
– samostatne ekonomicky činných (podnikateľov);
– domácnosti roľníkov, dôchodcov.

Triedenie je aj podľa počtu členov domácností, počtu neopatrených detí a od výšky príjmov.
Základom peňažnej bilancie sú peňažné príjmy obyvateľstva, ktoré predstavujú jeho potencionálnu spotrebu. Podstatná časť príjmov je určená na nákup spotrebných tovarov a služieb, túto časť nazývame KÚPNY FOND OBYVATEĽSTVA – je súhrn peňažných príjmov znížených o netovarové výdavky ako sú dane, splátky úverov, vklady a netovarové výdavky.

KÚPNY FOND OBYVATEĽSTVA je bezprostredne spojený s maloobchodným obratom, ktorý prevyšuje fond o nákupy firiem, štátu v maloobchode. Vyčíslenie podielu nákupov obyvateľstva na maloobchodnom obrate je: kúpny fond / maloobchodný obrat x 100

Peňažná bilancia je predpokladom pre zostavenie pokladničného plánu NBS. Obyvateľstvo, podnikateľská sféra sa o bilanciu príjmov a výdavkov dozvedá z tlače, sú pravidelne zverejňované.
Peňažná bilancia na úrovni domácností sa označuje ako ROZPOČET DOMÁCNOSTÍ.

Dlhodobá, ale aj krátkodobé potreby sa v domácnostiach uspokojujú podľa vopred dohodnutých pravidiel preferenčnej politiky príslušnej domácnosti. Okrem peňažných príjmov a výdavkov majú domácnosti naturálne príjmy a výdavky. Naturálne prímy sú diferencované a závisia od typu ekonomickej aktivity členov domácností.

Ekonomika domácností – Ekonomika domácností
Ekonomika – Ekonomika

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥