Stratégia a taktika

Stratégia = umenie viesť vojnu (veda o príprave a riadení vojn. operácií). V ek. chápaní predstavuje spôsob prípravy a riadenia činností, ktorými sa má dosiahnuť určitý cieľ, t. z. že stratégia integruje hl. ciele, politiku a aktivity činnosti do jedného celku.

Taktika = vyjadruje premyslené formy a spôsoby postupu konania, metódy použité na dosiahnutie vytýčených cieľov. Je súčasťou stratégie a stavia si menej podstatné ciele.

Stratégia sa chápe ako vytvorenie usporiadanej sústavy dlhodobých cieľov a stanovenie účelných, racionálnych a efektívnych trajektórií na ich dosiahnutie, sústava zákl. hosp. cieľov a následnosť ich dosiahnutia, ekon. stratégiu by sme mali vzťahovať k obsahu dlhodobých národohosp. záujmov a cieľov. Taktika stanovenie ciest k realizácii hosp. stratégie, určenie úloh ekon. rozvoja a prostriedkov na ich riešenie a splnenie. Hosp. stratégia sa spravidla vypracováva na dlhodobé obdobie a ek. taktika na kratšie. Stratégia je sústava cieľov a následnosť ich dosiahnutia, účelom ek. stratégie je správna determinácia (určenie) budúceho ek. vývoja za pomoci intenzifikačných stratégií. Postup spracovania dlhodobej hosp. stratégie na NH úrovni:
– identifikovať teoreticko-metodolog. koncepty a systémy, ktoré by umožnili zaznamenať a vyhodnotiť vývojové tendencie
– zhodnotenie tendencií uplynulého vývoja a analýza hlavných príčin, východísk a alternatív a budúceho, potencionálneho vývoja
– vytvorenie všeob. formulácie vývojových strat. za jednotlivé časti a subsystémy NH
– na jej základe vytvárať konzistentné vývojové stratégie, hlavné tendencie a proporcie, z hľad. cieľov, prostriedkov, priorít a intenzifikácie ek. rastu ako aj adaptácie na vnút. a vonk. podmienky vývoja

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥