Stratégia a zahraničné podniky

Charakterizujte význam podnikov so zahraničnou kapitálovou účasťou pre rozvoj slovenskej ekonomiky.
Podniky so zahraničnou kapitálovou účasťou môžme chápať ako koalíciu partnerov, ktorí majú
rozdielne záujmy a individuálne stratégie.
Zahr. účasť v slovenských podnikoch vedie k:
– zvýšeniu inovačnej aktivity,
– zvýšeniu kvality výrobkov,
– zlepšenie pracovnej disciplíny,
– motivácia zamestnancov,
– rozvoj spoločných podnikateľských aktivít s ostatnými krajinami stred. a východ. Európy,
– rozvoj nového typu výmeny,
– rozvoj nových aktivít v zmysle subdodávateľstva (integrácia do európskej alebo svetovej siete partnera),
– zvyšovanie know-how manžmentu,
– preberanie nových foriem organizačných štruktúr,
– a iné.

Aké typické stratégie uplatňujú zahraničné podniky v SR?
Zahr. investície na území SR možno rozdelliť do 4 kategórií:
malé podniky typu joint-ventures, kde slov. Firma plní len úlohu sprostredkovateľa
významné veľké spoločnosti v oblasti služieb (hl. finančné), vstup dohodnutý s úrad. org.
joint-ventures vytvorené v slovenských podnikoch (hl. rozvoj nových technológií)
zahr. účasť v podnikoch určených na privatizáciu.
V SR prevažuje orientácia na obchod a služby, ktorá vyžaduje nízky kapitál málo zamestnancov. Tieto podniky majú malú samostatnosť a sú obyčajne súčasťou distr. Kanálov silnejšieho zahr. partnera. Ich stratégia rozvoja je limitovaná, pôsobia v rámci urč. Územia a ich vplyv na prostredie je relatív. Nízky.
Pokiaľ ide o výrobné firmy – väčšia samostatnosť a môže mať veľký vplyv na prostredie. Využívanie prac. sily je spjenés ďalším vzdelávaním a delegovaním zodpovednosti. Využíva daňové a mzdové výhody.

Uveďte niektoré komparatívne výhody a nevýhody slovenských podnikov v porovnaní so zahraničím.
Komparatívne výhody:
– nízke mzdové náklady
– technická znalosť
– kvalifikovaná pracovná sila
– výhodné ceny výrobkov
– znalosť domáceho trhu
Komparatívne nevýhody:
– zlý technický a ekonomický stav
– nepriaznivé makroekonomické prostredie (výška dopytu, daňové zaťaženie, infraštruktúra. a pod.)
– nedostatky v právnej disciplíne
– nízka kvalita výrobkov
-zle fungujúca logistika
-nedostatočná identifikácia manažmento s firmou, v ktorej pracujú
– nízke know-how v oblasti finančného manažmentu a marketingu

V čom spočíva hlavná potenciálna konkurenčná výhoda slovenských
podnikov v podmienkach globalizácie a medzinárodnej ekonomickej
integrácie?

Lacná a kvalifikovaná pracovná sila a znalosť spotrebiteľov na domácom trhu a v regióne krajín bývalého socialistického bloku.

Vylepšite túto stránku

Chcete doplniť alebo upraviť túto stránku? Vyplňte textové pole nižšie. Ďakujeme ♥